O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Rejstřík
-0 -fob milost- před- -ný 
a- -fobie mimo- ► mimo- -ní/-ný/-ský/-ovýpřed- -ovský ► před- -ský
a- viz i ► ab-, ► ad--fon mimo- -ní/-ný/-ský/-ový před- -ový 
-a -fonie mini- před- -ský 
ab- fono- mino- předo- 
abs- ► ab-foto- míro-/míru- přes- -ní 
-ací ► -cífreno-/fren- místo- při-/pří- 
acido- -fyt mix(o)- při- -at 
-ácký fyto- mlado- pří- -í 
-ač fyzio- mléko- pří- -ka 
-áč gala- mnoha-/mnoho- při- -lý 
-áče ► -čegalvano- -mo přímo- 
-áček gastro- mobil(o)- pseudo- 
-ačka -gen -mocný psycho- 
ad- -geneze mono- ptako-/ptáko- 
-áda geo- monstr- pykno- 
aden(o)- geronto- morfo- pyo- 
adipo- giga- moto- pyro- 
aero- -graf mravo- radio- 
afro- -grafie muko- rádoby- 
agro- gramo- multi- -ramenný 
-aj gril(l)- -mý -rava ► -ava
-ajzna gumo- myo- re- 
-ák hadro- myelo- -rea 
akro- halogen(o)- myko- red- ► re-
aku- heli- -mykóza rekta-/rekto- 
akva- helio- myto-/mýto- rentgeno- 
-al/-ál hemi- myxo- repre- 
-algie hepato- -n repro- 
-alka hetero- na- retikul(o)- 
-álka hier(o)- -na retino- 
alkoho(lo)- hifi/hi-fi ná- ► na-retro- 
-ální ► -níhipo- -ná rino- 
alo- histo-/histio- ná- -0 -rna ► -írna
amino- histo- II ná- -ek rodo-/rodu- 
an- ► a-, ► ana-hlavo- ná- -í ropo- 
-an holo- I ná- -(n)ice rovno- 
-án holo- II ná- -(n)ík roz(e)- 
-anánský ► -anskýhomeo- na- -it (se) roz- -í 
-ánek ► -ekhomo- na- -lý roz(e)- -it (se) 
-ánský ► -anský, ► -skýhorno- na- -o roz-/roze- se 
-áň horo- I nad- -ovat (se) ruko-/rukou- 
ana- horo- II na- se ruso- I 
-and -hranný na- -u ruso- II 
-ando hromo- nad(e)- různo- 
andr(o)- hrubo- nad- -0 růžo(vo)- 
-ánec ► -echrůzo- nad- -ek ► nad- -0rybo- 
angio- hurá- nad- -í rychlo- 
-anka/-ánka hydro- nad- -ík/-ník ► nad- -0s(e)- 
-ánní ► -níhygro- nad(e)- -ní s(e)- -a ► s-
-anský/-ánský hyper- nad(e)- -ný s- -at ► s-
ante- hypno- nad- -ový se- -et/ět se ► s-
anti- hypo- nad(e)- -ský/-cký/-ký s- -í 
anti- -ikum ► -ikumhypso-/hypsi- nade- ► nad-s(e)- -it ► s-
anti- -ismus hyster(o)- nade- -it ► nad- -its- -it se ► s-
ani- -ista chemo- nade- -ní ► nad- -nís(e)- -nout ► s-
-antní ► -níchiro- nade- -ný ► nad- -nýs(e)- -nout se ► s-
antropo- chol(e)- nade- -ový ► nad- -ovýs- -nout si ► s-
apo- chondro- nade- -ský ► nad- -skýs- -ovat ► s-
arci- christo-/kristo- nafto- s(e)- se ► s-
-archa chromato-/chromo- naho- sádro- 
archeo- I/arche- chrono- nano- sacharo- 
archeo- II -chtivý narko- sakro- 
arch(i)- i- národně- samo- 
-árium -i ► -ynárodo- sarko- 
-árna  -natý satiricko- 
-ární ► -ní-iáda nazo-/naso- se- ► s(e)-
aroma- -ián -nda se 
art(e)- -iana ne- sebe- 
arterio- -iána ► -iana-né seismo- 
artro- -iánský nedo- seleno- 
-artróza -iář ► -ářnefro- semeno- 
-ař -iatr neg- ► ne-semi- 
-ář -iatrie nej- séro- 
-ařka/-ářka -ic -nek ► -ekservo- 
-as -íc nekro- severo- 
-ásek/-ázek -ice -něný ► -ěnýsex(y)- 
astro- -ící ► -cíneo- sféro- 
-áš -ický ► -ký-néř ► -éřschizo- 
-at -ič neuro- -schopný 
-át -ično ni- ► ne-si 
-atánský ► -anský-íče -ní sidero- 
-atět ► -et I-íček ► -ek-nice ski- 
-atina -ičina -nický ► -kýskia- 
-átko -ičitý -ník ► -íksklero- 
-atý -ička -nina ► -inasklo- 
audio- -íčko nitro- I -sko ► -ko
auto- I -ičký nitro- II skolio- 
auto- II -ičný ► -čnýnízko- -skop 
-áv -ičný -nka ► -ka-skopie 
-ava ideo- -nlivý ► -ivýskoro- 
-avice idio- -nom -ský/-ký, -ov-ský, -en-/-ěn-ský, -án-ský, -in-ský, -ín-ský 
-avina -ie/-erie/-érie -nomie slabo- 
-avka ichtyo- nomo- sladko- 
-avý ► -lavý/-kavý-ík/-ník non- -slo ► -lo
-ázek ► -ásek-ika normo- slovo- 
-áž -ikon noto- -sma/-zma 
-ba ikono- -nout -smus/-zmus 
bacilo- -ikum novo- smutno- 
bakterio- -iký ► -ký-ns- snědo- 
balneo- -il- ► -bil--nt- sněho-/sněhu- 
barvo- -il -ný sobě- 
bas- -il ► -bilo-/ob(e)- sociál- 
baty-/bathy- -ila ► -bila-o socio- 
benzíno- -ilní ► -nío-/ob(e)- -0 -sofie/-zofie 
bez(e)- ileo- o-/ob(e)- -a sólo- 
bez- -0 ► bez--ilínek o- -et/-ět somato- 
bez- -ální ► bez--ilinký ► -inký, ► -oulinkýo-/ob- -í sou- 
bez- -atý/-natý ► bez--ím o- -ice/-nice sou- -ec 
bez- -e ► bez-in-/im-/i- o-/ob(e)- -it/-ít/-nit sou- -í 
bez- -ec -in o-/ob(e)- -lý soukromo- 
bez- -ek ► bez--ín o- -ný spasmo- 
bez- -ek ► -ek-ina ob- ► o-speed- 
bez- -í -ína -oba speleo- 
bez- -itý ► bez- -ýindo- -oba ► -baspiro- 
bez(e)- -ní indoor- obe- ► o-spolu- 
bez(e)- -ný -inec óbr-/obr- staro- 
bez- -ovitý ► bez--inečký ► -oulinkýod-/ode- státo- 
bez(e)- -ový -ínek ► -ek, ► -ilínekod- -a stejno- 
bez- -ózní ► bez-info- od- -í ► -ísteno- 
bez- -ství infra- od- -it/-nit stereo- 
bez(e)- -ý -ing/-ink od- -izovat ► de- -izovatstíno- 
-bil-/-il- -iník od- -ovat -stranný 
-bil/-il -ininký ► -oulinkýodonto- strato- 
-bila -ink ► -ingohně-/ohni-/ohňo- stromo- 
-bilní/-ilní -inka/-ínka -och středo- 
bio- -inkat ► -kat-oid/-oida -ství/-(c)tví 
blaho- -inko -oidní -stvo/-(c)tvo 
-blast -ínko/-énko/-ýnko -oký ► -kýsub- 
blasto- -inký oligo- sudo- I 
-blastom inline- -oň sudo- II 
bledě- -íno/-ino/-ýno -on-it ► -itsucho- 
bledo- -inský/-ínský ► -ský-onit super- 
blesko-/blesku- inte- ► inter-onko- supra- 
boje- inter- online- svato- 
brady- inter- -ální onto- své- 
brachy- inter- -ární onycho- světa-/světo- 
bronchi-/broncho- intra- oo- světlo-/světle- 
-bus intro- ► intra--opie sy- ► syn-
caro-/cézaro- -ionér -or sym- ► syn-
-ce ionto- organo- syn-/sym-/sy- 
-cefalie ► -kefalieirido- orto- synchro- 
cefalo- ► kefalo--írka/-ýrka oscilo- šéf- 
cech(o)- -írna/-rna -ost šero- 
celo- -íř -osta ► -a-ší 
centri-/centro- ischio- osteo- širo- 
-centrismus -isko ostro- široko- 
-centrum -ismus/-izmus -oš šroubo- 
-cid- -ista -oška tabáko- 
cirk(a)- -istický ► -istika-ot tacho-/tachy- 
cirkum- -istika -ota také-/taky- 
-cí -istvý -otat ► -attanko- 
-cko ► -ko-istý oto- taxi- 
cosmo- -iště -oucí ► -cí-tba 
cyklo- -it (se) -oučký teen- 
cysto- -ita -ouch technicko- 
-cyt -itán ► -án-oulinký techno- 
cyto- -itánský ► -anský-oun -tek ► -ek
 -itelný ► -telný-ounký -téka 
-ča -itida -our -tel 
čajo- -itka -ous tele- 
čaro- -ítko -ouš -telný/-itelný 
časo- -itý outdoor- tělo- 
-če -iv- -ov temno- 
-čice -iv, -iva ► -iv--ová tenko- 
-čík -ivec -ovací ► -cíteplo- 
-čina -ivka -ovaný tera- 
-čit ► -čet-ivní ► -ní-ovat -terapie 
-čivý ► -ivý-ivo -ovatět ► -et I-terion/-térion, -terium/-térium ► -erium
-čka -ivý/-čivý/-člivý/-livý/-nlivý/-tivý/-tlivý -ovatka -termie 
-čko -izmus ► -ismus-ovatý termo- 
-členný -izna -ovavý tetra- 
-člivý ► -ivýizo- I -ovec -tev 
-čný/-vičný izo- II ovi-/ovo- I těžko- 
-čo -izovat -oví thio-/tio- 
daleko- -íž -ovice -tivý ► -ivý
dálko- jako- -ovina -tko 
dálno- jakoby- -ovisko ► -isko-tlivý ► -ivý
darmo- jazyko- -oviště ► -ištětlusto- 
data-/dato- jazz(o)-/džez- -ovitý tmavo-/tmavě- 
de-/dez- jemno- -ovka tono- 
de- -izace jiho- -ovna tóno- 
de(z)- -izovat jino- -ovné ► -nétop- 
deci- -jní ► -ní-ovní toxo-/toxiko- 
-děj juxta- -ovnice tra- ► trans-
děje- -k -ovník trafo- 
deka- -ka ovo- II trans- 
demo- I kalci-/kalcium- -ovský tranz- ► trans-
demo- II kameno- -ový tromb(o)- 
démono- karb(o)- oxy- truc- 
dendro- karcino(ma)- -óza truchlo- 
derma-/dermo-/derm-/dermato- kardio- -ózní ► -nítupo- 
desmo- karyo- pa- turbo- 
dez- ► de--kat pa- -ek ► -ek-turistika 
dia- kávo- pachy- -tva 
digi- -kavý ► -lavýpaleo- -tví ► -ství
dis-, dys- každo- pan- -tvo ► -stvo
disko- kefal(o)-/cefalo- pankreato- -tvorný 
-dla ► -dlo-kefalie/-cefalie panto- tvrdo- 
dlanito- kerato- paro- typo- 
-dle kilo- -pat tyrano- 
-dlo -kineze -patie u-/ú- 
dlouho- kino- paz- ► pa-ú- -0 ► u-
do- klepto- pato- ú- -í 
do- -a klimato- -ped I u- -it 
do- -ava ► -avakmeno- -ped II -ulinký ► -oulinký
do- -ek ► -ekknih(o)- pedi- I u- -lý ► u- -tý
do- -í ► -íko- ► kon-pedi- II u- -ný / ú- -ný 
do- se -ko -pedie I u- se 
do- -y -kok -pedie II u- -tý 
dobro- kolono- pedo- I u- -t-ný ► u- -ný
dolno- kom- ► kon-pedo- II ufo- 
drobno- kombi- pedo- III uhlo- 
dřevo- kon-/kom-/ko- -penie úhlo- 
-dší ► -šíkontra- per- -úhlý 
dů- ► do-kontro- ► kontra-peri- -ucha 
ducha- kosmo- perlo- -ula 
duto- koso- pero- -ule 
-dy ► -ykovo- peřeno- -ulka 
dynamo- I -kracie pestro- ultra- 
dynamo- II kranio- petro- uni- 
dys- ► dis-kraso- pidi- -unk/-uňk 
e- -krat piko- -unek/-uněk ► -unk/-uňk
e- ► ex--krát pikto- -ura 
-e/-ě krátko- -pis -uška ► -ka
-ec krimi- písmo- -utný 
-ecí/-ěcí ► -cíkristo- ► christo-plagio- -utý 
-ec-ký ► -kýkruho- -plastika -ův 
-ectví krve-/krvo- play- úzko- 
-ectvo kryo- plazmo- v-/ve- 
-eč krypto- pleo- -va 
-eček ► -ekkryto- pleur(o)- vakuo- 
-ečka ► -kakřivo- plexi- -vat 
-ečko kvazi- -plexie ve- ► v-
-ečník květo- plno- vědecko- 
-ečný -ky -plný vejco- 
-echa -ký/-oký/-eký/-iký/-ec-ký/-(n)ic-ký plodo- věko- 
echt- kyano- plocho- vel- 
-ej(i), ěj(i) ► -ekyber- plosko- vele- 
-ejc, -ějš ► -e-kyně ► -yněplyno- velko- 
-ejš ► -ýš-la pneu- velo- 
-ejš, -ějš ► -e-lák pneumo- veřejno- 
-ejší lakto- -pnoe větro- 
ek- ► ex-land(s)-/landes-/lant- po- vice- 
-ek lano- I po- -é/-í adv. více- 
eko- lano- II po- -ek ► -ek-vičný ► -čný
ekto- laryng(o)- po- -í subst. video- 
-ektomie lávo- po- -ice/-nice víno-/vino- 
ekvi- -lavý/-kavý po- -it (se) -vka 
-eký ► -ký-le, feminina  po- -(n)ík ► -ík/-ník-vláda 
-el -le, neutra po- -lý -vládce 
elektro- -le ► -dlepo- -ní -vládný 
em- ► en--lec po- -ný vlasti- 
embryo- ledo- po- -ový vlno- 
-emie/-émie lehko- po- se vnitro- 
en-/em- -lek po- si v- -o ► do- -a
-en/-én -len po- -ský vodo- 
-eň -lena po- -u vojensko- 
-ena/-eňa lepto- pod- -(s)ký ► pod- -skývše-/všeho- 
-ená ► -nálesklo- pod(e)- -vší ► -ší
encefalo- leuko- pod- -0 vy-/vý- 
-end levo- pod- -ák vy- -et ► vy-, ► -et I
endo- libo- pod- -anský ► pod- -skývý- -í 
-endo -lice pod- -ek vy- -it/-nit (se) 
-ének lido- pod- -enský ► pod- -skývy- -ovat (se) 
energo- licho- pod- -ěnský ► pod- -skývy- se 
-enice/-ěnice -lík pod- -í východo- 
-eník lino(leo)- pod- -inský ► pod- -skývysoko- 
-eniště lipo- pod- -ínský ► pod- -skývz-/vze- 
-enka/-ěnka listo- pod- -ka vzdoro- 
-enko -listý pod- -ice/-nice vzducho- 
-énko ► -ínkolito-/litho- pod- -ník web- 
eno- -livý ► -ivýpod- -ový xeno- 
-eno -lo pod- -ský xer(o)- 
-en-ský/-ěn-ský ► -ský-log pode- ► pod(e)--y 
entero- -logie polo- -ylka 
-entní ► -nílogo- poly- -ýn 
ento-/endo- -loň porno- -ýna 
-ěný lymf(o)- post- I -yně/-kyně 
epi- lyro- post- II -ýnko ► -ínko
-er lži- post- -ní -ýno ► -íno
-ér/-iér m- post- -ový -ýrka ► -írka
-era/-ěra makro- pra-/prach- -ýř 
erc- malo- pravo- -ýš/-ejš 
-erie/-érie ► -iemálo- právo-/(pravo)- z-/ze- 
-erion/-érion ► -eriummam(m)o- -praxe z(e)- -a 
-erium/-terium/-(t)érium/-(t)erion/-(t)érion -man I -prázdný z- -čí 
erytro- -man II pre- z(e)- -et/-ět 
-éř/-néř -maniak pro-/prů- z- -it/-nit (se) 
-eso -manie/-mánie pro/prů- -í ► -íz- -ovat ► z(e)- -ovat
-est mast(o)- pro- -ní z(e)- -ovat 
-ešík -mat pro- -ný ► pro-z(e)- -u 
-ešina maxi- pro- -ovský za-/zá- 
-et- medio- pro- -ový za- -0 ► za-
-et I medo- pro- se ► pro-/prů-za- -a ► za-
-et II mega- pro- -ský zá- -ák 
-eta ► -et-megalo- profi- za- -é/za- -í 
etno- melan-/melano- prokt(o)- zá- -ek 
-eť melo- promo- za-/zá- -í 
eu- memo- prosto- zá- -(n)ík 
euro- I meningo- proti- za- -(n)it 
euro- II meno- proti- -ec zá- -ka 
-ev -ment proti- -ovec ► proti- -ecza- -lý 
evropo- -mer proti- -ní za- se 
ex- met- ► meta-proti- -ný za- si 
exo- -met proti- -ový za/zá- -sko/-cko 
extra- meta- proti- -ský za- -u ► za-
extra- -ový ► extra-meteo- prů- ► pro-/prů-zado- 
extro- ► extra--metrie pře- zákono- 
-ezna/-ezka metro- I pře- -et ► -et Izápado- 
-ež metro- II pře- -it/-nit (se) ze- ► z-
-fág metro- III pře- se ze- -ovat ► z(e)- -ovat
fagie-/fágie- mezi- před(e)- země- 
farmako- mezi- -í před- -0 zimo- 
faryng(o)- mezi- -ní před- -ální zkázo-/zkázy- 
fero-/ferro-/ferri- mezi- -ný před- -ánský ► před- -skýzlo- 
fibro-/fibrino- mezi- -ový přede- ► před(e)--zma ► -sma
-fikace mezi- -ský před- -em -zmus ► -smus
-fikovat mez(z)o- před- -enský ► před- -skýznovu- 
-fil midi- před- -ěnský ► před- -ský-zofie ► -sofie
-filie mikro- před- -eň zoo- 
-filní -mil před- -í zvěro- 
-fil(o) -milec před- -inský ► před- -skýžáro-/žáru- 
fit- mili- před- -ínský ► před- -skýživot-/života-/životo-/životu- 
fitnes(s)- -milný před- -ký ► před- -ský-ьce ► -ce
flebo- milo- před- -ní 

© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.

Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017