O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 381/1097
Heslář
inter- 
 
 
 

Stavba: inter-. (Ve formě některých přejatých slov lze najít pouhé inte-. Zdrojová latina měla totiž i asimilovanou podobu intel-, ale identita stavebního prvku i základu se po odstranění geminát zatemnila: inteligence, také interogativum. U takových slov se popsané významy nevnímají.)163


Prefix je převážně stavebním prvkem přejatých slov. Významy se odvíjejí od lat. příslovce/předložky inter ‚mezi/během‘. Významy jsou (1) mezi (internacionální), (2) vzájemný (interakce). Srov. významově nejbližší domácí prefix ► mezi-.


Některá slova s tímto prefixem vznikla na základě zapomenutých reálií nebo slov (už) neužívaných, takže (3) význam se obtížně vyrozumívá. Slovo interpret vychází z lat. interpres, gen. interpretis, jehož základ nebyl průhledný ani v latině – na rozdíl od prefixu, protože interpres působil a působí mezi dvěma stranami, mezi autorem a vnímatelem apod.


Prefix inter- vystupuje také jako součást cirkumfixů. Maximálně pěti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:


inter- -cký: intergalaktický, interetnický, intermetalický;

inter- -ivní: intersubjektivní;

inter- -ní: interkulturní, intergenerační, interdiecézní;

inter- -ový: interligový, intertextový, intersubjektový.


Samostatná hesla mají tyto cirkumfixy: ► inter- -ální, ► inter- -ární.


SYN2010 – přejatá

10 nejčastějších substantiv: interpretace 2.991, interval 2.127, interakce 1.303, intervence 799, interpret 774, interference 188, internacionála 186, interrupce 174, internacionál 146, interpelace 131.

10 nejčastějších adjektiv: interaktivní 644, interpretační 342, intervenční 184, interpretovaný 93, interferenční 58, interakční 56, intervalový 54, interpunkční 42, interferující 30, interpretovatelný 26.


7 sloves: interpretovat 1.373, intervenovat 157, interagovat 72, interferovat 31, interpelovat 27, interpolovat 15, internacionalizovat 6.


Je několik skupin výrazů, k nimž frekvenční zpráva nepřihlíží. Prefixem inter- byla vytvořena i slova od základů neklasického původu (intermezzo, interkom, internet, interface). U části klasických slov byla identita prefixu zatemněna (srov. výše inteligence). Nepřihlížíme ani k přejatému, ve zdrojové ruštině mechanicky zkrácenému výrazu interbrigáda ← internacionaľnaja brigada, ani k okazionalismu intervýjev, jímž je žertovně počeštěn výraz interview.

PN, JŠ

163   Odstranění geminát se neprosadilo zcela důsledně, i APČP uvádějí interregnum, interrupce.

Heslo 381/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018