O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Aparát a literatura

Zkratky a značky

Vykládáme především zkratky a značky specifické pro tento slovník, ne tedy například zkratku např. nebo angl.


Zkratky

arab.arabský, arabština
csl.církevněslovanský, církevní slovanština
fem.femininum, ženský rod
gen.genitiv, 2. pád (u mnoha řeckých a latinských slov bývá jeho podoba slovotvorně důležitější než podoba 1. pádu)
hind.hindský, hindština
ie.indoevropský
pers.perský, perština
stč.staročeský, stará čeština

Značky pádů a čísla (podle úzu zavedeného v MČ2), značení rodu

Nsg, Gsg, Dsg, Asg, Vsg, Lsg, Isg – nominativ/genitiv/dativ/akuzativ/vokativ/lokál/instrumentál singuláru čili 1.–7. pád jednotného čísla

Npl, Gpl ... – pády plurálu čili 1.–7. pád množného čísla

m, f, n – značky rodu: maskulinum, femininum, neutrum

m, ž, s – značky rodu: mužský, ženský, střední

živ., než. – zkratky pro maskulina životná a neživotná


Další značky

heslo , hledej pod
,‘slovotvorný význam (nikoli nutně význam lexikální)
odvozené z
od něho odvozené
ž < hhlásková změna: ž vzniklé z h
h > žhlásková změna: z h vzniklo ž
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018