O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 638/1097
Heslář
-ný 
 
 
 

Stavba: -n(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


I. Od sloves se tvoří jednak velké množství slovesných adjektiv podle modelu uvedenuvedený, ale tímto čistě konverzním modelem se nezabýváme. Jen u velmi malé části motivovaných adjektiv lze zakončení -n(ý) identifikovat jako slovotvorný sufix, který se připíná k jinému slovesnému kmeni, než je kmen participia, a má funkci (1) vyjadřovat různé vztahy ke slovesu: násled-ný (← násled-ova-t), patrný (← patřit), odlišný (← odlišovat se), přípravný (← připravovat), postupný (← postupovat), topný (← topit), prodyšný (← prodýchat),211 příslušný (← příslušet), živný (← živit). V některých případech lze uvažovat o dvojí motivaci: slovesem a/nebo dějovým substantivem: trestný (← trestat, trest), obranný (← obraňovat, obrana), ochranný (← ochraňovat, ochrana), doprovodný (← doprovázet, doprovod), výkonný (← vykonat/vykonávat, výkon), zhoubný (zhubit, ­zhouba).


II. Od substantiv jsou sufixem -n(ý) tvořena (2) adjektiva obecně vyjadřující vztah: mléko mléčný (,týkající se mléka‘; srov. mléčný výrobek, zub, mléčná žláza, dráha). Podobně jako u derivátů se sufixem ► -ový a sufixem ► -ní se specifický druh vztahu mezi obsahem základového substantiva a obsahem určovaného substantiva vyrozumívá z kontextu či našich znalostí světa (např. mléčný výrobek ,výrobek z mléka‘; mléčný zub ,první zub dítěte, které saje mateřské mléko‘; mléčná dráha ,hvězdná galaxie připomínající mléčné zabarvení‘; mléčný bar ,veřejné stravovací zařízení nabízející ke konzumaci především mléčné výrobky‘). K dalším obecně relačním derivátům substantiv s jasnou motivací i fundací např. patří: buněčný, rodinný, dřevěný, skleněný, železný, tepelný, vzdušný, kukuřičný, moučný, rostlinný, bílkovinný, nížinný. Mnohá adjektiva zakončená na -n(ý) mají víceméně zastřenou motivaci, a přestože je lze pokládat za tvořená od substantiv, označují (3) vlastnost nerelační povahy, která není primárně vymezena vztahem k základovému substantivu, resp. tento vztah se u nich nepociťuje: hromadný, kouzelný, malebný, náročný, temný, úžasný: např. hromadná doprava není ,doprava mající vztah k hromadě‘, kouzelný úsměv nelze vysvětlit jako ,úsměv vyvolaný kouzlem/kouzly‘, malebná krajina není ,krajina mající vztah k malbě‘, náročný úkol nechápeme nejspíš jako ,úkol plný nároků‘, temný pohled, hlas není ,pohled, hlas vyvolávající představu tmy, z nějž vychází tma, který je ve tmě‘, úžasná žena neznamená tolik co ,žena vyvolávající úžas‘ atd.212


Od substantiv se velmi omezeně tvoří také (4) názvy osob, které se o něco starají. Ze současného úzu je doloženo jen několik málo takových slov: cílný (← cíl: ,kdo při střelbách ap. kontroluje zasažení cíle‘), hrázný (← hráz), jezný (← jez), rotný (← rota, užíváno jako praporčická hodnost), věžný (← věž), vrátný (← vrata, s novějším posunutým významem ,zřízenec u vchodu‘).


Dva deriváty tohoto typu mají ženský rod: bytná, komorná (příčiny jsou historicko-pragmatické); srov. ► -ní.


Jiné názvy osob zakončené na -n(ý/á) jsou substantivizovaná adjektiva: (ten) nemocný, nadřízený/nadřízená, nezaměstnaný, obžalovaný/obžalovaná, příbuzný/příbuzná.


SYN2010:

Dotaz [(lemma=".*ný" & (tag=A.*")] dává 13.874 lemmat, velká většina z nich jsou názvy nemotivované a adjektiva departicipiální. Na platná lemmata připadá – odhadem, přepočítáno podle vzorku – pouhých 26 %.

Zastoupení významů/funkcí platných lemmat ze vzorku 337 náhodně vybraných a manuálně vytříděných lemmat: 23 % (1), 8 % (2), 50 % (3), 19 % (4).

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: možný (↖1 ) 54.349, podobný (↖3 ) 30.381, silný (↖3) 28.148, jasný (↖3 ) 25.103, krásný (↖3) 23.366, nutný (↖1) 20.997, významný (↖3) 19.224, bezpečný (↖3) 16.194, skutečný (↖3) 15.898, samotný (↖3) 15.566, běžný (↖1) 15.156, šťastný (↖3) 15.015, úspěšný (↖3) 13.854, slavný (↖3) 12.476, konečný (↖3) 11.691, rodinný (↖2) 11.587.

Z dalších: vrátný (↖4) 686.

 

Řetězcem -n(ý) jsou zakončena většinou synchronně nemotivovaná slovesná adjektiva a adjektiva departicipiální, jichž je vzhledem k paradigmatickému tvoření velké množství. Dále ho obsahují kompozita nebo spřežky (pozoruhodný, dobročinný, chvályhodný, takzvaný) a slova tvořená cirkumfixací (bezradnýbez rady, pod. bezvýhradný, dočasný, nadoblačný, návětrný, předválečný, současný).


211   Vztah prodyšný ← prodýchat se může zdát přesvědčivý jako formální fundace, ale ne jako sémantická motivace. Ve slově prodyšný jde spíš o vz-duch (který může pro-cházet). Fundujícím i motivujícím bylo substantivum duch ,dech‘; tento význam dokládá ještě Jg a je i ve slovech dušný nebo průduch. (pozn. JŠ)


212   Uvedené příklady nejsou jediný možný způsob, jak si (ne)vyložit motivaci a fundaci – srov. hromadně dopravovat, okouzlující úsměv, krajina vhodná/vybízející k malování, úkol kladoucí nároky, pohled bez jasu, žena úžasně krásná/vtipná/...


Heslo 638/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018