O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 639/1097
Heslář
o-/ob(e)- 
 
 
 

Stavba: o-/ob(e)-. Podoba obe- se uplatňuje před některými souhláskovými skupinami (obejmout, obeznámit), ve výjimečných případech i před izolovanými souhláskami (obejít, obepínat); srov. však variantní obstoupit/obestoupit. V některých případech dochází k perintegraci a vzniká morfematický uzel (obléci ← ob-vléci, obrátit ← ob-vrátit, oběsit ← ob-věsit/pověsit), v ojedinělých případech se vyvinou synonyma (nově utvořené obvázat synonymní se starším ovázat ← ob-vázat, zastaralé o-vroubit synonymní s ob-roubit, omezit synonymní se zastaralým obmezit), zřídka slovesa s rozlišeným významem (ověsit × oběsit).


Prefixem se odvozují I. slovesa od sloves. Prefix modifikuje význam základového slovesa ve smyslu (1) vztah děje k povrchu/vnějšku předmětu, přičemž tento vztah lze dále významově specifikovat jako (1a) provést děj kolem dokola nebo po obou stranách něčeho: obejít, obejmout, opéci, obložit, omotat, ovinout, obtočit, obletět, obeplout, obkroužit, opříst, okopat, orámovat, ověsit; (1b) provést děj po celém povrchu, přičemž tento význam se někdy těžko odlišuje od významu malé míry děje, srov. (2): otřít, očistit, osušit, omýt, osmažit, obarvit; (1c) zbavit, oddělit, odstranit: oloupat, ostříhat, okrást, oprášit, obrousit, opálit, ořezat, oškubat, opadat; (1d) opotřebovat/znehodnotit užíváním: ojet, obnosit, ohrát, ošlapat; (1e) napodobit/kopírovat něco: opsat, obkreslit, omalovat. Prefixem o-/ob(e)- se také vyjadřuje (2) malá míra děje: oprat, ovlhčit, oblomit, omočit; (3) prosté dokonání děje: obvinit, opustit, oželet, oslavit, oklamat, ochutnat, opozdit se, orosit se; (4) změna směru pohybu: otočit, ohnout, obrátit se, ohlédnout se.


Spojením předpony o-/ob(e)- se základovým slovesem vzniká často (5) nová lexikální jednotka, jejíž motivační vztah k základovému slovu je slabý (objevit, opustit, objednat, ověřit, omluvit) nebo téměř nulový (opřít, obdržet, opatřit, ozvat se).


Prefixem o-/ob(e)- se řídce odvozují také II. substantiva od substantiv, kdy prefix modifikuje význam substantiva ve smyslu (6) okolo/kolem (okruh, obtíž, obruč, zastřenou motivaci má okres podle německého Kreis, synchronně neprůhledné je např. obličej ← líce). (7) Ojedinělý je derivát ozub ,něco připomínající zub‘.


Při tvoření III. od adjektiv prefix (8) modifikuje míru vlastnosti vyjádřenou základovým adjektivem: obstarší; slovotvorný postup tu můžeme vyložit i jako reprefixaci adjektiva postarší.


Prefix o-/ob- lze vydělit IV. u spřežek, a to u (9) spojky/částice utvořené od zájmena ovšem a dále u (10) adverbiálních spřežek: občas, obzvlášť, obden, opřekot, ostošest(v)ošajs(t)lich, popřípadě opravdu, okolo, které lze ovšem interpretovat i jako cirkumfixaci o-/ob(e)- -u, o-/ob(e)- -o.


Prefix o-/ob- je součástí složeného prefixu o-po- (opodál).


SYN2010

1. Dotaz [lemma="o.*" & tag="V.*"], N-filtr [lemma="(od.*)|(otev.*)" & lemma!="(odřít)|
(odít)|(odol.*)|(odůvodn.*)|(odír.*)|(odrat)|(odív.*)|(odrhnout)|(odrb.*)|(odrol.*)|(od­ráto-
vat)|(odušev[nň].*)|(odout)|(odu[sš].*)|(odrás.*)|(odých.*)|(oduml.*)|(odund.*)"] dává 1.015
lemmat, z toho 394 relevantních.

2. Dotaz [lemma="o.*" & lemma!="od.*" & lemma!="(.*[aáeě]ní|.*[eěiyu]tí|.*tel|.*ace|.*an
|.*ice|.*ost|.*ník|.*us|.*or|.*ba|.*[sc]tv[oí]|.*ec|.*ista|.*ita|.*ka|.*na|.*ek|.*ce|.*ý)" & tag="N.
*"] dává 723 lemmat, z toho 6 relevantních.

3. Dotaz [lemma="o.*" & lemma!="(.*[aáeě]ný|.*[aáeěiyu]tý|.*[sc]ký|.*[cn]í|.*[vnl]ý)" & tag
="AA.*"]dává lemmat 77, z toho 1 relevantní.

4. Dotaz [lemma="o.*" & lemma!= „(.*[eě]|.*[sc]ky|od.*)" & tag="[DJT].*"] dává 27 lemmat, z toho 10 relevantních.

Celkem počítáme se 409 relevantními lemmaty.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: ovšem (↖9) 41.425, objevit (↖5) 34.719, otočit (↖4) 15.040, obrátit (↖4) 14.612, ozvat (se) (↖5) 12.798, opustit (↖5) 12.144, opravdu (↖10) 10.737, označit (↖3) 7.522, okruh (↖6) 5.955, obejít (↖1a) 5.145, opřít (↖5) 4.635, obdržet (↖5) 4.544, občas (↖10) 4.347, obvinit (↖3) 4.071, okres (↖6) 4.064, ohrozit (↖5) 4.027, objednat (↖5) 3.613, obejmout (↖1a) 3.397, ověřit (↖5) 2.956, ohlásit (↖3) 2.849.

Z dalších: omluvit (↖5) 2.765, oženit (↖3) 2.601, obtíž (↖6) 2.578, oslavit (↖3) 2.438, opatřit (↖5) 2.412, obléci (↖1a) 2.232, otřít (↖1b) 1.588, očistit (↖1b) 1.310, okrást (↖1c) 924, opít (↖1d) 735, oloupat (↖1c) 543, opsat (↖1e) 504, okopírovat (↖1e) 191, oprat (↖2) 42, ojet (↖1d) 31, ozub (↖7) 21, obstarší (↖8) 1.


Nezohledněné nálezy:


Slovesa odvozená prefixem o-/ob(e)- jsou východiskem pro tvoření substantiv (pomocí sufixů ► -o, např. opis, objem, obor, ► -a, , např. obava, opora, obžera, ► -o, např. osivo,► -í, např. opisování, objetí, ohbí) a adjektiv (pomocí sufixů , např. opsaný, objevený, omytý, opilý, ► -cí, např. opájející se). Tyto nálezy jsme eliminovali: srov. formulaci dotazu.


Prefix o-/ob(e)- lze vydělit i u substantivních derivátů od slovesných kořenů, k nimž nejsou doložena prefigovaná slovesa (obraz, osud, obvod, otop, u některých je motivace synchronně nezřetelná, nebo zcela zastřená, např. otep, obrok). Takové případy chápeme jako slova tvořená pomocí cirkumfixů (► o-/ob(e)- -0, např. obmysl ← myslet; ► o-/ob(e)- -a, např. obleva ← lít). Rovněž tyto nálezy jsme eliminovali: srov. formulaci dotazu.


Za slova odvozená prefixem o-/ob(e)- nepokládáme

a) slovesa tvořená ze sloves cirkumfixací (očumovat);

b) slovesa ze substantiv, adjektiv, zájmen a adverbií tvořená cirkumfixací (opláštit, otěhotnět, očernit, obohatit);

c) sekundární imperfektiva, opakovací slovesa a okamžitá slovesa (objevovat, obtelefonovávat, obléknout);

d) slovesa náhodně začínající na (opičit se, organizovat);

e) další lemmata náhodně začínající na (optimální).


Vzhledem k velkému počtu lemmat, která bylo potřeba analyzovat ručně, jsme se snažili u většiny dotazů předem eliminovat lemmata tvořená prefixem od(e)- (odatovat, odít, odlabat, odout, odrbat; o-důvodn-it, o-duševně-lý). Prezentované výsledky přes veškerou snahu maximálně precizovat dotazy (viz výše) vzešly z ručního zpracování velkého objemu dat a jsme si vědomi toho, že mohou obsahovat drobné chyby, u ručního zpracování obvyklé.


Prefix o-/ob(e)- je součástí cirkumfixů, jimiž se tvoří slovesa ze sloves. Modifikační kauzativní význam má cirkumfix ► o-/ob(e)- -it/-ít/-nit (obsadit, oběsit, opojit ← pít); modifikační význam provádění děje kolem dokola mají cirkumfixy ► o-/ob(e)- -it/-ít/-nit (obstoupit ← stát/stoupnout); o-/ob(e)- -ovat (očumovat ← čumět, obskakovat ← skákat); o-/ob(e)- -at (osychat ← schnout, omrzat ← mrznout). Intenzifikační význam mají cirkumfixy o-/ob(e)- -at se, o-/ob(e)- -ovat (se), o-/ob(e)- -(á)vat (se) (ošklíbat se, ošklebovat se, obávat se ← bát se, opěvat ← pět, očekávat ← čekat). Prefix o-/ob(e)- lze vydělit též u sloves ze substantiv, adjektiv, zřídka zájmen i adverbií. V těchto případech jsou slovesa tvořena cirkumfixy: ► o-/ob(e)- -it/-ít/-nit (omezit, obelstít, ovlivnit, otelit se), ► o- -et/-ět (ovdovět, onemocnět, osiřet), o-/ob(e)- -at (obtěžkat), o-/ob(e)- -ovat (okmínovat, oplechovat, opakovat), o-/ob(e)- -nout (se) (ocitnout se, oblafnout, o(b)živnout). Prefix o-/ob(e)- je také součástí cirkumfixu ► o-/ob- -í, jímž se tvoří substantiva ze substantiv (ovzduší, obočí) a ► o-/ob(e)- -lý (oplešatělý, obtloustlý).

KO

Heslo 639/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018