O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1008/1097
Heslář
-ucha 
 
 
 

Stavba: -uch(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena, ojediněle (pastucha) vzoru předseda.


I. Od adjektiv jsou odvozeny (1) názvy nositelů vlastnosti: expresivní označení ženy starucha (lze chápat i jako resufixaci slova stařena), botanické názvy černucha, žluťucha, ruducha a zoologický název ryby ostrucha (pojmenování podle ostrých a poměrně dlouhých prsních ploutví).


Stejným sufixem se odvozovalo II. od sloves a vznikla (2) jména podle charakteristického projevu: poletucha (poletuje), letucha, pišťucha (piští).


III. Od substantiv se tvořily jednak (3) modifikace – a to (3a) expresivní (děvče → oblastní a expresivní děvucha; původně snad pastýř → pastucha),292 (3b) nomenklaturní  (svině → sviňucha), aniž lze obě skupiny striktně rozhraničit293 –, jednak (4) jména nositelů znaku: trnucha, vodní travina ovsucha připomínající květenstvím oves. Platnost nositele znaku má také derivát perlucha, který se na internetu objevuje pro rostlinu voskovka neboli hoya/hoja a bývá doprovázen údajem Presl 1846.294


V korpusech řady SYN jsme na nově tvořená slova nenarazili. Protože naše řečová zkušenost se od této evidence liší, obrátili jsme se navíc (10. 11. 2017) na korpus webových textů Araneum Bohemicum Maximum, který poskytuje Ústav Českého národního korpusu na stránkách kontext.korpus.cz. Především se našla řada přezdívek, leckdy s ambivalentním rodem: pavlucha (počáteční minuskule pravděpodobně podle e-mailové adresy), Evucha, Evelucha (← Evelina?), Ájucha (← Ája nejednoznačného původu), Bárťucha, mladá nadějná autorka Leňucha, maskulina Světlucha nebo Vitucha (Jiří Vitucha Vitouš). Ze starých, kdysi regionálně omezených derivátů se našla Marucha jako jedna z řady variant pro Moranu. Apelativum se našlo jediné, teplucha, po jednom výskytu ve významech ,lesba‘ a ,gay‘.


SYN2010

Dotaz [(lemma=“.+ucha“) & (tag=“N.*“)] dává 41 lemmat, z toho 12 relevantních.

Všech 12 lemmat: poletucha (↖2) 191, sviňucha (↖3a) 96, černucha (↖1) 13, trnucha (↖4) 12, letucha (↖2) 12, pišťucha (↖2) 9, děvucha (↖3a) 8, ruducha (↖1) 7, ostrucha (↖1) 5, žluťucha (↖1) 3, pastucha (↖3a) 1,295 starucha (↖1) 1.


Z irelevantních nálezů: porucha, moucha, (po/před)tucha, záducha, neposlucha, kde ch patří ke kořeni. To je i případ přejatého kombucha, kde kolísá výslovnost (i [kombuča]), někdy také psaní. Nezapočítáváme ani slova nejistého původu ropucha, tetlucha (t. kozí pysk).

292       Také slovenské substantivum pazucha se vykládá jako meliorované slovo pazoura.

293       Korpusové doklady má jen zoologický název sviňucha (běloploutvá aj.). Zato na internetu lze potkat např. i užití s funkcí nadávky v textu o hmyzích parazitech (2006): Taková mšice, to je sviňucha.

294       Údaj odkazuje na knihu Jana Svatopluka Presla Všeobecný rostlinopis.

295       Násobně častější je příjmení Pastucha.

Heslo 1008/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018