O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 226/1097
Heslář
-ér/-iér 
 
 
 

Stavba: -ér(0)/-iér(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad.


Uvedená maskulina (či jejich základy) pocházejí převážně z románských jazyků, z nichž dominuje francouzština. Mnohem méně často jsou zdrojem jazyky germánské, konkrétně angličtina; němčina byla v mnoha případech zprostředkujícím jazykem pro výrazy z francouzštiny. Charakteristickým významem takto tvořených slov jsou pojmenování osob a názvy prostředků v nejobecnějším slova smyslu.


Zřetelně se stavební prvek -ér vyčleňuje v případech, u nichž jsou doložena příbuzná přejatá slova – slovesa (opatřená převážně kmenotvornou příponou -ova-), příp. (dějová) substantiva. U zbylých případů lze s ohledem na jejich význam vydělit stavební prvek -ér analogicky; slovotvorný základ je mnohdy nesrozumitelný. Při přejímání slov dochází k hláskové adaptaci původní podoby (srov. šansoniér fr. chansonnier).


Variantu -iér můžeme charakterizovat obdobně; objevuje se především v případech, jež mají slovotvorný základ od původu substantivní, srov. níže (1) pojmenování osob, (1a) název druhu zvířete a (3) místo či plocha.


Stavební prvek -ér nalezneme u slov reprezentujících (1) pojmenování osob, jež označují osoby vykonávající nějaké povolání: asfaltér, žonglér, hypnotizér, konstruktér či osoby se sklonem k určité činnosti: debatér, hazardér, provokatér. Motivace u amatér ,neodborník‘ je zřetelná jen ve zdrojovém jazyce (fr. amateur ,milovník‘).


Početně omezenou skupinu představují pojmenování osob se zřetelně substantivním základem: rutinér, garderobiér, rentiér, pozounér (hráč na ← pozoun, vedle základního pozounista). U některých pojmenování s vyčlenitelným prvkem -ér se objevuje konkurenční sufix ► -ář: milicionér/milicionář, s významovým odlišením ve dvojici smaltér × smaltař ,kdo vyrábí smalt‘ × ,kdo provádí smaltování‘.


Zcela specifický je význam označující (1a) název druhu zvířete: teriér (i jako součást složených slov, srov. velšteriér, bulteriér, jagdteriér apod.).

Početně méně zastoupená je kategorie (2) věcí a prostředků činnosti, označujících typicky pojmenování složitějších technických přístrojů (některá z nich jsou terminologizovaná): trenažér, difuzér, rekordér, imobilizér. Sémanticky se mírně liší substantiva bombardér (srov. níže) a remorkér ,vlečná loď‘. Zastřenou motivací a značným významovým posunem se vyznačuje substantivum likér (fr. liqueur ,tekutina, mok‘ lat. liquēre ,být průhledný‘).


Malá část substantiv se stavebním prvkem -ér pojmenovává zároveň osobu i název prostředku: startér ,kdo řídí start‘ / ,spouštěč spalovacího motoru‘, transportér ,kdo obstarává transport‘ / ,dopravní zařízení‘ či bombardér ,člen bombardovacího letectva‘ / ,letadlo určené k bombardování‘.


Stavebnímu prvku -ér konkuruje v rámci odvozování názvů prostředků činnosti sufix ► -or; vznikají slovotvorné dublety lišící se ve frekvenci užití, např. ozonizátor/ozonizér, syntetizátor, syntezátor / syntetizér. O dubletním psaní slov zakončených -er/-ér viz ► -er.


V omezeném počtu případů se stavební prvek -ér nachází u substantiv pojmenovávajících (3) místo či plochu: interiér, ateliér.SYN2010

Dotaz [lemma=".*ér" & tag="N.(M|I).*"] po odstranění lemmat začínajících velkým písmenem (využit dotaz pozitivního filtru [lemma="([[:upper:]].*)"] ) dává 196 lemmat, z toho 181 relevantních. 1 lemma má nad 10.000 dokladů, 9 nad 1.000 dokladů, 33 nad 100 dokladů, 73 nad 10 dokladů, 43 mezi 9–2 doklady, 22 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: trenér (↖1) 16.478, premiér (↖1) 9.576, režisér (↖1) 8.045, interiér (↖3) 3.585, ateliér (↖3) 2.213, reportér (↖1) 1.908, pasažér (↖1) 1.534, guvernér (↖1) 1.364, aktér (↖1) 1.309, šofér (↖1) 1.133, amatér (↖1) 786, konstruktér (↖1) 751, bombardér (↖1/2) 515, exteriér (↖3) 507, exportér (↖1) 499, likér (↖2) 495, expremiér (↖1) 449, transportér (↖1/2) 341, masér (↖1) 293, adaptér (↖2) 283.

Z dalších: hoteliér (↖1) 281, teriér (↖1a) 231, trenažér (↖2) 199, mixér (↖2) 172, montér (↖1) 158, solitér (↖1/2) 149, startér (↖1/2) 115, importér (↖1) 95, retardér (↖2) 75, karabiniér (↖1) 51, paralyzér (↖2) 44, foxteriér (↖1a) 39, štukatér (↖1) 27, kabaretiér (↖1) 26, kolportér (↖1) 18, striptér (↖1) 17, kompostér (↖2) 16, absentér (↖1) 11, kostymér (↖1) 8, pedikér (↖1) 7, etažér (↖2) 7, minér (↖1) 4, šifonér (↖2) 4, koštér (↖1) 3, erdelteriér (↖1a) 2, rešeršér (↖1) 1, suflér (↖1) 1, smaltér (↖1) 1, prozatér106 (↖1) 1, rafinér107 (↖1/2) 1.


Stavební prvek -ér je doložen jako součást několika propriálních lemmat (která jsme ze zkoumaného seznamu lemmat předem vyloučili pomocí filtru): Homér, Moliér,108 Šér (Chán), Khmér, (Ptolemaios I.) Sótér109 apod. Za povšimnutí stojí rovněž lemma Klér jako záměrně příznakový zápis křestního jména Claire. U proprií se častěji než jindy objevují případy problematické lemmatizace, srov. Thér (příjmení Thér / starořec. jméno ostrova Théra, tj. Santorini).


Slova s vyčlenitelným prvkem -ér vstupují rovněž do procesu kompozice, srov. spolupasažér (spolurežisér, spoluaktér), místoguvernér, poloamatér.


Zakončení -ér je také součástí neutvořeného botanického názvu trávy příbuzné prosu: bér.


Z němčiny pocházejí neutvořená slova tér ,dehet‘ a kvér ,puška‘, srov. též mašinkvér ,strojní puška, kulomet‘. Latinské clērus (řec. klēros ,los, úděl‘, tj. kněžství jako úděl od boha) je základem českého slova klérus ,duchovenstvo‘, z nějž vznikla zkrácená podoba klér. Za neutvořená pokládáme rovněž substantiva malér (fr. malheur, doslovně ,špatné štěstí‘), plenér (,volná příroda‘; fr. plein air, doslovně ,plný vzduch‘ ) či mohér (angl. mohair arab. muhayar, doslovně ,výběr‘).

Specifický případ představují přejatá slova od původu maďarská: fillér ,setina maďarské měny forintu‘, B/bikavér (název vína Býčí krev).


Žádný z uvedených případů do statistického zpracování nezahrnujeme.

KN

106     Ve významu ,spisovatel prozaických děl‘.

107     Ve významu (1) ,osoba spojená s rafinérií‘, příp. ,umělec tvořící rafinovaně‘ (životné), (2) ,rafinační zařízení‘ (neživotné).

108     Takovou podobu má korpusové lemma. Naproti tomu řádně zapsané Molière lemmatizace nezná a znak è není v dotazu rozpoznán. (pozn. JŠ)

109     Ve významu ,spasitel‘.

Heslo 226/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018