O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 351/1097
Heslář
-ie/-erie/-érie 
 
 
 

Stavba: A. -i(e)/-eri(e)/-éri(e), kde (e) reprezentuje soubor koncovek vzoru růže; B. -ie jako zakončení přejatých slov (většinou proprií, někdy též apelativizovaných proprií) vyslovovaných (až na výjimky, viz níže) s koncovým [i]/[i:], která jsou a) nesklonná feminina129, popř. neutra, b) maskulina, která se skloňují nejčastěji pomocí přidávaných zájmenných koncovek (Bowieho, Laurieho), někdy přibírají koncovky vzoru pán (Bo­wiea, Lauriea), mohou být ovšem i nesklonná (hlas Davida Bowie); o takových jménech, zpravidla hypokoristikách, srov. níže.


Stavební prvek přejatých slov. Nese v nich významy: (1) hromadnost/singulativnost (textilie, reálie, scenerie, buržoazie; mašinérie), (2) názvy dějů (tyranie, rebelie), (3) názvy vlastností a stavů (pruderie, pikanterie), (4) názvy správních celků (gubernie), (5) názvy míst (pizzerie, parfumerie/parfumérie, drogerie/drogérie, oranžerie/oranžérie,130 rafinerie/rafinérie).


V mnoha takto zakončených slovech jde o (6) výsledek adaptace, u kterého není zřejmý význam základu a tím ani poměr derivátu k základovému slovu: policie, historie, série. Výraznější skupiny tvoří (6a) názvy oborů (historie, chemie, chirurgie), které mají oporu v kompozitech s druhým členem -logie, -pedie (viz další odst.), dále termíny, mezi nimiž jsou výraznější skupinou (6b) botanické názvy (lilie, hortenzie), (6c) biologické a zoologické názvy (baktérie, sépie), (6d) mineralogické názvy (brekcie) i další. V řadě případů jde o slova, která lze dále analyzovat jako složená, kompozita byla ovšem přejata do češtiny jako celek; ze statistik je nevylučujeme.


Stavební prvek -ie se vyskytuje u kompozit s druhým členem ► -logie, ► -nomie, ► -grafie, ► -metrie, ► -terapie, ► -skopie, -kopie, ► -kracie, ► -fobie, ► -sofie/-zofie, ► -patie, ► -termie/-thermie, ► -manie/-mánie, ► -fonie, -kardie a dalších, také u kompozit/derivátů s s prvním stavebním prvkem, popř. prefixem ► auto- I, ► auto- II, ► hypo-, ► hyper-, ► super-, ► poly-, ► pseudo-, ► makro-, ► mikro-, ► mini-, ► kontra-, ► sub-, ► endo-, ► exo-, ► hetero-, ► psycho-, ► orto-, ► andro-, ► antropo-, ► bio-, ► velko-, ► sebe-, ► pod- (viz níže formulaci dotazu).


K nim lze přiřadit i řadu dalších složenin. Míra povědomí o tom, že jde o kompozitum, je mnohdy otázkou lingvistického i všeobecného, popř. speciálního vzdělání uživatele jazyka. Příkladem mohou být jak frekventovaná slova jako komedie, tragedie/tragédie,131 tak lékařské termíny, např. amblyopie, presbyopie, myopie, hemeralopie132. Ručně jsme identifikovali kolem 200 lemmat, u nichž jsme si byli vědomi etymologických souvislostí, popř. jsme je ověřili v různých zdrojích. Jako kompozita identifikujeme takové jednotky, v nichž se příslušný komponent opakuje. Jedná se např. o kompozita s druhým členem -agogie133 (demagogie, pedagogie), -algie134 (nostalgie, neuralgie), -antropie135 (filantropie, misantropie), -archie136 (hierarchie, monarchie), -iatrie137 (psychiatrie, pediatrie), -ergie/-urgie138 (alergie, synergie, metalurgie), -filie139> (pedofilie, nekrofilie), -gamie140 (monogamie, polygamie), -onymie141 (metonymie, synonymie), -pedie I142 / -pedie II143 (encyklopedie, logopedie; bipedie) aj. Také podle prvního členu/prefixoidu lze identifikovat lemmata na eu-144 (euforie, eutanazie), dys- (dysrytmie, dyskalkulie), mono- (monochromie, monogamie), pan- (pandemie, panmixie) aj.


Mezi adaptovanými substantivy se často objevují (7) propria. Jde jednak o (7a) zeměpisné názvy (Francie, Itálie, Anglie); zakončení ie mají však i slovenská propria jako Podolie (tedy podolí). Výraznou skupinu tvoří (7b) vlastní jména osob (Marie, Lucie, Sofie), ale i propria vyslovovaná s koncovým [i]/[i:], mezi nimiž převažují (7c) hypokoristika přejatá zejména z anglofonního prostředí, a to jak maskulina (Charlie, Eddie, Willie), tak feminina (Maddie, Annie, Jackie), popřípadě i francouzská jména obou rodů vyslovovaná s koncovým [i] (Jean-Marie, Anne-Marie). Najdeme také (7d) příjmení, a to většinou z anglofonního, frankofonního i jiného prostředí (Rushdie, Mackenzie, Curie, Christie), jen výjimečně jde o české příjmení (Jerie vyslovované s koncovým [e] a skloňované se zájmennou flexí).145 Výsledkem adaptace jsou i (8) apelativizovaná propria, a to jednak (8a) feminina na ie skloňovaná podle vzoru růže (např. chrématonyma – názvy automobilů octavie/octavia/oktávie/Octavie/Octavia/Octávia/Oktavia; pod. felicie), jednak (8b) nesklonná neutra jako curie (jednotka radiace). Ojedinělé jsou apelativní (9) přejímky z angličtiny, jako např. převážně nesklonné146 názvy osob (maskulia), např. hippie147 – přívrženec hnutí hippy, které vzniklo v 60. letechUSA, nebo yuppie (z angl. Young Urban/Upwardly-mobile Professional; slovo vytvořené patrně podle vzoru hippie je označení mladých lidí, kteří si budují kariéru, jsou dobře placení a jejich život se točí okolo vydělávání peněz a jejich utrácení za luxusní zboží, které okázale dávají na odiv) i další nesklonná feminina a neutra, slova a složky víceslovných výrazů přejaté zejména z angličtiny. Příklady jsou movie / road movie /roadmovie – amer./angl. filmový žánr, boogie/boogie-woogie – typ tance, cookie – pův. význam sladkost, v korpusu převážně IT termín,148 birdie – termín z golfu.


Mezi jednotkami nezachycenými automatickou morfologickou analýzou (lemma je tvar sám, značka pro slovní druh je X; viz níže formulace dotazu) je řada dokladů slov podobných těm, které automatická morfologická analýza zachycuje. Mezi nimi se objevují rovněž pravopisné varianty takových jednotek (např. poézie, enthalpie, pandémie), ale i chyby/překlepy (např. indie, lucie). S počátečním velkým písmenem jsou zastoupena další propria, tedy (7a) zeměpisné názvy (např. Arimatie, Kappadocie, Thessalie, někdy jde o pravopisné varianty nezachycené automatickou morfologicko analýzou – Polynézie, Galície), dále (7b) vlastní jména osob (např. Gracie, někdy jde o pravopisné varianty nezachycené automatickou morfologickou analýzou – Stéphanie) a (7c) hypokoristika (např. Maudie, Jamie, Ellie, Hughie). Ojediněle se vyskytují hybridní složeniny (např. prospěchologie, cestománie, tichofobie, často jde o okazionalismy typu jugonostalgie, obamomanie, bošománie, pivománie, strašákologie). Hybridní charakter mají i okazionální deriváty typu nevkusérie ,obchod s nevkusným zbožím‘.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ie" & tag="N.*"] dává 1.685 lemmat.

Pomocí filtru a dotazu [lemma="([[:upper:]].*)"] zjistíme, že celkem 386 lemmat je označkováno jako propria.

Celá řada lemmat, která nejsou popria, jsou dále analyzovatelná a jejich význam souvisí s významem druhého členu adaptovaného kompozita, nebo je modifikován na základě významu prvního členu kompozita. Za relevantní je možno pokládat všechna lemmata, tedy i ty jednotky, které lze dále analyzovat, protože jde o slova adaptovaná, nikoli utvořená v rámci českého slovotvorného systému.

Pomocí filtru a dotazu [lemma=".+(log|graf|metr|terap|nom|krac|arch|fob|[sz]of|kop|harmon| m[aá]n|pat|fon|kard|term|therm|chem|maf|tom)ie"] získáme cekem 598 lemmat, jejichž význam se odvíjí od významu druhého členu adaptovaného kompozita.

Pomocí filtru a dotazu [lemma="(auto|hypo|hyper|super|poly|pseudo|makro|mikro|mini|kontra|sub|endo|exo|hetero|psycho|orto|andro|antropo|bio|velko|sebe|
pod).*ie"] zjistíme, že u 124 lemmat jde o adaptovaná kompozita, v nichž je význam modifikován významem prvního členu adaptovaného kompozita.

Ruční analýzou lze dojít k tomu, že více než polovina nepropriálních lemmat jsou adaptovaná kompozita.

Pomocí filtru a dotazu [lemma=".+(histor|buržoaz|galer|bater|komed|chirurg)ie"] získáme 21 lemmat kompozit, z nichž některá mohou být adaptovaná (tragikomedie), jiná jsou utvořená v rámci češtiny (polokomedie, maloburžoazie).

Dotaz [lc=".*ie" & tag!="N.*"] dává 3.583 jednotek typu lemma nerozpoznaných automatickou morfologickou analýzou (označkovaných jako X), z toho [lemma="([[:upper:]].*)"] 1.972 jednotek s velkým počátečním písmenem.

Odhadem 80 % lemmat jsou relevantní lemmata nerozpoznaná automatickou morfologickou analýzou, zbytek (viz níže) jsou jednotky irelevantní.

Z uvedeného plyne, že veškeré statistické údaje je třeba brát se značnou rezervou.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: policie (↖6) 30.212, energie (↖6) 18.048, historie (↖6a) 14.856, fotografie 13.502, teorie (↖6) 10.931, kategorie (↖6) 10.859, technologie 10.686, Francie (↖7a) 10.219, Marie (↖7b) 9.805, unie (↖6) 9.677, série (↖6) 7.348, akcie (↖6) 7.191, galerie (↖6) 6.574, demokracie 6.436, Itálie (↖7a) 6.144, Anglie (↖7a) 6.072, Británie (↖7a) 6.064, studie (↖6) 5.984, linie (↖6) 4.603, strategie (↖6) 5.611.

Z dalších: Charlie (↖7c) 2.743, bakterie (↖6c) 2.451, Maddie (↖6c) 1.602, lilie (↖6b) 590, rafinerie (↖5) 327, textilie (↖1) 316, reálie (↖1) 279, buržoazie (↖1) 278, tyranie (↖2) 259, rebelie (↖2) 182, felicie (↖8a) 141, Rushdie (↖7d) 133, sépie (↖6c) 92, hippie (↖9) 77, gubernie (↖4) 40, pruderie (↖3) 17, pikanterie (↖3) 8, curie (↖8b) 6, brekcie (↖6d) 1.


Mezi jednotkami nezachycenými automatickou morfologickou analýzou (lemma je tvar sám a značka pro pos je X, viz výše formulace dotazu) se s vyšší frekvencí objevují krátká slova z cizojazyčných citátů ponechaných v jednojazyčném korpusu (např. něm. spojka wie), přičemž často jde o paronyma (např. něm. člen die a angl. sloveso die, něm. záporné příslovce nie a slov. záporka nie, fr. substantivum vie a slov. tvar slovesa vie, něm. osobní zájmeno sie a pol. zvratné zájmeno sie, slov. tvar zájmena tie a angl. substantivum tie), ale i slovenská slova, v nichž zakončení ie odpovídá českému í, zřídka i e, jako např. dějová jména (např. konanie, ubytovanie, rešenie, umenie, lietanie, riadenie, čítanie, bývanie, mlčanie, hnutie), komparativy a superlativy (např. lepšie, najlepšie, dlhšie, ďalšie) a slovesné tvary (např. vie, kladie). Za platný nález nepokládáme ani slovo Kyrie jako incipitní název jednoho z mešních textů (řecký vokativ kyrie ,pane‘ má stavbu kyri-e). Zakončení ie mají i slova přejatá z francouzštiny, jako např. chérie ,drahá‘, amie ,přítelkyně‘ nebo kulinářské termíny brie – druh sýra, dále foie (gras) – husí/kachní játra (dosl. ,tučná játra‘), kde je výslovnost [fua ˈgra]. Objevují se rovněž případy, kdy se jedná o tvary jmen s lemmatem na -ia (automobil značky kia/Kia, firemní název Moravia, italské město Perúgia) nerozpoznané automatickou morfologickou analýzou. Řídký je výskyt iniciálových zkratek (např. IEinternet explorer, GEIE – fr. Groupement européen d’intérêt économique / it. Gruppo europeo di interesse economico). Počet irelevantních dokladů mezi jednotkami nezachycenými automatickou morfologickou analýzou je podle odhadu (resp. podle prvních 500 položek v seznamu dle frekvence) asi 20 %.

KO

129   V některých případech korpusy dokládají u jednoho jména jak podobu s počeštěnou flexí (To samé platí o Anne-Marii), tak nesklonnou variantu (Podával Anne-Marie Letierové ruku).

130   Místo přezimování choulostivých rostlin, pův. citrusů.

131   Podobně jako další slova (melodie, parodie, rapsodie, monodie) obsahují komponent řec. pův. ōdē – zpěv.

132   V těchto slovech je obsažen komponent „ -opie.

133   Souvisí s řec. agōgos ,vůdce‘.

134   Souvisí s řec. algos ,bolest‘.

135   Souvisí s řec. anthrōpos ,člověk‘.

136   Souvisí s řec. archē ,vláda‘.

137   Souvisí s řec. īātros ,lékař‘.

138   Souvisí s řec. ergon ,práce dílo‘; srov. energie.

139   Souvisí s řec. filiā ,láska, přátelství‘.

140   Souvisí s řec. gamos ,manželství‘.

141   Souvisí s řec. onoma/onyma ,jméno‘.

142   Souvisí s řec. paideiā ,výchova, vzdělání‘.

143   Souvisí s lat. pēs, gen. pedis ,noha‘.

144   Z řec. eu- ,dobrý, příznivý‘.

145   Jde o české příjmení vzniklé snad z varianty jména Georgius/Jiří.

146   V korpusu SYN2010 je jediný doklad skloňování (Žiju osaměle, s hippiem povalujícím se v kavárně), substantivum yuppie má jeden doklad zájmenného skloňování v celém korpusu SYN (… nasadil Bowie v roce 1975 elegantní oblek a v roli yuppieho pomohl odstartovat diskotékovou módu …). Nesklonné jsou plurálové tvary většinou s koncovým podle angličtiny, objevují se ale i plurálové tvary bez něj (V šedesátých letech to ale neměli hippie v Anglii zrovna jednoduché. Vzal s sebou mladé „yuppie“, jako byl právě Jahn nebo Pavel Telička …).

147   Problematická je ovšem lemmatizace a taggování, neboť všechny doložené tvary hippie jsou interpretovány jako substantiva, přestože v mnoha korpusových dokladech jde o nesklonná adjektiva (např. hippie éra, styl, hnutí, komuna, komunita), takže uvedený počet dokladů je třeba brát s jistou rezervou.

148   Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie; 15. 7. 2016).

Heslo 351/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018