O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1080/1097
Heslář
za- -(n)it 
 
 
 

Stavba: za- -(n)(i)(t), kde (n) mají některé deriváty (viz níže); (i) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení, obojí odpovídá vzoru prosí. Slovesa tvořená od substantiv s vloženým n: zalesnit les, zatravnit tráva, zavodnit voda, zavzdušnit vzduch, zaskladnit sklad.


Cirkumfixem se tvoří slovesa ze substantiv, adjektiv, okrajově z adverbií.


I. Od substantiv se tvoří slovesa s významem činnosti na základě substance, která je jejím předmětem. Nejčastější jsou slovesa s významem (1) opatřovat/pokrývat/plnit koho/co substancí pojmenovanou základovým substantivem (zalidnit, zalesnit, zaneřádit, zatravnit, zavodnit, zaplevelit, zasmradit, zablátit, zarybnit, zavzdušnit, zastropit, zalednit, zavšivit, zatrnit, zasířit, zaplotit, zanešvařit, zamoučit, zablešit, zabahnit) a (2) uplatnit/vytvořit/učinit to, co vyjadřuje základové substantivum (zamezit, začlenit, završit, zabočit, zakořenit, zapříčinit, zakročit, zaštítit, zapouzdřit, zajizvit, zabordelit, zaprasit). Povahu (3) tělocvičných termínů mají slovesa odvozená od názvů končetin směřovaných při cvičení dozadu (zanožit, zapažit).


Řídce se tvoří slovesa od substantiv / adverbií vyjadřujících (4) děj z hlediska různých okolností, za nichž probíhá (zacílit, zapříčit, zahloubit, zaskladnit, zaonačit).


II. Od adjektiv se tvoří slovesa s významem (5) dokonaného nabytí vlastnosti vyjádřené základovým slovem (zacelit, zatemnit, zateplit, zaslepit, zaneprázdnit).


Pokud má sloveso nedokonavý protějšek (zahltit/hltit, zacelit/celit, zatvrdit/tvrdit), který je výrazně méně frekventovaný, lze za odvozené od substantiva/adjektiva považovat buď imperfektivum (celýcelitzacelit, tvrdý tvrdit zatvrdit) nebo perfektivum (celýzacelitcelit, tvrdý zatvrdit tvrdit). Problematické mohou být i případy, kdy sloveso může být teoreticky motivováno jak slovesem (perfektivizace hltit zahltit se), tak dějovým jménem (hlt zahltit).


V rámci statistik se snažíme omezit se na jednoznačné případy. Přesto jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí mohou být subjektivní.


SYN2010

Dotaz ([lemma="za.*it" & lemma!="(zahradničit)|(zahrádkařit)|(zaktuálnit)|(zatraktivnit)|
(zaktivnit)" & tag="V.*"]) dává 377 lemmat, z toho 57 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: zabezpečit (↖2) 1.370, zamezit (↖2) 847, začlenit (↖2) 708, završit (↖2) 672, zabočit (↖2) 602, zapříčinit (↖2) 453, zakročit (↖2) 360, zakořenit (↖2) 295, zaštítit (↖2) 216, zacelit (↖5) 209, zaneprázdnit (↖5) 161, zastřešit (↖1) 148, zatemnit (↖5) 141, zacílit (↖4) 140, zateplit (↖5) 122, zatvrdit (↖5) 115, zaslepit (↖5) 114, zaokrouhlit (↖5) 100, zaoblit (↖5) 63, zalidnit (↖1) 62.

Z dalších: zalesnit (↖1) 56, zakřivit (↖5) 56, zakulatit (↖5) 50, zaonačit (↖5) 47, zahloubit (↖4) 17, zapříčit (↖4) 8, zanožit (↖3) 6, zapažit (↖3) 3.


Za slova odvozená cirkumfixem za- -it nepokládáme všechna slovesa s počátečním za a koncovým it. Některá jsme vytřídili předem (celkem 5 lemmat v korpusu SYN2010; viz výše formulace dotazu). Také slovesa tvořená (formálně) ze sloves, u nichž prefix za- perfektivizuje/modifikuje sloveso bez prefixu (celkem 314 lemmat ručně vytříděných z korpusu SYN2010, viz ► za-, ► za- (se), ► za- (si)), jsme do statistik nezařadili. Dále jsme vyloučili 2 chyby v desambiguaci na úrovni lemmatizace zakrákoře/zakrákořit na místo zakrákoře/zakrákorat zasazen/zasazit na místo zasazen/zasadit. Chybně jsou lemmatizovány dva tvary zadušeny zadušeno lemmatem zadušit. V korpusu SYN je ovšem doložen též poetismus zadušiti, lemmatizovaný korektně lemmatem zadušit. Se snižující se frekvencí se objevují automaticky lemmatizované překlepy (vynechané písmeno / chybná kvantita + vynechaná mezera v dokladech jako víkendů v <zahranič/zahraničit>, příbuzný ze <zahraničí/zahraničit> igelitové tašce). Konečně jsme vyloučili 4 lemmata zastoupit, zakusit, zašlapitzavazit, neboť se domníváme, že nejde o slovesa tvořená příslušným cirkumfixem.

KO

Heslo 1080/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018