O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1067/1097
Heslář
z-/ze- 
 
 
 

Stavba: z-, ve vokalizované podobě ze-.


Prefix se připojuje ke slovesům nedokonavým (zbít, zklamat), řidčeji dokonavým, která předponu už mají (zpřetrhat). Může se ovšem kombinovat i s předponovými slovesy nedokonavými (zporážet).


Prefixem se vyjadřuje (1) prostá dokonavost děje: zestárnout, zorganizovat. V nevelké skupině sloves má význam (2) ,spotřebovat činností pojmenovanou základem slovesa‘: zkrmit všechno seno ,spotřebovat krmením‘, ztopit dřevo ,spotřebovat topením‘. Tento význam má i řada sloves s prefixem ► s-: sníst, shořet, spálit, strávit; pravopisné rozlišování obou předpon je někdy jen konvenční: srov. shnít × zplesnivět. V kombinaci s prefixy po-, pře- nebo u- prefix z(e)- označuje (3) postupné provedení děje, jeho distribuci na množinu objektů: zpřetrhat, zporážet, zutínat.


U nečetných sloves vznikl prefix z- zjednodušením souhláskové skupiny vz-. Sloveso v tom případě vyjadřuje (4) pohyb v jistém směru, nejčastěji nahoru (zdvihnout, zdýmat) nebo proti něčemu (zpěčovat se), příp. jej s tímto významem lze volně asociovat (zmužit se; častější je podoba vzmužit se).


U řady sloves lze identifikovat význam (1), avšak derivát se od svého základu liší ještě dalšími významovými rysy: zklamat, zpracovat, zřídit, zvládnout, zpovídat.


SYN2010

Dotaz [(lemma="z.*") & (tag="V.*")] dává 3.572 lemmat, z toho 249 nad 1.000 dokladů, 667 nad 100 dokladů, 893 nad 10 dokladů, 754 nad 2 doklady. Ve vzorku s 213 doklady bylo 70 % neplatných nálezů, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 1.072.

21 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: změnit (↖1) 25.325, ztratit (↖1) 16.838, zemřít (↖1) 16.288, způsobit (↖1) 12.245, zvolit (↖1) 9.990, zrušit (↖1) 6.824, zničit (↖1) 6.793, zúčastnit se (↖1) 6.516, zvítězit (↖1) 4.968, zranit (↖1) 4.170, zlomit (↖1) 3.078, zřídit 2.711, zkrátit (↖1) 1.980, zhroutit se (↖1) 1.879, zrodit (↖1) 1.788, zvážit (↖1) 1.770, zhasnout (↖1) 1.741, změřit (↖1) 1.718, zhodnotit (↖1) 1.694, zmírnit (↖1) 1.501, zřítit se (↖1) 1.414.

Z dalších: zdvihnout (↖4) 1.577, zpřetrhat (↖3) 134, zkrmit (↖2) 8.


Prefix z(e)- je součástí celé řady sekundárních imperfektiv: zkracovat, způsobovat. Slovesa odvozená prefixem z(e)- jsou východiskem pro tvoření deverbativních substantiv a adjektiv: změna, zpoždění, zvrat; zmoklý, zničený. Nezapočítáváme ani případy, kdy základové slovo není zřejmé (zjistit).


Předpona z-/ze- vystupuje také jako součást několika cirkumfixů. Maximálně deseti neproblematickými lemmaty je v SYN2010 doložen cirkumfix z- -í / ze- -í: relevantní je pouze zvenčí.


Samostatná hesla mají cirkumfixy ► z- -it / ze- -it, ► z- -et / z- -ět / ze- -et / ze- -ět, ► z- -a / ze- -a, ► z- -u / ze- -u.


VV

K pravopisu předpon srov. Svobodová 2015. K jejich vývoji srov. Vajdlová 2013.

Heslo 1067/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018