O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 614/1097
Heslář
-nda 
 
 
 

Stavba: -nd(a), kde koncovka v závorce reprezentuje soubor koncovek vzoru žena, popř. předseda.


Sufix se připojuje I. ke slovesným základům, přičemž slovotvorným základem není kořen, nýbrž infinitivní/minulý kmen. Od sloves se tak tvoří podstatná jména s nejrůznějšími významy. Mohou označovat: (1) děje: šeptanda, šuškanda, vyžíranda; (2) místa: válenda, (3) jiné předměty, osoby nebo jevy, které jsou charakteristické tím, co označuje základové sloveso: planda, hopsanda, řachanda. Některá z takto odvozených substantiv jsou dochována pouze jako (4) příjmení, přičemž dochází ke změně rodu: kocat ‚kecat‘ → Kocanda, klofatKlofanda, klecat ‚kulhat‘ → Klecanda. Objevují se i případy, kdy základové sloveso samo již zaniklo nebo není běžné (cmunda), popř. kdy je vztah k základovému slovesu více méně zastřen (srátsranda). Při odvozování dochází ke krácení kmenového vokálu (srátsranda) a ke ztrátě měkkosti (čumětčumenda).


Tím, že většina infinitivních/minulých kmenů, od nichž se sufixem -nda odvozuje, má kmenotvornou příponu -a-, vykazuje tento sufix silnou tendenci k reinterpretaci jako sufix -anda. Několik odvozenin vzniklo potom spíše napodobením: žvanda od žvanit, sekanda ‚někdo, komu to sekne‘.


Odvozování II. od substantiv se týká jen několika málo lexémů a je spíše záležitostí etymologickou: palanda vznikla obměnou nářečního palác (z lat. palatium) ‚patro ve stodole‘ pro význam ‚poschoďové lůžko‘, brynda z německého Brühe (‚vývar‘), junda z německého Jux (‚žert‘), proto zde tyto výrazy nejsou zohledňovány. Ostatní případy musíme hodnotit jako odvozeniny pomocí sufixu -anda: fešanda, prachanda, šmíranda.

Podobně ojedinělé a historické je odvozování III. od jiných (např. citoslovečných) základů: v němčině běžné citoslovce označující močení pipinda.


SYN2010

Lemmat 19. Z frekvenčních pásem: 1 nad 1.000 dokladů, 0 nad 100 dokladů, 8 nad 10 dokladů, 7 mezi 10 a 2 doklady, 3 po 1 dokladu.

Všech 19 lemmat: sranda (↖3) 1.348, Kovanda (↖4) 88, šeptanda (↖1) 84, válenda (↖2) 48, Koranda (↖4) 46, šuškanda (↖1) 40, cmunda (↖3) 18, Klofanda (↖4) 16, Kocanda (↖4) 16, Kuranda (↖4) 10, řachanda (↖3) 10, Klecanda (↖4) 8, Holanda (↖4) 7, čumenda (↖1) 5, žvanda (↖3) 4, hopsanda (↖3) 2, planda (↖3) 1, sekanda (↖3) 1, vyžíranda (↖1) 1.


U mnoha slov je slovotvorná struktura již natolik zastřená, že není možné rozhodnout, jedná-li se skutečně o odvození pomocí sufixu -nda, popř. určit slovotvorný základ, proto je třeba hodnotit i takové výrazy jako neodvozené: drnda, škrunda, treperenda. V korpuse lze řetězec nda najít i u slov neutvořených popisovaným sufixem: legenda, sekunda, bunda, rotunda, švanda, panda.

PN

Heslo 614/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018