O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 647/1097
Heslář
o-/ob(e)- -lý 
 
 
 

Stavba: o-/ob(e)- -l(ý), kde (b) mají některé odvozeniny, pomocí (e) se prefix ob- vokalizuje, (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se tvoří adjektiva, která se svým morfémovým složením podobají deverbativům, přestože mnohdy nelze potvrdit existenci příslušného základového slovesa. Např. deetymologizované otylý souvisí s významem ‚tučnět‘ slovesa týt, nebo otrlý souvisí se slovesem třít: je to vlastně obdoba adjektiva protřelý.


Za adjektiva tvořená cirkumfixem o-/ob(e)- -lý nelze považovat všechna adjektiva od sloves s předponou ► o-/ob(e)-. Za odvozovací základ lze v takových případech považovat buď slovesný kmen minulý, pak lze příslušná adjektiva interpretovat jako tvořená sufixem -lý, nebo je základem l-ové příčestí, pak by šlo o tvoření sufixem . Proti druhé interpretaci hovoří případy adjektiv, která jsou významově spjata spíše s pasivními tvary (viz např. ochrnulý synonymní s ochrnutý).


Do této skupiny zařazujeme adjektiva, k nimž jsou ve slovnících doložena odpovídající slovesa, např. opilý – ten, kdo se opil, osamělý – ten, kdo osaměl / zůstal sám. Do této skupiny lze dále zařadit i adjektiva s vícero fundačně-motivačními vztahy. Např. adjektivum obsáhlý lze vyložit jako obsahující značné množství, nebo mající značně velký obsah.


Za deriváty I. od sloves tvořené cirkumfixem o(b)- -lý lze považovat adjektiva, u nichž neexistuje jasně určitelné základové sloveso, protože buď není doloženo / není obvyklé (ospalý, opršalý, obeznalý), nebo význam adjektiva nelze jednoduše odvodit z významu slovesa (okázalý, srov. význam slovesa okázat v PSJČ). Jde o adjektiva ze sloves, u nichž (1) lexikální význam převažuje nad významem strukturním (viz např. oprsklý ‚drzý‘). Do této skupiny lze dále zařadit i adjektiva s vícero fundačně-motivačními vztahy. Adjektivum obvyklý lze vyložit jak na základě slovesa zvykat si (to, na co jsme si zvykli), tak na základě dějového jména zvyk (to, co je zvykem); v obou případech však dochází i k výměně prefixu.


Za deriváty II. od adjektiv tvořené cirkumfixem o(b)- -lý pokládáme adjektiva vyjadřující (2) menší míru vlastnosti (obtloustlý, obstárlý, za cirkumfixaci spojenou s resufixací lze pokládat orezlý ← rezatý/rezavý). I u nich vystupuje někdy možný fundačně motivační vztah k deadjektivnímu slovesu, neboť vlastnost lze interpretovat i jako výsledek děje vyjádřeného slovesem odvozeným z příslušného adjektiva: obtloustlý ‚poněkud tlustý / kdo poněkud ztloustl‘; jako cirkumfixaci spojenou s resufixací lze vyložit i variantu adjektiva oplešatělý ze slovesa oplešatět: oplešalý ← plešatý/plešatět, tedy ten, kdo je poněkud plešatý, kdo poněkud plešatí; varianta oplešlý se zdá být tvořena přímo k substantivu pleš. Od adjektiva jedinýjeden se tvoří modifikované adjektivum ojedinělý, významově blízké adjektivu jedinečný, tedy ‚řídce se vyskytující‘.


Za deriváty III. od substantiv tvořené cirkumfixem o(b)- -lý pokládáme adjektiva s významem (3) podobnosti (okrouhlý – ‚podobající se kruhu‘).


SYN2010

Dotaz [lemma="o.*lý" & tag="A.*"] dává 115 lemmat, z toho platných 23.

Z frekvenčních pásem: 7 lemmat nad 100 dokladů, 2 lemmata s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: ojedinělý (↖4) 1991, ospalý (↖4) 837, okázalý (↖4) 820, omšelý (↖3) 366, otrlý (↖2) 288, obtloustlý (↖1) 255, ošuntělý (↖3) 244, oplzlý (↖2) 137, oduševnělý (↖4) 135, ošumělý (↖3) 131, odulý (↖2) 129, obhroublý (↖4) 109, otylý (↖4) 101, olezlý (↖3) 41, obezřelý (↖4) 33, opršelý (↖3) 15, oprsklý (↖2) 9, obeznalý (↖4) 8, obstárlý (↖1) 7, osedlý (↖4) 3 .


Iniciální řetězec o/ob a koncový řetězec mají i adjektiva, která nejsou tvořena příslušným cirkumfixem (oblý, outlý, osmičelý, ostroúhlý, oranžovokřídlý). Dále jsme vyřadili celkem 16 adjektiv s prefixem ► od-/ode- (odlehlý, odrostlý, odumřelý). Nezapočítali jsme celkem 60 adjektiv tvořených od sloves/dějových jmen s prefixem ► o-/ob(e)-. Pokládáme je za adjektiva tvořená sufixem -lý. Ta do statistik nezapočítáváme. Celkem jsme tedy vyřadili 81 adjektivních lemmat doložených v korpusu SYN2010.

KO

Heslo 647/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018