O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1023/1097
Heslář
-vat 
 
 
 

Stavba: -v(a)(t), kde (a) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru dělá.


Sufixem se odvozují slovesa od sloves. Sufix vyjadřuje (1) prostou nedokonavost: vstátvstávat, prohrátprohrávat. Nedokonavá slovesa se takto odvozují od předponových sloves dokonavých. Motivující i utvořené sloveso mají totožný lexikální význam, liší se pouze hodnotou gramatické kategorie vidu – mluví se proto o tzv. pravých vidových párech. Připojuje-li se sufix -vat ke slovesům nedokonavým, vyjadřuje (2) násobenost a neaktuálnost děje: hráthrávat, choditchodívat. Takto utvořená slovesa se tradičně označují jako frekventativa (terminologie ale není zcela ustálená). Při užití slovesa v minulém čase někdy k uvedenému významu přistupuje významový odstín dávné minulosti: děda byl hajný, chodíval jsem s ním do lesa. Frekventativa nemohou vyjadřovat aktuální přítomnost (*právě chodívám po lese); v budoucím čase se jich užívá zřídka: budu ti psávat každý měsíc. Zatímco význam (1) má povahu gramatickou, hodnocení významu (2) je problematické: někteří lingvisté považují frekventativnost za kategorii gramatickou, jiní za kategorii lexikální, náležící k tzv. způsobům slovesného děje. Formant -va- ve frekventativu může být zdvojený, výjimečně i ztrojený; akcentován je pak významový odstín dávné minulosti: chodívávat, mívávat, bývávat. Utvořená slovesa (zvláště ta se ztrojeným formantem) jsou stylově příznaková a mohou se stát nositeli různých pragmatických významů, zejm. komičnosti. Srov. příklad z korpusu SYN: dyž sem k nim s Frantou Kočandrlovym chodívávával na marriage a slivovage.


Sufix -vat se nejčastěji připojuje ke slovesům, jejichž infinitivní tvar končí na -et, -ět, -it, -ít, -at nebo -át. Krátké koncové samohlásky základu se při sufixaci obligatorně dlouží: mluvitmluvívat, dělatdělávat. Nezřídka se mění i kvalita těchto samohlásek: sázetsázívat, vemluvitvemlouvat, vysmát se vysmívat se. Při odvozování od sloves časovaných podle vzoru minout dochází k resufixaci: vplynoutvplývat, sesunoutsesouvat.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*vat") & (tag="V.*")] dává po odfiltrování lemmat na -ovat 2.298 lemmat. Ve vzorku s 341 lemmaty bylo 30 % neplatných nálezů, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 239. Z frekvenčních pásem: 76 lemmat nad 1.000 dokladů, 446 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: dávat (↖1) 28.063, používat (↖1) 22.352, bývat (↖2) 20.576, zůstávat (↖1) 15.082, využívat (↖1) 14.072, stávat (↖1) 13.660, dostávat (↖1) 12.306, dodávat (↖1) 10.756, prodávat (↖1) 8.561, zbývat (↖1) 8.449, užívat (↖1) 7.898, vydávat (↖1) 7.474, podávat (↖1) 7.455, spočívat (↖1) 7.149, vyplývat (↖1) 6.890, skrývat (↖1) 6.173, usmívat (↖1) 5.756, nechávat (↖1) 5.696, získávat (↖1) 5.050, vyvolávat (↖1) 4.777.


Řetězec -va(t) je součástí sloves s kmenotvornou příponou -ova-: kupovat, pracovat, šroubovat. Je také složkou cirkumfixu o- -va(t): čekatočekávat.

VV

Heslo 1023/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018