O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 641/1097
Heslář
o-/ob(e)- -0 
 
 
 

Stavba: o-/ob-/obe- -(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad.


Cirkumfixem jsou utvořena substantiva ze slovesných kořenů, jejichž význam má k ději slovesa různý poměr; přitom navíc nemusí být pro daný význam synchronně k dispozici sloveso s prefixem o-/ob-.


Například obraz má jméno jako to, co se obrazí/odrazí, osud jako to, co je přisouzeno, oběd býval to, čím se člověk objí, tj. zasytí, přičemž slovotvornou spojitost zatemnila i úprava psaní, omyl je výsledek toho, že jsme se mýlili, ochoz je místo, kudy se chodí okolo / obchází, otop je to, čím se topí, obmysl je lstivé obmýšlení/zamýšlení, lstivý úmysl. Často je motivace synchronně nezřetelná (obchod, obvod) nebo zastřená: oblak souvisí se slovesem vléci, okov se slovesem kovat, obrok v kterémkoli ze zapomenutých významů ,zaopatření‘, ,naturální dávka‘ nebo ,stanovená denní dávka ovsa pro koně‘ souvisel se slovesem říci a zakládal se na úmluvě.


Ojediněle je od substantiva odvozeno slovo ozim ,osivo rostoucí před zimou a po ní‘.


SYN2010

Dotaz [lemma="o.*[bcčdďfghjklmnňpqrřsštťvwxzž]" & lemma!="od.*" & lemma!="(.*tel
|.*an|.*ost|.*ník|.*us|.*[oeé]r|.*ec|.*[ieá]k|.*[aářeíé]ř|.*log|.*[aái]č|.*graf|.*[aáeěéiíoóuúůyý])" & tag="NN[IF].*"] dává 264 lemmat, z toho 15 relevantních.

Všech 15 lemmat: obraz 22.832, obchod 19.300, osud 11.616, oběd 6.187, obvod 5.925, omyl 4.354, obrys 1.795, oblak 1.659, ochoz 1.035, opar 876, okov 253, otop 50, ozim 29, obrok 11, obmysl 6.


Za substantiva utvořená cirkumfixem o-/ob(e)- -0 nepokládáme ta, která jsou tvořena prefixem ► o-/ob(e)- (okruh, obtíž), dále substantiva konvertovaná ze sloves s prefixem ► o-/ob(e)- (např. objem, obal, otisk) a substantiva náhodně začínající příslušným řetězcem (orgán, oheň), přestože v některých případech lze najít synchronně zcela neprůhlednou etymologickou souvislost se slovesem či slovesným kořenem. Nezohlednili jsme ani substantivum otep pro nezřetelnou souvislost se slovesem tepat.

KO, JŠ

Heslo 641/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018