O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 599/1097
Heslář
nad(e)- 
 
 
 

Stavba: nad-, vokalizovaná podoba nade-.


Prefixem se tvoří substantiva, slovesa, adjektiva a příslovečné spřežky ze zájmen. U některých adjektiv je obtížné jednoznačně určit, zda je motivujícím slovem adjektivum, nebo předložkový pád substantiva (nadgenerační generační / nad generacemi). Dáme-li přednost předložkovému pádu, jedná se o cirkumfix (viz níže).


Při tvoření I. od substantiv se základové substantivum modifikuje na označení (1a) vyšší substance (nadváha, nadstandard), (1b) hierarchicky vyšší substance (nadporučík, nadčlověk, od zájmena utvořené nadjá). Dějová jména tvořená prefixem nad- označují zpodstatnělé děje probíhající v konkrétním i obrazném slova smyslu (2a) z výšky (nadvláda, nadhled), (2b) do výšky (nadstavba), nebo (2c) přes míru (nadprodukce, nadpráce).


Při tvoření II. od sloves se v konkrétním i obrazném slova smyslu vyjadřuje význam (3a) směrem výše (kam?) nadzvednout, nadskočit, lexikalizovaný význam mají slovesa nadhodit, nadnést; (3b) místně výše (kde?) nadepsat, nadřadit lexikalizovaný význam má nadsadit.


III. Od adjektiv, většinou relačních, vznikají adjektiva, která v konkrétním (místním) i přeneseném (hierarchickém) slova smyslu znamenají (4) vyskytující se výše: nadnárodní, nadstandardní, nadprůměrný.


IV. Ze zájmen vznikají adverbiální spřežky vyjadřující (5) vyšší míru: nadto, nadevše, nadevším.


SYN2010

1. Dotaz [lemma="nad.*" & lemma!="nad[aáěéiíoóuůyý].*" & lemma!="nad.*((ost)|([sc]tví)|([aáeě]ní))" & tag="N.*"] dává 74 lemmat, z toho 41 relevantních.

2. Dotaz [lemma="nad.*" & lemma!= „nad[aáěéiíoóuůyý].*" & tag="V.*"] dává 61 lemmat, z toho 22 relevantních.

3. Dotaz [lemma="nad.*" & lemma!="nad.*(([aáeě]ný)|(ící)|(oucí))" & lemma!= „nad[aáěéiíoóuůyý].*" & tag="A.*"] dává 76 lemmat, z toho 21 relevantních.

4. Dotaz [lemma="nad.*" & tag="D.*"] dává 60 lemmat, z toho 5 relevantních.

Celkem počítáme s 89 relevantními lemmaty.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: nadvláda (↖2a) 905, nadnárodní (↖4) 897, nadhled (↖2a) 795, nadzvednout (↖3a) 774, nadhodit (↖3a) 738, nadto (↖5) 583, nadejít (↖3a) 577, nadváha (↖1a) 563, nadprůměrný (↖4) 550, nadporučík (↖1b) 361, nadstavba (↖2b) 314, nadlidský (↖4) 295, nadpoloviční (↖4) 282, nadskočit (↖3a) 282, nadpozemský (↖4) 172, nadřadit (↖3b) 140, nadzdvihnout (↖3b) 140, nadčlověk (↖1b) 116, nadživotní (↖4) 115, nadlimitní (↖4) 104.

Z dalších: nadstandard (↖1a) 90, nadjá (↖1b) 81, nadregionální (↖4) 80, nadepsat (↖3b) 76, nadstranický (↖4) 75, nadprodukce (↖2c) 74, nadhodnotit (↖3b) 48, nadnést (↖3a) 32, nadstrážmistr (↖1b) 31, nadprůměr (↖1a) 30, nadsadit (↖3b) 25.


Iniciální řetězec nad(e) má řada slov, která nejsou tvořena prefixem nad-. Ta do statistik nezapočítáváme. Jedná se (a) o substantiva slovesná tvořená od sloves s prefixem nad(e)-, (b) o slova tvořená sufixem -ství/-ctví od substantiv s prefixem nad(e)- (viz výše formulace dotazu). Kromě toho jsme ručním tříděním odstranili další substantiva jako např. nadřízený, nadsázka, nadšenec, nadpis, která nejsou utvořena příslušným prefixem. Dále se jedná o slovesa začínající řetězcem nad(e)- (viz formulace dotazu) a o sekundární imperfektiva a slovesa z adjektiv tvořená cirkumfixem nad- -it (nadlehčit) odstraněná ručně. Mezi adjektiva tvořená prefixem nad(e)- nepatří adjektiva s iniciálním řetězcem nad(e) tvořená ze sloves (procesuální adjektiva ze sekundárních imperfektiv – viz formulace dotazu), ručně byla odstraněna adjektiva tvořená a) z předložkových pádů substantiv cirkumfixací (nadměrný, nadmořský, nadzemní), b) ze substantiv utvořených prefixem nad- (nadstavbový), c) ze substantiv, která sufix nad- mají ve své slovotvorné struktuře (nadbytečný, nadložní, nadšenecký) a d) adjektiva (ze sloves) náhodně začínající řetězcem nad (nadmutý, nadechnutý). Mezi adverbia tvořená prefixem nad- nepatří adverbia tvořená paradigmaticky od adjektiv na nad- (nadregionálně, nadnárodně, nadzemsky) a adverbia náhodně začínající řetězcem nad (nadále, nadšeně, nadobro, nadohled). Do statistik jsme nezařadili celkem 33 lem­mat s iniciálním nad(e) rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou jako substantiva, 39 lemmat s iniciálním nad(e) rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou jako slovesa, 55 lemmat s iniciálním nad(e) rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou jako adjektiva a 55 lemmat s iniciálním nad(e) rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou jako adverbia z korpusu SYN2010.


Prefix nad- je součástí cirkumfixů

nad- -ek (nadbytek),

nad- -(n)ík (nadhlavník),

nad- -u (nadmíru),

nad- -it (nadlehčit a sporné nadvýšit).

Samostatné heslo mají cirkumfixy ► -nad -0, ► nad- -ní, ► nad- -ný ► nad- -ový ► nad- -ský.

KO

Heslo 599/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018