O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 605/1097
Heslář
nad(e)- -ský/-cký/-ký 
 
 
 

Stavba: nad(e)- -sk(ý)/-ck(ý)/-k(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý. K rozlišení podob -cký/-ký viz ► -ský.


Cirkumfixem se předložkový pád substantiva transponuje v adjektivum a nabývá významu jsoucí nad základovým substantivem v konkrétním (prostorovém) i přeneseném (hierarchickém) slova smyslu: nad zemí → nadzemský, nad stranami/straníky → nadstranický.

Substantiva téhož významu se tvoří také cirkumfixy ► nad- -ní, ► nad- -ný, ► nad- -ový.


SYN2010

Dotaz [lemma="nad[^aáěéiíoóuůyý].*[sc]ký" & tag="AA.*"] dává 12 lemmat, z toho 6 relevantních.

Všech 6 lemmat: nadmořský 1.157, nadstranický 75, nadzemský 42, nadsvětský 6, nadpolitický 4, nadbožský 1.


Iniciální řetězec nad(e) a koncový řetězec ský mají i adjektiva, která nejsou tvořena příslušným cirkumfixem nad(e)- -ský. Jedná se o adjektiva tvořená prefixem ► nad-. Ta do statistik nezapočítáváme.

KO

Heslo 605/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018