O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 316/1097
Heslář
hyper- 
 
 
 

Stavba: hyper-.


Stavební prvek přejatých slov. Významy se odvíjejí od řec. předložky/předpony hyper(-) ,nad, za, přes‘. Předpona vyjadřuje vyšší míru, kvalitu či postavení.


Lze rozlišit význam (1) vykazující zvýšenou míru něčeho (nadměrný, zvýšený), často v lékařské terminologii jako název funkční poruchy: hypertenze ‚zvýšený krevní tlak‘, hypermnézie ‚nadměrná tvorba paměťových stop‘, podobně hyperglykemie, hypersekrece, hypertrofie, hyperventilace, hypersomnie; ale i v jiných vědách: hyperkritický ‚přepjatě kritický‘, hyperkorektnost ‚přehnaná snaha o spisovnost‘, podobně hyperinflace, hypermoderní, hyperfunkce, hyperrealismus; (2) mající velké rozměry: hypermarket ‚velký obchodní dům‘, hypernova ‚mimořádně velká eruptivní hvězda‘; (3) něčemu nadřazený (nad něčím stojící, něco řídící): hyperonymum ‚slovo nadřazené‘, podobně hypervizor, hypermédium, hypersyntax, hypertext.


Některá slova jsou vzhledem k neadaptaci cizích základů i přes zřetelné vyčlenění prefixu motivačně neprůhledná a lze je vysvětlit jen etymologicky ve vztahu ke slovům cizího jazyka (hyperbola ‚nadsázka‘, od ř. hyperballō ‚přehazuji‘). V případě, že se v češtině běžně užívá i slovní formy neprefigované, je naopak obtížné určit, zda bylo slovo přejato z cizího jazyka jako celek (již s prefixem), nebo zda byl prefix připojen k adaptované formě cizího slova až v češtině.


SYN2010 – přejatá

10 nejčastějších substantiv: hypermarket 1.085, hypernova 280, hypertenze 120, hyperaktivita 57, hyperbola 56, hypertrofie 41, hyperboloid 31, hyperinflace 24, hyperventilace 19, hypermangan 14.

10 nejčastějších adjektiv: hyperaktivní 101, hyperbolický 44, hypermoderní 37, hypertextový 33, hyperrealistický 16, hypertrofický 15, hyperkinetický 15, hypersenzitivní 14, hypertonický 12, hyperkritický 10.

2 slovesa: hypertrofovat 5, hyperventilovat 5.


Prefixem hyper- se analogicky tvoří slova i od českých základů, prefix přitom nese podobné významy jako stavební prvek slov přejatých. Lze rozlišit několik významů: (1) mi­mořádně velký: hyperobchod ,velký obchodní dům‘; (2) nadřazený něčemu, stojící nad něčím, zvlášť významný: hyperudálost ‚významná událost‘, hypermocnost, hypervelmoc, hyperstát; (3) vykazující extrémní, nezvykle vysokou míru vlastnosti: hyperkrátký ‚velmi krátký‘, podobně hypersilný, hyperzdatný, hypervýkonný, hyperrychlý, hypertrapný, hypermrazivý. Ve významu (3) vyjadřuje prefix hyper- zpravidla ještě vyšší stupeň/míru vlastnosti než významově blízký (a etymologicky totožný) prefix ► super- (srov.: Vaše císařství se stalo něčím, co nemá v lidské historii příkladu. Supermocností. Ne – hypermocností.). Svým významem konkuruje afixu ► ultra- (srov.: Zatoužila jste po ultrakrátké ofině.Mohou za to energické střihy, zaoblené tvary, hyperkrátké ofinky a asymetrické linie.). Prefixem hyper- je utvořena řada odborných matematických, fyzikálních, kosmologických či filosofických termínů a výrazů vědecko-fantastické literatury, kde má prefix zpravidla význam (4) něco přesahující, mající jiné dimenze: hyperprostor (sci-fi)‚nadprostor; prostor odlišný od našeho vesmíru‘, hyperkrychle (mat.)‚zobecnění krychle do více rozměrů‘, podobně hyperplocha, hyperrovina, hypervlna, hyperrealita, hyperpásmo, hyperjádro.


SYN2010

Dotaz [lemma="hyper.*"] dává 282 lemmat, z toho platných 256 – 217 s cizím základem, 39 s českým základem.

Z frekvenčních pásem (česká): 1 nad 100 dokladů; 31 s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: hyperprostor (↖4) 125, hyperpohon (↖4) 27, hypervlna (↖4) 16, hyperpásmo (↖4) 3, hypervelmoc (↖2) 3, hyperrovina (↖4) 3, hyperrychlý (↖3) 2, hyperzakázaný (↖3) 2, hypervýkonný (↖3) 1 , hyperzdatný (↖3) 1, hyperstát (↖2) 1, hyperplocha (↖4) 1, hyperodkaz (↖) 1, hyperobchod (↖1) 1, hyperspisovný (↖3) 1, hyper­událost (↖2) 1, hyperkrátký (↖3) 1, hyperjádro (↖4) 1, hypermocnost (↖2) 1, hyperkrychle (↖4).


Některá slova s prefixem hyper- nalezená v korpusu SYN2010 vznikla dalším odvozováním (sufixací) od již prefigovaného slova základového: hypertenzní ← hypertenze; hyperprostorový ← hyperprostor.

JB

Heslo 316/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018