O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1071/1097
Heslář
z- -it/-nit (se) 
 
 
 

Stavba: z-/ze- -(it) (se), kde (it) reprezentuje soubor koncovek vzoru prosí, n se někdy vkládá mezi základ a sufixovou část (důraz → zdůraznit), reflexivum se je různou měrou fakultativní/obligatorní.


Cirkumfixem se tvoří slovesa ze substantiv, adjektiv, okrajově ze zájmen, číslovek i adverbií. Jako spoluformant se objevuje reflexivizační se.


I. Od substantiv se tvoří slovesa s významem (1) způsobit změnu stavu vyjádřeného základovým substantivem (zbláznit se, znepřátelit se, od rozšířeného základu zlumpačit); (2) uplatnit/vytvořit/učinit to, co vyjadřuje základové substantivum (znásilnit, zmocnit se). Zajímavá je motivace propriem Bohnice slovesa zbohnit se ,zbláznit se‘ podle pražské psychiatrické kliniky situované tamtéž.


II. Od adjektiv, adjektivních zájmen, číslovek, násobných číslovkových adverbií tvořených kompozicí se druhým členem násob, okrajově od adverbií se tvoří slovesa s významem (3)dokonaného nabytí vlastnosti vyjádřené základovým slovem (zvýšit, zdvojnásobit, ztotožnit, zdvojit resufixací je od zapomenutého/nářečního slovesa utvořeno zbrčit zbrklý, od adverbia mermomocí → zmermomocnit). U některých je zdůrazněn odstín nabytí vyšší míry vlastnosti, ačkoliv základem není adjektivum v komparativu (např. zdražit).


U sloves tvořených od substantiv i adjektiv se někdy vkládá -n- mezi základ a -it (např. zmocnit moc, znásilnit násilí, ztvárnit tvar, zdomácnit domácí). Základová substantiva i adjektiva mívají poměrně často prefix ne-, který dodává významový odstín privace substance/vlastnosti vyjádřené základovým jménem (znehodnotit). Lexikalizovaný je význam slovesa zhostit se (vedle strukturního významu ujmout se koho čeho má též význam zbavit se koho/čeho).


Pokud má sloveso nedokonavý protějšek (zrychlit/rychlit, znásilnit/násilnit, ztížit/tížit, zmladit/mladit, zprůhlednit/průhlednit, zdvojit/dvojit), který je výrazně méně frekventovaný, lze za odvozené od adjektiva považovat buď sloveso nedokonavé (jistýjistitzjistit), nebo dokonavé (jistýzjistit a teprve jeho deprefixací → jistit).


Problematické mohou být i případy, kdy sloveso může být teoreticky motivováno jak slovesem (perfektivizace jevit se zjevit se; viz ► z-), tak dějovým jménem, které může být jak neprefigované (jev zjevit se), tak prefigované (zjev zjevit se; viz ► -it).


V rámci statistik se tudíž snažíme omezit na jednoznačné případy, přesto jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí mohou být subjektivní.


SYN2010

Dotaz: [lemma="z.*it" & lemma!="za.*it" & lemma!="(zářit)|(zlobit)|(zvonit)|(zdravit)|
(značit)|(zápasit)|(zračit)|(zrcadlit)|(zápolit)|(zubit)|(zlatit)|(znojit)|(zvučit)|(zrnit)|(zele­-
nit)|(zedničit)|(zemnit)|(zdobit)|(zotavit)|(zvetit)|(závodit)|(zuřit)|(zkusit)|(zradit)|(zpra-
vit)|(zbrojit)|( zornit)|(zásobit)|(závozničit)|(zlořečit)|(znovu.*)" & tag="V.*"]) dává 445 lem­-
mat, z toho 250 relevantních. Z frekvenčních pásem: 13 lemmat nad 1.000 dokladů, 52 lem­mat nad 100 dokladů, 58 lemmat nad 10 dokladů, 77 lemmat po jednom dokladu.

21 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: zvýšit (↖3) 10.908, zdůraznit (↖2) 4.546, zveřejnit (↖3) 4.340, zmocnit se (↖2) 2.601, zbláznit (↖1) 1.824, zpomalit (↖3) 1.769, zobrazit 1.628, zjevit (se) (↖2) 1.148, zrychlit (↖3) 1.119, zdůvodnit (↖2) 1.070, zpřístupnit (↖3) 1.035, zpochybnit (↖3) 1.021, znázornit (↖3) 1.017, znemožnit (↖3) 983, znásilnit (↖2) 866, zjednodušit (↖3) 820, zdvojnásobit (↖3) 793, zdražit (↖3) 780, ztvárnit (↖2) 747, ztotožnit (↖3) 657, zlevnit (↖3) 596.


Za slova odvozená cirkumfixem z- -it nepokládáme všechna slovesa s počátečním a koncovým it. Některá jsme vytřídili předem (celkem 51 lemmat v korpusu SYN2010 viz výše formulace dotazu). Také slovesa tvořená (formálně) ze sloves, u nichž prefix z- perfektivizuje neprefigované sloveso (celkem 192 lemmat ručně vytříděných z korpusu SYN2010), jsme do statistik nezařadili. Vyloučili jsme rovněž 3 překlepy (známit, zábránit, zrájit).

KO

Heslo 1071/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018