O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 812/1097
Heslář
proti- -ový 
 
 
 

Stavba: proti- -ov(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: Z předložky proti se stává prefix (srov. též ► proti-), sufix –ový odpovídá sufixu nejčastějšího vztahového adjektiva k základovému substantivu: proti virům → protivirový podle virový; proti raketám → protiraketový podle raketový. Srov. též další cirkumfixy s prefixem proti- ► proti- -ný (protizákonný); ► proti- -ní (protistátní); ► proti- -ský (protináboženský).


Takto utvořená adjektiva mají význam (1) chránící před tím, co je pojmenováno základovým substantivem (zpravidla nějaký nástroj, zařízení, materiál, látka apod.): protiprachový ‚sloužící k ochraně před prachem‘ (např. filtr, maska, rouška, clona), podobně protipovodňový (hráz), protitetanový (injekce), protiradonový (izolace), protiskluzový, protistresový, protispamový, protilavinový, protismykový, protiplynový, protivirový; (2) zaměřený/vystupující proti tomu, co je pojmenováno základovým substantivem (zpravidla myšlenkový/politický postoj, zákon, předpis, instituce): protidrogový ‚namířený proti užívání a distribuci drog‘ (např. kampaň, program, komise, centrum), protilidový (politika), protitabákový (zákon), protiautomatový (vyhláška), protiodborový, protipotratový, protidopingový.


Některá adjektiva s řetězcem proti- -ový jsou slovotvorně nejednoznačná. Především u adjektiv se základem cizího původu lze uvažovat i o tvoření reprefixací, tj. nahrazením cizí předpony anti- jejím českým ekvivalentem: protivirový: ← proti virům nebo též ← antivirový; protistresový proti stresu nebo též ← antistresový.


SYN2010

Dotaz [lemma="proti.*ový"] dává 72 lemmat, z toho platných 68.

Z frekvenčních pásem: 7 lemmat nad 100 dokladů, 19 lemmat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: protiraketový (↖1) 754, protipovodňový (↖1) 473, protidrogový (↖2) 450, protiletadlový (↖1) 254, protihlukový (↖1) 220, protikrizový (↖1) 147, protitankový (↖1) 145, protiskluzový (↖1) 79, protiatomový (↖1) 40, protinádorový (↖1) 37, protipřenosový (↖1) 28, protiplísňový (↖1) 26, protivirový (↖1) 26, protiradarový (↖1) 24, protistresový (↖1) 18, protilidový (↖2) 16, protisněhový (↖1) 15, protiponorkový (↖1) 15, protitetanový (↖1) 13, protipancéřový (↖1) 12.


Řetězec proti- -ový mají i adjektiva utvořená nikoli cirkumfixem, nýbrž prostou su­fixací již prefigovaných substantiv: protilátkový ← protilátka; protiúderový protiúder.


JB

Heslo 812/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018