O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1060/1097
Heslář
-y 
 
 
 

Stavba: -y.


I. Od adjektiv se tvoří (1) způsobová adverbia pojmenovávající (a) vlastní způsob děje, stavu nebo vlastnosti: logicky, chaoticky, pateticky, povýšenecky, přátelsky, španělsky, často na základě srovnání: školácky ‚jako školák / jako od školáka‘, chopinovsky, haškovsky, andělsky, bratrsky, kavalírsky, hrdinsky; (b) zřetel, tj. aspekt, vůči němuž jsou děj, stav nebo vlastnost platné: divácky (nejzajímavější disciplína), psychicky (náročná práce), společensky (vhodné oblečení), energeticky (významný tok); (c) míru děje nebo vlastnosti: obrovsky (bohatý muž), ďábelsky (těžký úkol), hodinářsky (přesný úder), královsky (placená hokejová hvězda); (d) prostředek děje: telefonicky (informovat), elektricky (poháněné čerpadlo).


Sufix se připojuje k základům desubstantivních adjektiv zakončených na ► -ský (francouzskýfrancouzsky; společenskýspolečensky) nebo -cký (ekologickýekologicky, logickýlogicky). Výjimkou je adverbium hezky utvořené od primárního (synchronně neodvozeného) adjektiva hezký. V některých případech funguje adjektivum jako formální opora derivace, zatímco významová motivace se zdá být spíše přímo substantivní, srov.: rytířsky (← rytířský) ‚jako rytíř‘; rytmicky (← rytmický) ‚z hlediska rytmu‘.


II. Od citoslovcí se příponou -y tvoří (2) citoslovečné modifikáty: buchy, brnky, cupy, cvaky, dupy, ťuky. Jde o rozšířené, dvojslabičné citoslovečné varianty užívané obvykle buď zdvojeně: buchy buchy; ťuky ťuky, nebo v kombinaci s citoslovcem základovým: buchy buch; ťuky ťuk.


SYN2010

Dotazy [lemma=".*y" & tag="D.*"] a [lemma=".*y" & tag="I.*"] dávají 2.229 lemmat. Ve vzorku o 312 lemmatech bylo 254 platných lemmat (81%). Celkový předpokládaný počet platných lemmat je tedy 1.800.

Z frekvenčních pásem: 17 lemmat nad 1.000 dokladů, 810 s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: prakticky (↖1) 8.946, automaticky (↖1) 3.388, hezky (↖1) 2.900, anglicky (↖1) 2.507, česky (↖1) 2.356, logicky (↖1) 1.919, fyzicky (↖1) 1.829, politicky (↖1) 1.712, německy (↖1) 1.550, teoreticky (↖1) 1.521, historicky (↖1) 1.516, přátelsky (↖1) 1.461, fakticky (↖1) 1.416, technicky (↖1) 1.350, ekonomicky (↖1) 1.248, psychicky (↖1) 1.139, typicky (↖1) 1.100, systematicky (↖1) 910, kriticky (↖1) 891, dramaticky (↖1) 865.

Z dalších: dupy (↖2) 16.


Nezpracováváme sufix -(y), kde (y) reprezentuje plurálové koncovky vzoru hrad/žena, tj. tvoření pomnožných substantiv (důvodem jsou nejasné hranice výhradně plurálových koncovek: škubánky škubánek, buchtičky se šodó buchtička), ani hypokoristika jako Johny, Maty, Katy, Bety, Tery, Věry, kde (y) reprezentuje u maskulin koncovky skloňovacího typu Verdi, feminina zůstávají nesklonná.


Otevřenou necháváme také otázku identity takto užívaného -y se zakončením hypokoristik Ali, Mili, Pepi, Robi, Ani, Zuzi, Zdeni atd.: jiný sufix, nebo jiná varianta? Kromě toho, pokud by šlo o -i, platí, že afixy vytvářející jen propria nezpracováváme; kromě proprií se -i využívá už leda k obměňování citoslovcí jako hami ham: srov. zde funkci (2).


Koncové -y nalezneme též u (a) adverbií utvořených od zájmenných základů sufixem -dy: kdy, tehdy, jindy, vždy; (b) adverbií tvořených od adjektiv/sloves příponou -ky: bos­ky, nevědomky, pěšky, mlčky; (c) ustrnulých tvarů substantiv: vzteky, hlady, strachy; (d) příslovečných spřežek: shůry, naruby, navěky.

JB

Heslo 1060/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018