O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Aparát a literatura

Literatura

a) reference k textu O slovníku

ASCS – J. Kraus, V. Petráčková: Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia 1995.

Čermák 1997 – František Čermák: Czech National Corpus: A case in many contexts. International Journal of Corpus Linguistics 2, 1997, 181–197.

Daneš 1985 – František Daneš: Faktor Rh // Rh-faktor // Rh faktor. Naše řeč 68 (1985), 176–182.

ESČ – P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (ed.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN 2002.

Hlubinková 2010 – Zuzana Hlubinková: Tvoření slov ve východomoravských nářečích. Brno: MU 2010.

HSK 40.1 – Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer (ed.): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Volume 1. Berlin/Boston: de Gruyter Mouton 2015.

HSK 40.3 – Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer (ed.): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Volume 3. Berlin/Boston: de Gruyter Mouton 2015.

Králík 2001 – Jan Králík: Zamyšlení nad velkými výběry. In: F. Čermák, R. Blatná (ed.), Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy (Studie z korpusové lingvistiky 1). Praha: NLN a ÚČNK 2001, 38–53.

Martincová 2013 – Olga Martincová: Neologické tendence v současné češtině. In: M. Hrdlička, J. Hasil (ed.), Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK 2013, 28–37.

MČ1 – Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia 1986.

MČ2 – Mluvnice češtiny 2. Praha: Academia 1986.

Miller 2006 – D. Gary Miller: Latin Suffixal Derivatives in English. Oxford: OUP 2006.

Mitter 2003 – Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. Ústí nad Labem: UJEP 2003.

Mitter 2008 – Patrik Mitter: Hybridní složeniny s prvním komponentem domácího původu v současné češtině. Ústí nad Labem: UJEP 2008.

NASCS – J. Kraus, V. Petráčková: Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia 2005.

Novotná 2013 – Renata Novotná: Jazyková potencialita: studium na bázi hapaxů legomenon. Korpus – gramatika – axiologie č. 8, 2013, 47–57.

NSvČ1 – Olga Martincová a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1. Praha: Academia 1998.

NSvČ2 – Olga Martincová a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. Praha: Academia 2004.

Ološtiak 2015 – Martin Ološtiak (ed.): Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015.

Osolsobě 2014 – Klára Osolsobě: Česká morfologie a korpusy. Praha: Karolinum 2014.

Pergler 2016 – Jiří Pergler: K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní. Slovo a slovesnost 77, 2/2016, 102–122.

Petkevič 2014 – Vladimír Petkevič: Problémy automatické morfologické diasmbiguace češtiny. Naše řeč 97, 4–5/2014, 194–207.

PSJČ – Příruční slovník jazyka českého I–IX. Praha 1935–1957.

Rejzek 2015 – Jiří Rejzek: Český etymologický slovník. Praha: Leda 22015.

SESJČ – Josef Holub, Stanislav Lyer: Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN 41992.

Slavíčková 1975 – Eleonora Slavíčková: Retrográdní morfematický slovník češtiny s připojenými inventárními slovníky českých morfémů kořenových, prefixálních a sufixálních. Praha: Academia 1975

SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého I–IV. Praha: Academia 1960–1971.

SyD – korpusový nástroj, dostupný z https://syd.korpus.cz/.

SYN – M. Křen, F. Čermák, J. Hlaváčová, M. Hnátková, T. Jelínek, J. Kocek, M. Kopřivová, R. Novotná, V. Petkevič, P. Procházka, V. Schmiedtová, H. Skoumalová, M. Šulc: Korpus SYN, verze 3 z 27. 1. 2014.29 Praha: ÚČNK FF UK 2014. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz.

SYN2010 – M. Křen, T. Bartoň, V. Cvrček, M. Hnátková, T. Jelínek, J. Kocek,  R. Novotná, V. Petkevič, P. Procházka, V. Schmiedtová, H. Skoumalová: SYN2010: žánrově vyvážený korpus psané češtiny. Praha: ÚČNK FF UK 2010. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz.

Svobodová 2013-14 – Ivana Svobodová: Změny délky samohlásek v odvozených slovech. Český jazyk a literatura 64, 2013-14, 145–147.

Šimandl 2013 – Josef Šimandl: Mechanické krácení a mechanické skládání; blending. In: D. Blagoeva, S. Kolkovska, M. Lišková (ed.), Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofia: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“ 2013.

Šimandl 2015 – Josef Šimandl: Slovotvorný přehled slov s číselným významem I: číslovky určité. Korpus – gramatika – axiologie č. 12, 2015, 54–74.

Šimek 1947 – František Šimek: Slovníček staré češtiny, Praha: Matice česká / Orbis 1947.

Štěpán 2015 – Pavel Štěpán: Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného. Praha: Academia 2016.

Štícha et al. 2013 – F. Štícha, M. Vondráček, I. Kolářová, J. Hoffmannová, J. Bílková: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013.

Štícha, v tisku – František Štícha (ed.): Velká akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Aacademia.

TSČ2 – Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Zprac. kol. pracovníků ÚJČ ČSAV za red. F. Daneše, M. Dokulila, J. Kuchaře. Praha: Academia 1967.

Vážný 1970 – Václav Vážný: Historická mluvnice česká II: Tvarosloví, 1. část: Skloňování. Praha: SPN 1970.

Veselý L. 2010 – Luboš Veselý: Ke slovesnému vidu v češtině. Naše řeč 93, 3/2010, 113–124.

Veselý L. 2013 – Luboš Veselý: K otázce (ne)existence akuzativního se v češtině. Bohemica Olomucensia 4/2013, 308–317.

Veselý V. (v rec. řízení) – Vojtěch Veselý: Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves). Naše řeč.

Waszakowa 2015 – Krystyna Waszakowa: Foreign word-formation in Polish. In HSK 40.3, 1679–1696.


b) Výběr další literatury k problematice afixů

Jde zároveň o reference k hesláři, pokud položka nebyla už uvedena výše.

Bakardžieva, G.: O pastech a pastičkách deminutiv. Bohemistyka 7, 2007, 207-219.

Bílková, J.: Interpretace deminuce v češtině. In: O. Orgoňová, K. Muziková, Z. Popovičová (ed.), Jazyk a jazykovedainterpretácii. Bratislava: Univ. Komenského 2014, 270–276.

Bílková, J. (v tisku): Názvy abnormálních stavů těla, duše a společnosti z hlediska slovotvorného. Předneseno na konferenci (Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty, Smolenice 11.–13. dubna 2016.

Blatná (dnes Novotná), R.: Binomiály typu „techtle mechtle“ v češtině, ruštině a angličtině. Slavia 59, 1990, 169–182.

Bozděchová, I.: Kompozice a její potenciál v současné slovní zásobě češtiny. Korpus – gramatika – axiologie č. 7, 2013, 3–21.

Černá, A. M.: Staročeská adjektiva s prefixem přě-. Listy filologické 123, 2000, 237–250.

Černá, A. M.: Staročeské názvy chorob. Praha: Karolinum 2009.

Esvan, F.: Vidová morfologie českého slovesa. Studie z korpusové lingvistiky 5. Praha: NLN/ÚČNK 2007

Harvalík, M.: Word-formation aspects of proper names. Word-formation or name-formation? In: O. Felecan (ed.), Proceedings of the Third International Conference on Onomastics „Name and Naming“. Conventional/Unconventional in Onomastics. Baia Mare, September 1–3, 2015. Cluj-Napoca: Editura Mega, 37–43.

Hauser, P.: Přídavná jména individuálně přivlastňovací na -ův, -in. In: K. Klímová, E. Minářová (ed.), Čeština – bádání a učení. Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. Brno: PedF MU 2007, 13–16.

Hoffmannová, J. – Kolářová, I.: Hypokoristika na -ča dříve a dnes. In: E. Minářová, D. Sochorová, J. Zítrová (ed.), Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: MU 2014, 141–146.

Homolková, M.: Záludnosti staročeské předpony přě-. K rekonstrukci její lexikální formy ve Staročeském slovníku. In: P. Nejedlý, M. Vajdlová, B. Lehečka (ed.), Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha: ÚJČ AV ČR 2005, 129–136.

Chybová, B.: K vývoji slovesné opozice na -ěti a -iti. In: P. Mitter, Z. Menšíková (ed.), Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PedF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.–3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná. Ústí n. Labem: UJEP 2011, 353–357.

Kolářová, I.: Slovesa tvořená předponou a kmenovou příponou -i/-ni v textech českého národního korpusu. In: K. Klímová, E. Minářová (ed.), Čeština – bádání a učení. Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. Brno: PedF MU 2007, 42–44.

Machek, V.: Česká a slovenská jména rostlin. Praha: Nakl. ČSAV 1954.

Nádeníček, P.: Různá pojetí slovotvorné konverze ve světle národních korpusů slovanských a germánských. Anzeiger für slavische Philologie (Univ. Graz, Austria), Band XLII – 2014, 53–60.

Nejedlý, P.: Vývoj slovesné předpony po- ve staré a střední češtině. Bohemica Olomucensia 5, 2013, 277–284.

Němec, I.: Proč má slovo prostředek předponu pro-. Naše řeč 79, 1996, 57-60.

Neomat – Databáze excerpčního materiálu Neomat. Verze 3.0 (2015). Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. <http://neologismy.cz>

Osolsobě, K.: Lhoucí nebo lžoucí? Slovotvorné dublety procesuálních adjektiv na -oucí/-ící v českých korpusech. In: E. Rusínová (ed.), Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS, Brno: Masarykova univerzita 2014, 124–143.

Osolsobě, K.: Syntetické futurum v češtině – gramatiky, slovníky, korpus. In: E. Rusínová (ed.), Přednášky a besedy ze XL. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita 2007, 131–144.

Pasáčková 1995 – Eva Pasáčková, E.: Staročeská jména nositelů vlastnosti tvořená příponou -ec. In: P. Karlík, J. Pleskalová, Z. Rusínová (ed.), Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. Boskovice: Albert 1995, 72–78.

Pastyřík,, S.: Příjmení v Bartošově Dialektickém slovníku moravském (s přihlédnutím ke klasifikaci příjmení). Acta onomastica 52, 2011, 111–132.

Rechzieglová, A.: On Negation in Czech. Praha: Euroslavica 1995.

Světlá, J.: Nové názvy akcí a poplatků. In: Neologizmy v dnešní češtině. O. Martincová, A. Rangelová, J. Světlá (red.). ÚJČ AV ČR: Praha 2005, 69–75.

Svobodová, I.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-. Český jazyk a literatura 66, 2015-16, 38–39.

SYN, SYN2010 – viz výše v referencích.

Ševčíková, M.: : Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností. Naše řeč 97, 2014, 228–240.

Šimandl, J. (v tisku b): Slovotvorný přehled slov s číselným významem II: číslovky neurčité. Korpus – gramatika – axiologie č. 13, 2016.

Šimandl, J. (v tisku a): Přejatá substantiva na -er/-ér: tvary, výslovnost, gramatická informace pro slovník. In: M. Balowski (ed.), Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Poznań: Wydawnictwo PRO 2016.

Šimandl, J.: Salesiáni Dona Bosca? Naše řeč 85, 2002, 244–256.

TenTen – korpus internetových textů; dostupný z https://www.sketchengine.co.uk/documentation/tenten-corpora/.

Townsend, Ch. E.: Semantics of the preverb u- in Czech and Russian: negative and positive modality. Welt der Slaven 42, 1997, č. 2, 328–346.

Uher, F.: Slovesné předpony. Brno: Univ. J. E. Purkyně 1987.

Uhlířová, L.: Matematické termíny typu jacobián, laplaceián. Naše řeč 78, 1995, 183–188.

Vajdlová, M.: Ke konkurenci předpon s-, z-, vz- (nejen) ve staré a střední češtině. Slovo a slovesnost 74, 2013, 269–278.

Veselý, L.: K takzvaným kapacitivům. Naše řeč 92, 2009, 113–121.

Vondráček, M.: Povaha stupňování příslovcí. In: D. Faltýnek a V. Gvoždiak (ed.), Tygramatika. Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám. Praha: Dokořán 2013, 131–151.

Vondráček, M.: Sémantika a pragmatika gramatického čísla: aspekt slovotvorný. In: Orgoňová O.  Muziková K., Popovičová Z. (ed.), Jazyk a jazykovedainterpretácii. Bratislava Univ. Komenského 2014, 244–253.

Ziková, M.: When Prosody Follows Syntax: Verbal Stems in Czech. Linguistica Brunensia 64, 1/2016, 163–185.

29    V prvním roce projektu jsme pracovali s tehdy přístupnou verzí 2, pak s verzí 3. V době vydání slovníku je už přístupná verze 4.

Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018