O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 537/1097
Heslář
meta- 
 
 
 

Stavba: meta-, ve starších přejímkách před samohláskou met-.


Stavební prvek přejatých slov. Pojí se převážně s cizími základy, téměř výhradně románskými, omezeně se základy českými. Před samohláskou a před h je komponent redukován na met-. Slova obvykle nevznikla v češtině, byla adaptována.


Řecký komponent/prefix meta(-) vyjadřuje významy ,za‘, ,před‘, nad‘, ,pod‘, ,s‘, ,přes‘, obecněji ,mimo‘, tedy významy rozporné, mezi nimiž často není snadno rozhodnout. Komponent je přítomen díky slovotvornému potenciálu češtiny ve více slovních druzích i ve více derivátech téhož slovního druhu. Není možno rozhodnout, který z nich je základový, v češtině se jako výchozí slovní druh jeví substantivum.


Tento prvek, často potvrzený jen etymologicky, je přítomen ve slovech jako metoda ← řec. methodosmeta + hodos ,cesta‘, metafora ← řec. metaphorā meta + phorā ,nesení‘, meteor ← řec. meta + āēr ,vzduch‘, dále např. metabolismus, metafyzika, metamfetamin, metamorfóza, metastáza. Atypicky je tvořeno slovo met-em-psychóza.


SYN2010 – přejatá

O dotazu a počtu nálezů viz druhou frekvenční zprávu v tomto hesle.

10 nejčastějších substantiv: metoda 15.415, metodika 990, metafora 960, meteorolog 737, meteorit 575, metabolismus 420, metafyzika 248, metodologie 211, meteor 139, met­amfetamin 124.


10 nejčastějších adjektiv: metodický 754, meteorologický 471, metafyzický 426, metabolický 288, metodologický 204, metaforický 186, metodistický 57, metamorfovaný 47, meteorický 45, metajazykový 25.

Nejčastější adverbia: metodicky 23, metodologicky 21, metabolicky 19.

Sloveso: metastazovat 18.


Z derivátů s českými základy (resp. se základy adaptovanými) jsou zastoupeny výrazy metajazyk, metařeč, metatext, metaznalost, metaučení, metazábava. Někteří pisatelé užívají grafické formy se spojovníkem, zdůrazňují tak strukturu a neobvyklost slova: meta-divák, meta-problém, meta-učení, meta-historie, meta-systém, meta-vysvětlení. Výjimečně je komponent opakován: meta-meta-rovina, meta-meta-jazyk.


SYN2010

Dotaz [lemma="met.*"] dává 609 lemmat. Vzorek 270 lemmat obsahuje 131 relevantních, v celém nálezu je tedy možno předpokládat 295 platných lemmat. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 10.000 dokladů, 169 po 1 dokladu.

Z derivátů s českým základem: metatext 32, metajazyk 27, metaznalost 10, metaučení 8, metazábava 1; výše uvedené grafické podoby se spojovníkem po jednom dokladu.


Řetězec se objevuje v přejatých slovech typu metro, metan, metal(-íza). Zcela náhodně je součástí českých slov metla, metař, metelice.

MV

Heslo 537/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018