O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 67/1097
Heslář
-at 
 
 
 

Stavba: -(a)(t), kde (a) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru dělá.


I. Sufix -at je starý slovanský sufix k odvozování od sloves, který původně sloužil především k tvoření sloves iterativních45: říci – říkat, jíst – jídat, utéct – utíkat, vidět – vídat, umřít – umírat, pomoci – pomáhat. Z těchto párů se většinou vyvinuly páry vidové, ve kterých původní iterativní slovesa dnes představují (1) slovesa imperfektivní: říkat, utíkat, umírat, pomáhat. Jen v několika málo případech u nich zůstal zachován význam jednoznačně (2) iterativní: jídat, vídat. V takových případech se jejich protějšky nestaly slovesy perfektivními, nýbrž slovesy imperfektivními (jíst, vidět). Původní významová opozice s iterativy je částečně zachována také v takových párech, kde perfektivní protějšky ke slovesům se sufixem -at tvoří slovesa momentánní (chytit – chytat), především potom slovesa se sufixem ► -nout: trhnout – trhat, tlesknout – tleskat, škrábnout – škrábat, říznout – řezat, prchnout – prchat. Hranice mezi imperfektivitou a iterativitou je ovšem v dnešní češtině značně neostrá, jelikož imperfektiva nesou vždy i iterativní význam. V mnoha případech se původní iterativní slovesa od svých protějšků významově zcela vzdálila: hledět – hledat, chopit – chápat, vrtět – vrtat, patřit – pátrat, bouřit – bourat. U takových sloves nenese dnes sufix -at žádný význam: viz (8). V některých případech je původní formální opozice zachována (resp. znovu oživována) u prefigovaných sloves (vyrůst – vyrůstat, zamést – zametat, vytřást – vytřásat) a slouží tak jednoznačně tvoření sekundárních imperfektiv: viz (1).


II. Druhou, i v dnešní češtině ještě poměrně využívanou funkcí sufixu -at je odvozování od zvukomalebných základů; taková slovesa nesou význam (3) vydávat příslušný zvuk: cvakcvakat, klapklapat, tiktikat. V některých případech dochází ovšem k částečnému posunu významu (ťapat neoznačuje přímo vydávání zvuku ťap, nýbrž určitý způsob chůze; koukat neoznačuje vydávání zvuku kuk, nýbrž způsob dívání se).


III. Odvozování sloves sufixem -at od substantivních a adjektivních, zřídka i jiných základů se dnes už neděje. Především od substantiv jsou ojediněle odvozena slovesa s těmito významy: (4) vytvářet to, co označuje základové substantivum (hnishnisat, črtačrtat, cvalcválat). K této skupině je možné počítat i slovesa odvozená od jmen dějových utvořených od sloves označujících zvuky: klapklapatklapotklapotat. (5) užívat to, co označuje základové substantivum: čenichčenichat, hlashlásat. (6) mít to, co označuje základové substantivum: spěchspěchat. Slovesa odvozená od adjektivních základů nesou většinou význam (7) stávat se takovým, jakým je základové adjektivum: červenýčervenat, modrý → modrat, teplýteplat. Jen zřídka je tento význam dále modifikován (chutnat).


U řady sloves je formant -at vydělitelný a historicky je i sufixem, synchronně ovšem nenese žádný význam. V těchto případech má tedy dnes (8) úlohu čistě konstrukční – spojuje základ slovesa s koncovkou infinitivu: plakat.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*at" & tag="V.*")] + negativní filtr [lemma=".*ov.*"] dává 5.322 lemmat. Z frekvenčních pásem: 62 lemmat s frekvencí nad 10.000 dokladů, 315 lemmat s frekvencí nad 1.000 dokladů, 1.014 lemmat s frekvencí nad 100 dokladů, 1.420 lemmat s frekvencí nad 10 dokladů, 1.603 s frekvencí mezi 10 a 2 doklady, 908 s frekvencí po 1 dokladu. Ve vzorku s 280 lemmaty bylo 70,71 % neplatných nálezů, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 1.559.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: říkat (↖1) 94.777, dělat (↖4) 70.710, čekat (↖8) 51.404, vypadat (↖1) 41.871, znamenat (↖4/5/6) 37.351, jednat (↖4) 27.587, začínat (↖1) 26.113, hledat (↖8) 25.254, dívat se (↖8) 22.695, chápat (↖8) 18.269, počítat (↖1) 16.900, zajímat (↖1) 15.845, pomáhat (↖1) 9.005, týkat se (↖1) 13.952, připomínat (↖1) 13.720, chystat (↖8) 13.532, vzpomínat (↖1) 13.158, konat (↖8) 12.253, volat (↖8) 11.847, žádat (8) 10.225.

Z dalších: spěchat (↖6) 3.587, cinkat (↖3) 268, čichat (↖5) 182, zelenat (↖7) 175, pásat (↖2) 16.


K nezohledňovaným nálezům patří především (a) výrazy, které sice vykazují sufix -at, ale došlo u nich k dalšímu odvození (udělat, zavolat, historicky také doufat, získat); (b) výrazy se sufixem, popř. řetězcem46 -vat (dávat, trvat, bývat); srov. ► -vat.

PN

45     Termínem iterativní jsou zde označována jak slovesa opětovací, tak i slovesa opakovací.

46     Pomocí může být uzavřen základ končící na vokál.

Heslo 67/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018