O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 596/1097
Heslář
na- -ovat (se) 
 
 
 

Stavba: na- -(ovat) (se), kde (ovat) reprezentuje soubor koncovek vzoru kupuje, reflexivum se je různou měrou fakultativní/obligatorní.


Cirkumfixem se tvoří slovesa od substantiv a zřídka od sloves.


I. Od sloves se tvoří okrajově (1) slovesa lexikalizovaná ve specifickém významu, který někdy vychází z vazby základového slovesa s předložkou na: nadržovat komu ← ‚držet nakoho‘, jindy je svébytný: nadrat se / nadrátovat se (s touž předponou srov. i nacamrat se) ‚opít se‘.


II. Od substantiv se tvoří slovesa s významem (2a) dát/vytvořit co: nasměrovat, načasovat, naplátkovat; (2b) umístit dovnitř: napytlíkovat/nakvartýrovat (se); obrazný význam je lexikalizován ve většině výskytů nasáčkovat se ‚vetřít se‘; (2c) pokrýt něčím: nakalafunovat; (2d) lexikalizovaným ve specifickém významu: nabulíkovat ← věšet komu bulíky na nos ‚klamat koho‘, naparovat se ← pára analogicky k synonymním slovesům nafukovat se, nadýmat se, nadouvat se. Výraz namapovat je termín z oblasti informačních technologií: ,učinit obsah nějakého úložiště dat (adresáře, disku ap.) známým pro konkrétní počítač‘.


SYN2010

Dotaz [lemma="na.*ovat"] dává 310 lemmat, z toho 14 relevantních.

Všech 14 lemmat: nasvědčovat (↖1) 1.198, nasměrovat (↖2a) 700, načasovat (↖2a) 224, naparovat se (↖2d) 129, nadržovat (↖1) 80, nabulíkovat (↖2d) 28, nakvartýrovat (se) (↖2b) 25, natlakovat (↖2c) 11, nadrátovat se (↖1) 8, namapovat (↖2d) 6, nasáčkovat se (↖2b) 4, nakalafunovat (↖2c) 2, naplátkovat (↖2d) 1, napytlíkovat (↖2b) 1.


Za slova odvozená cirkumfixem na- -ovat nepokládáme: a) slovesa s prefixem ► nad- (nadskakovat); b) slovesa s náhodným počátečním řetězcem na (navigovat); c) slovesa tvořená prefixem ► na- (nakupovat) a d) sekundární imperfektiva od sloves s prefixem na- (naznačovat, navrhovat), popř. od sloves tvořených cirkumfixem► na- -it (naloďovat). V korpusu SYN2010 je celkem 296 takových lemmat a do statistik nejsou započítána.

KO

Heslo 596/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018