O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 225/1097
Heslář
-er 
 
 
 

Stavba: -er(0), kde kde (0) reprezentuje koncovky vzoru pán nebo hrad.


Zmíněná maskulina pocházejí převážně z germánských jazyků – angličtiny a němčiny, ojediněle je slovo přejato z jiného jazyka. Charakteristickým významem utvořených maskulin jsou převážně pojmenování osob, názvy prostředků činnosti a věcí v nej­obecnějším slova smyslu.


Stavební prvek -er lze zřetelně vydělit tehdy, je-li doloženo příbuzné přejaté slovo. Příbuznými slovy jsou především slovesa (v češtině zpravidla s kmenotvornou příponou -ova-), méně často pak (dějová) substantiva. V převážné většině případů vyčleňujeme stavební prvek -er analogicky; slovotvorný základ zůstává mnohdy nesrozumitelný. U některých substantiv se v závislosti na míře adaptace mění způsob psaní (trajler ← trailer, kvaker ← Quaker, manažer ← manager), další, především odborná pojmenování, zachovávají původní pravopis zdrojového jazyka (receiver, entertainer); objevuje se také počeštění s chybou (cheesburger ← cheeseburger, squater ← squatter). Vyskytují se rovněž dvojice, v nichž jeden člen představuje počeštěný pravopis, druhý původní (skener/scan­ner).


Stavební prvek -er nalezneme u slov s významem (1) pojmenování osoby, označujících osoby věnující se určitému povolání či zálibě: sprinter, designer, streetworker, traper, či osoby vyznačující se specifickým povahovým rysem: frajer, fušer, hochštapler. U omezeného počtu případů je základ slova zřetelně substantivní: rančer, gangster, blog­ger, partner (angl. part mj. ,část‘).


Zvláštní případ představuje využití stavebního prvku -er pro (1a) pojmenování druhů chovných zvířat, zvl. psů:  boxer, pointer, retriever, rotvajler ( město Rottweil); také brojler.


Kategorie substantiv pojmenovávajících osoby bez zcela zřetelných hranic souvisí se skupinou označující (2) prostředky činnosti, typicky mechanická a automatická zařízení: bojler, hever, tuner, router, finišer ,stroj pro stavbu betonových silnic‘.


Kromě významu prostředků činnosti označují neživotná maskulina se stavebním prvkem -er (3) různé jiné konkrétní i abstraktní entity: bestseller, cracker ,slané pečivo‘, (land)rover,102 poker.


Doloženy jsou dvojice substantiv typu (pasažer)/pasažér, (mixer)/mixér, dribler/(driblér), v nichž stavební prvek -er konkuruje stavebnímu prvku ► -ér. Současná kodifikace povoluje vždy jen jednu možnou variantu.

V omezeném počtu případů se stavební prvek -er nachází u substantiv pojmenovávajících (4) místo či plochu: foyer, frontier103 (v USA označuje pohyblivou hranici mezi územím osídleným bělochy a půdou osídlenou indiány), karcer, karner (typ hřbitovní kaple).


Sufix -er – jiného původu – slouží také k ojedinělému tvoření (5) přechýlených maskulin na základě domácích ženských základů, a to u dvou případů pojmenování zvířat: houser (← husa), kačer (← kačena).


V případech, kdy je doložena vícerá podoba zápisu jednotlivých lemmat (srov. výše), sledujeme všechny podoby nezávisle na sobě: rocker/roker, führer/fýrer apod.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*er" & tag="N.(M|I).*"] po odstranění lemmat začínajících velkým písmenem (využit dotaz pozitivního filtru [lemma="([[:upper:]].*)"]) dává 318 lemmat, z toho 251 relevantních. 1 lemma má 1 nad 10.000 dokladů, 6 nad 1.000 dokladů, 45 nad 100 dokladů, 118 nad 10 dokladů, 61 mezi 9–2 doklady, 20 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: partner (↖1) 11.212, manažer (↖1) 9.567, charakter (↖3) 7.044, server (↖2) 5.364, klášter (↖4) 5.285, kontejner (↖2) 1.487, revolver (↖2) 1.146, boxer (↖1/1a) 999, thriller (↖2) 866, kráter (↖4) 828, stoper (↖1) 807, computer (↖2) 746, designer (↖1) 723, outsider (↖1) 606, dealer (↖1) 604, developer (↖1) 599, hacker (↖1) 596, teenager (↖1) 557, hamburger (↖3) 542, transfer (↖2) 532.

Z dalších: dispečer (↖1) 489, bestseller (↖3) 440, gangster (↖1) 437, poker (↖3) 406, sprejer (↖1) 322, tanker (↖2) 321, führer (↖1) 295, buldozer (↖2) 285, rover (↖1/3) 278, biker (↖1) 174, koroner (↖1) 161, leader (↖1) 141, foyer (↖4) 125, pager (↖2) 120, parter (↖4) 100, rančer (↖1) 98, hever (↖2) 85, kačer (↖5) 78, škuner (↖2) 78, pointer (↖1a) 78, tester (↖2) 74, bojler (↖2) 69, houser (↖5) 64, squatter (↖1) 63, rotvajler (↖1a) 63, kvaker (↖1) 59, user (↖1) 48, speaker (↖1) 41, receiver (↖2) 39, gastarbeiter (↖1) 23, poster (↖2) 20, plejer (↖1) 17, brojler (↖1a) 15, punker (↖1) 15, ureter104 (↖2) 11, toaster (↖2) 9, keser (↖2) 8, ordner (↖1) 6, sfinkter (↖2) 4, snajper (↖1) 3, europartner (↖1) 1, krimithriller (↖2) 1.


V nálezu byla kromě zpracovaných substantiv také početně dominující skupina vlastních jmen (jedná se o cca 89 %). Jednoznačně převažují příjmení, nejčastěji anglického a německého původu: Potter, Cramer; Luther, Schröder. Vyskytují se i křestní jména: Alexander, Peter, jména měst: Vancouver, Hannover, ojediněle pak jména označující název jedinečné entity (Chrysler) nebo slova tvořící součást takového názvu (Premier League). Výjimečně se objevují jména s negermánským základem: latinské Jupiter, románské Javier, české Hudler. U řady příjmení převážně německého původu užívaných v českém prostředí je patrná hlásková adaptace: Vágner, Majer, Fišer, nikoli však vždy: Kreu­ziger, Etzler.


Skupina -er je součástí řady neutvořených slov. Z domácích např. večer (svatvečer, předvečer, podvečer), sever, jeseter, jer, džber; z přejatých latinské páter, fráter, složené páternoster,105 z holandštiny pocházející peer, z perštiny onager ,poddruh osla asijského / římský obléhací stroj‘. Odlišnou kategorii tvoří pojmenování výsledků činnosti tvořená od sloves sufixem ► -0, srov. úder, průser, v kompozitu kostižer.


Slova s vyčlenitelným stavebním prvkem -er mohou ojediněle tvořit jednu ze složek kompozita, srov. spolumanažer. Specifický případ představují kompozita reprezentující chemické názvosloví: monomer, oligomer aj. (-mer řec. meros, doslovně ,část‘), methylester, polyester aj. (-ester něm. Essigäther, historické pojmenování pro ,etyl­acetát‘).


Propriálního původu jsou omáčka worcester (angl. Worcester), umělecký styl biedermeier (něm., ze jmen Biedermann + Bummelmeier), krasobruslařský skok rittberger ( něm. Rittberger), značka koňaku courvoisier ( fr. Courvoisier), tzv. věčný Žid ahasver ( Ahasver pers. Ahasuerus).


Substantiva laser ,optický zdroj elektromagnetického záření‘, maser ,zařízení zesilující elektromagnetické záření‘, eser ,příslušník ruské politické strany z poč. 20. stol (SR)‘ vznikla na základě iniciálových zkratek (← Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation; Socialisté-revolucionáři).


Žádný z uvedených případů do statistického zpracování nezahrnujeme.

KN

102     Ve tvaru rover má významy (1) ,značka auta‘ (neživotné); (2) ,starší příslušník skautské organizace‘ (životné).

103     Jde spíš o stavební prvek -ier/-iér (srov. ateliér, hlavně však životná gondoliér, rentiér, hoteliér); viz „ -ér/-iér.

104     Ve významu ,močovod‘.

105     Referens se odborně nazývá oběžný výtah. Označení pochází z něm. Paternoster ← lat. Pater noster ,Otče náš‘. Kabiny oběžného výtahu totiž připomínají zrnka růžence; mezi pevné součásti modlitby růžence patří Otče náš.

Heslo 225/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018