O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Rejstřík
-0 flebo- -milný před- -ní 
a- -fob milo- před- -ný 
a- viz i ► ab-, ► ad--fobie milost- před- -ovský ► před- -ský
-a -fon mimo- ► mimo- -ní/-ný/-ský/-ovýpřed- -ový 
ab- -fonie mimo- -ní/-ný/-ský/-ový před- -ský 
abs- ► ab-fono- mini- předo- 
-ací ► -cífoto- mino- přes- -ní 
acido- freno-/fren- míro-/míru- při-/pří- 
-ácký -fyt místo- při- -at 
-ač fyto- mix(o)- pří- -í 
-áč fyzio- mlado- pří- -ka 
-áče ► -čegala- mléko- při- -lý 
-áček galvano- mnoha-/mnoho- přímo- 
-ačka gastro- -mo pseudo- 
ad- -gen mobil(o)- psycho- 
-áda -geneze -mocný ptako-/ptáko- 
aden(o)- geo- mono- pykno- 
adipo- geronto- monstr- pyo- 
aero- giga- morfo- pyro- 
afro- -graf moto- radio- 
agro- -grafie mravo- rádoby- 
-aj gramo- muko- -ramenný 
-ajda ► -jdagril(l)- multi- -rava ► -ava
-ajzna gumo- -mý re- 
-ák hadro- myo- -rea 
akro- halogen(o)- myelo- red- ► re-
aku- heli- myko- rekta-/rekto- 
akva- helio- -mykóza rentgeno- 
-al/-ál hemi- myto-/mýto- repre- 
-algie hepato- myxo- repro- 
-alka hetero- -n retikul(o)- 
-álka hier(o)- na- retino- 
alkoho(lo)- hifi/hi-fi -na retro- 
-ální ► -níhipo- ná- ► na-rino- 
alo- histo-/histio- -ná -rna ► -írna
amino- histo- II ná- -0 rodo-/rodu- 
an- ► a-, ► ana-hlavo- ná- -ek ropo- 
-an holo- I ná- -í rovno- 
-án holo- II ná- -(n)ice roz(e)- 
-anánský ► -anskýhomeo- ná- -(n)ík roz- -í 
-ánek ► -ekhomo- na- -it (se) roz(e)- -it (se) 
-ánský ► -anský, ► -skýhorno- na- -lý roz-/roze- se 
-áň horo- I na- -o ruko-/rukou- 
ana- horo- II na- -ovat (se) ruso- I 
-and -hranný na- se ruso- II 
-ando hromo- na- -u různo- 
andr(o)- hrubo- nad(e)- růžo(vo)- 
-ánec ► -echrůzo- nad- -0 rybo- 
angio- hurá- nad- -ek ► nad- -0rychlo- 
-anka/-ánka hydro- nad- -í s(e)- 
-ánní ► -níhygro- nad- -ík/-ník ► nad- -0s(e)- -a ► s-
-anský/-ánský hyper- nad(e)- -ní s- -at ► s-
ante- hypno- nad(e)- -ný se- -et/ět se ► s-
anti- hypo- nad- -ový s- -í 
anti- -ikum ► -ikumhypso-/hypsi- nad(e)- -ský/-cký/-ký s(e)- -it ► s-
anti- -ismus hyster(o)- nade- ► nad-s- -it se ► s-
ani- -ista chemo- nade- -it ► nad- -its(e)- -nout ► s-
-antní ► -níchiro- nade- -ní ► nad- -nís(e)- -nout se ► s-
antropo- chol(e)- nade- -ný ► nad- -nýs- -nout si ► s-
apo- chondro- nade- -ový ► nad- -ovýs- -ovat ► s-
-ár christo-/kristo- nade- -ský ► nad- -skýs(e)- se ► s-
arci- chromato-/chromo- nafto- sádro- 
-archa chrono- naho- sacharo- 
archeo- I/arche- -chtivý nano- sakro- 
archeo- II i- narko- samo- 
arch(i)- -i ► -ynárodně- sarko- 
-árium  národo- satiricko- 
-árna -iáda -natý se- ► s(e)-
-ární ► -ní-ián nazo-/naso- se 
aroma- -iana -nda sebe- 
art(e)- -iána ► -ianane- seismo- 
arterio- -iánský -né seleno- 
artro- -iář ► -ářnedo- semeno- 
-artróza -iatr nefro- semi- 
-ař -iatrie neg- ► ne-séro- 
-ář -ic nej- servo- 
-ařka/-ářka -íc -nek ► -eksevero- 
-as -ice nekro- sex(y)- 
-ásek/-ázek -ící ► -cí-něný ► -ěnýsféro- 
astro- -ický ► -kýneo- schizo- 
-áš -ič -néř ► -éř-schopný 
-at -ično neuro- si 
-át -íče ni- ► ne-sidero- 
-atánský ► -anský-íček ► -ek-ní ski- 
-atět ► -et I-ičina -nice skia- 
-atina -ičitý -nický ► -kýsklero- 
-átko -ička -ník ► -íksklo- 
-atý -íčko -nina ► -ina-sko ► -ko
audio- -ičký nitro- I skolio- 
auto- I -ičný ► -čnýnitro- II -skop 
auto- II -ičný nízko- -skopie 
-áv ideo- -nka ► -kaskoro- 
-ava idio- -nlivý ► -ivý-ský/-ký, -ov-ský, -en-/-ěn-ský, -án-ský, -in-ský, -ín-ský 
-avice -ie/-erie/-érie -nom slabo- 
-avina -icha -nomie sladko- 
-avka ichtyo- nomo- -slo ► -lo
-avý ► -lavý/-kavý-ík/-ník non- slovo- 
-ázek ► -ásek-ika normo- -sma/-zma 
-áž -ikon noto- -smus/-zmus 
-ba ikono- -nout smutno- 
bacilo- -ikum novo- snědo- 
bakterio- -iký ► -ký-ns- sněho-/sněhu- 
balneo- -il- ► -bil--nt- sobě- 
barvo- -il -ný sociál- 
bas- -il ► -bilo-/ob(e)- socio- 
baty-/bathy- -ila ► -bila-o -sofie/-zofie 
benzíno- -ilní ► -nío-/ob(e)- -0 sólo- 
bez(e)- ileo- o-/ob(e)- -a somato- 
bez- -0 ► bez--ilínek o- -et/-ět sou- 
bez- -ální ► bez--ilinký ► -inký, ► -oulinkýo-/ob- -í sou- -ec 
bez- -atý/-natý ► bez--ím o- -ice/-nice sou- -í 
bez- -e ► bez-in-/im-/i- o-/ob(e)- -it/-ít/-nit soukromo- 
bez- -ec -in o-/ob(e)- -lý spasmo- 
bez- -ek ► bez--ín o- -ný speed- 
bez- -ek ► -ek-ina -oár speleo- 
bez- -í -ína ob- ► o-spiro- 
bez- -itý ► bez- -ýindo- -oba spolu- 
bez(e)- -ní indoor- -oba ► -bastaro- 
bez(e)- -ný -inec obe- ► o-státo- 
bez- -ovitý ► bez--inečký ► -oulinkýóbr-/obr- stejno- 
bez(e)- -ový -ínek ► -ek, ► -ilínekod-/ode- steno- 
bez- -ózní ► bez-info- od- -a stereo- 
bez- -ství infra- od- -í ► -ístíno- 
bez(e)- -ý -ing/-ink od- -it/-nit -stranný 
-bil-/-il- -iník od- -izovat ► de- -izovatstrato- 
-bil/-il -ininký ► -oulinkýod- -ovat stromo- 
-bila -ink ► -ingodonto- středo- 
-bilní/-ilní -inka/-ínka ohně-/ohni-/ohňo- -ství/-(c)tví 
bio- -inkat ► -kat-och -stvo/-(c)tvo 
blaho- -inko -oid/-oida sub- 
-blast -ínko/-énko/-ýnko -oidní sudo- I 
blasto- -inký -oký ► -kýsudo- II 
-blastom inline- oligo- sucho- 
bledě- -íno/-ino/-ýno -oň super- 
bledo- -inský/-ínský ► -ský-on-it ► -itsupra- 
blesko-/blesku- inte- ► inter--onit svato- 
boje- inter- onko- své- 
brady- inter- -ální online- světa-/světo- 
brachy- inter- -ární onto- světlo-/světle- 
bronchi-/broncho- intra- onycho- sy- ► syn-
-bus intro- ► intra-oo- sym- ► syn-
caro-/cézaro- -ionér -opie syn-/sym-/sy- 
-ce ionto- -or synchro- 
-cefalie ► -kefalieirido- organo- šéf- 
cefalo- ► kefalo--írka/-ýrka orto- šero- 
cech(o)- -írna/-rna oscilo- -ší 
celo- -íř -ost širo- 
centri-/centro- ischio- -osta ► -aširoko- 
-centrismus -isko osteo- šroubo- 
-centrum -ismus/-izmus ostro- tabáko- 
-cid- -ista -oš tacho-/tachy- 
cirk(a)- -istický ► -istika-oška také-/taky- 
cirkum- -istika -ot tanko- 
-cí -istvý -ota taxi- 
-cko ► -ko-istý -otat ► -at-tba 
cosmo- -iště oto- teen- 
cyklo- -it (se) -oucí ► -cítechnicko- 
cysto- -ita -oučký techno- 
-cyt -itán ► -án-ouch -tek ► -ek
cyto- -itánský ► -anský-oulinký -téka 
 -itelný ► -telný-oun -tel 
-ča -itida -ounký tele- 
čajo- -itka -our -telný/-itelný 
čaro- -ítko -ous tělo- 
časo- -ituda/-itudo -ouš temno- 
-če -itý outdoor- tenko- 
-čice -iv- -ov teplo- 
-čík -iv, -iva ► -iv--ová tera- 
-čina -ivec -ovací ► -cí-terapie 
-čit ► -čet-ivka -ovaný -terion/-térion, -terium/-térium ► -erium
-čivý ► -ivý-ivní ► -ní-ovat -termie 
-čka -ivo -ovatět ► -et Itermo- 
-čko -ivý/-čivý/-člivý/-livý/-nlivý/-tivý/-tlivý -ovatka tetra- 
-členný -izmus ► -ismus-ovatý -tev 
-člivý ► -ivý-izna -ovavý těžko- 
-čný/-vičný izo- I -ovec thio-/tio- 
-čo izo- II ovi-/ovo- I -tivý ► -ivý
-da -izovat -oví -tko 
daleko- -íž -ovice -tlivý ► -ivý
dálko- jako- -ovina tlusto- 
dálno- jakoby- -ovisko ► -iskotmavo-/tmavě- 
darmo- jazyko- -oviště ► -ištětono- 
data-/dato- jazz(o)-/džez- -ovitý tóno- 
de-/dez- -jda -ovka top- 
de- -izace jemno- -ovna toxo-/toxiko- 
de(z)- -izovat jiho- -ovné ► -nétra- ► trans-
deci- jino- -ovní trafo- 
-děj -jní ► -ní-ovnice trans- 
děje- juxta- -ovník tranz- ► trans-
deka- -k ovo- II tromb(o)- 
demo- I -ka -ovský truc- 
demo- II kalci-/kalcium- -ový truchlo- 
démono- kameno- oxy- tupo- 
dendro- karb(o)- -óza turbo- 
derma-/dermo-/derm-/dermato- karcino(ma)- -ózní ► -ní-turistika 
desmo- kardio- pa- -tva 
dez- ► de-karyo- pa- -ek ► -ek-tví ► -ství
dia- -kat pachy- -tvo ► -stvo
digi- kávo- paleo- -tvorný 
dis-, dys- -kavý ► -lavýpan- tvrdo- 
disko- každo- pankreato- typo- 
-dla ► -dlokefal(o)-/cefalo- panto- tyrano- 
dlanito- -kefalie/-cefalie paro- u-/ú- 
-dle kerato- -pat ú- -0 ► u-
-dlo kilo- -patie -uda, -udo, -ūdō ► -ituda/-itudo
dlouho- -kineze paz- ► pa-ú- -í 
do- kino- pato- u- -it 
do- -a klepto- -ped I -ulinký ► -oulinký
do- -ava ► -avaklimato- -ped II u- -lý ► u- -tý
do- -ek ► -ekkmeno- pedi- I u- -ný / ú- -ný 
do- -í ► -íknih(o)- pedi- II u- se 
do- se ko- ► kon--pedie I u- -tý 
do- -y -ko -pedie II u- -t-ný ► u- -ný
dobro- -kok pedo- I ufo- 
dolno- kolono- pedo- II uhlo- 
drobno- kom- ► kon-pedo- III úhlo- 
dřevo- kombi- -penie -úhlý 
-dší ► -šíkon-/kom-/ko- per- -ucha 
dů- ► do-kontra- peri- -ula 
ducha- kontro- ► kontra-perlo- -ule 
duto- kosmo- pero- -ulka 
-dy ► -ykoso- peřeno- ultra- 
dynamo- I kovo- pestro- uni- 
dynamo- II -kracie petro- -unk/-uňk 
dys- ► dis-kranio- pidi- -unek/-uněk ► -unk/-uňk
e- kraso- piko- -ura 
e- ► ex--krat pikto- -uška ► -ka
-e/-ě -krát -pis -utný 
-ec krátko- písmo- -utý 
-ecí/-ěcí ► -cíkrimi- plagio- -ův 
-ec-ký ► -kýkristo- ► christo--plastika úzko- 
-ectví kruho- play- v-/ve- 
-ectvo krve-/krvo- plazmo- -va 
-eč kryo- pleo- vakuo- 
-eček ► -ekkrypto- pleur(o)- -vat 
-ečka ► -kakryto- plexi- ve- ► v-
-ečko křivo- -plexie vědecko- 
-ečník kvazi- plno- vejco- 
-ečný květo- -plný věko- 
-echa -ky plodo- vel- 
echt- -ký/-oký/-eký/-iký/-ec-ký/-(n)ic-ký plocho- vele- 
-ej(i), ěj(i) ► -ekyano- plosko- velko- 
-ejc, -ějš ► -ekyber- plyno- velo- 
-ejš ► -ýš-kyně ► -yněpneu- veřejno- 
-ejš, -ějš ► -e-la pneumo- větro- 
-ejší -lák -pnoe vice- 
ek- ► ex-lakto- po- více- 
-ek land(s)-/landes-/lant- po- -é/-í adv. -vičný ► -čný
eko- lano- I po- -ek ► -ekvideo- 
ekto- lano- II po- -í subst. víno-/vino- 
-ektomie laryng(o)- po- -ice/-nice -vka 
ekvi- lávo- po- -it (se) -vláda 
-eký ► -ký-lavý/-kavý po- -(n)ík ► -ík/-ník-vládce 
-el -le, feminina  po- -lý -vládný 
elektro- -le, neutra po- -ní vlasti- 
em- ► en--le ► -dlepo- -ný vlno- 
embryo- -lec po- -ový vnitro- 
-emie/-émie ledo- po- se v- -o ► do- -a
en-/em- lehko- po- si vodo- 
-en/-én -lek po- -ský vojensko- 
-eň -len po- -u vše-/všeho- 
-ena/-eňa -lena pod- -(s)ký ► pod- -ský-vší ► -ší
-ená ► -nálepto- pod(e)- vy-/vý- 
encefalo- lesklo- pod- -0 vy- -et ► vy-, ► -et I
-end leuko- pod- -ák vý- -í 
endo- levo- pod- -anský ► pod- -skývy- -it/-nit (se) 
-endo libo- pod- -ek vy- -ovat (se) 
-ének -lice pod- -enský ► pod- -skývy- se 
energo- lido- pod- -ěnský ► pod- -skývýchodo- 
-enice/-ěnice licho- pod- -í vysoko- 
-eník -lík pod- -inský ► pod- -skývz-/vze- 
-eniště lino(leo)- pod- -ínský ► pod- -skývzdoro- 
-enka/-ěnka lipo- pod- -ka vzducho- 
-enko listo- pod- -ice/-nice web- 
-énko ► -ínko-listý pod- -ník xeno- 
eno- lito-/litho- pod- -ový xer(o)- 
-eno -livý ► -ivýpod- -ský -y 
-en-ský/-ěn-ský ► -ský-lo pode- ► pod(e)--ylka 
entero- -log polo- -ýn 
-entní ► -ní-logie poly- -ýna 
ento-/endo- logo- porno- -yně/-kyně 
-ěný -loň post- I -ýnko ► -ínko
epi- lymf(o)- post- II -ýno ► -íno
-er lyro- post- -ní -ýrka ► -írka
-ér/-iér lži- post- -ový -ýř 
-era/-ěra m- pra-/prach- -ýš/-ejš 
erc- makro- pravo- z-/ze- 
-erie/-érie ► -iemalo- právo-/(pravo)- z(e)- -a 
-erion/-érion ► -eriummálo- -praxe z- -čí 
-erium/-terium/-(t)érium/-(t)erion/-(t)érion mam(m)o- -prázdný z(e)- -et/-ět 
erytro- -man I pre- z- -it/-nit (se) 
-éř/-néř -man II pro-/prů- z- -ovat ► z(e)- -ovat
-eso -maniak pro/prů- -í ► -íz(e)- -ovat 
-est -manie/-mánie pro- -ní z(e)- -u 
-ešík mast(o)- pro- -ný ► pro-za-/zá- 
-ešina -mat pro- -ovský za- -0 ► za-
-et- maxi- pro- -ový za- -a ► za-
-et I medio- pro- se ► pro-/prů-zá- -ák 
-et II medo- pro- -ský za- -é/za- -í 
-eta ► -et-mega- profi- zá- -ek 
etno- megalo- prokt(o)- za-/zá- -í 
-eť melan-/melano- promo- zá- -(n)ík 
eu- melo- prosto- za- -(n)it 
euro- I memo- proti- zá- -ka 
euro- II meningo- proti- -ec za- -lý 
-ev meno- proti- -ovec ► proti- -ecza- se 
evropo- -ment proti- -ní za- si 
ex- -mer proti- -ný za/zá- -sko/-cko 
exo- met- ► meta-proti- -ový za- -u ► za-
extra- -met proti- -ský zado- 
extra- -ový ► extra-meta- prů- ► pro-/prů-zákono- 
extro- ► extra-meteo- pře- západo- 
-ezna/-ezka -metrie pře- -et ► -et Ize- ► z-
-ež metro- I pře- -it/-nit (se) ze- -ovat ► z(e)- -ovat
-fág metro- II pře- se země- 
fagie-/fágie- metro- III před(e)- zimo- 
farmako- mezi- před- -0 zkázo-/zkázy- 
faryng(o)- mezi- -í před- -ální zlo- 
fero-/ferro-/ferri- mezi- -ní před- -ánský ► před- -ský-zma ► -sma
fibro-/fibrino- mezi- -ný přede- ► před(e)--zmus ► -smus
-fikace mezi- -ový před- -em znovu- 
-fikovat mezi- -ský před- -enský ► před- -ský-zofie ► -sofie
-fil mez(z)o- před- -ěnský ► před- -skýzoo- 
-filie midi- před- -eň zvěro- 
-filní mikro- před- -í žáro-/žáru- 
-fil(o) -mil před- -inský ► před- -skýživot-/života-/životo-/životu- 
fit- -milec před- -ínský ► před- -ský-ьce ► -ce
fitnes(s)- mili- před- -ký ► před- -ský

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018