O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1077/1097
Heslář
zá- -ek 
 
 
 

Stavba: zá- -(e)k(0); (e) se ve tvarech s jinou než nulovou koncovkou vypouští, (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad.


Cirkumfixem je v češtině utvořeno jen několik substantiv. Příslušné deriváty označují skutečnosti umístěné nebo směřované na zadní stranu toho, co je označeno základovým substantivem. Lexikální význam těchto derivátů je ovšem konkrétnější, srov. zátylek ‚část hlavy mezi týlem a krkem‘, záhlavek ,rána plochou rukou do týlu‘; někdy je lexikální význam od významu slovotvorného značně vzdálený: záhumenek ,menší pozemek, který má člen zemědělského družstva pro osobní potřebu‘. Substantivum zárodek patrně vzniklo sufixací jako deminutivum k podobě *zárod, synchronně je však lze vnímat jako výsledek připojení cirkumfixu ke slovesu rodit. Jméno záprtek ,zkažené vejce‘ bylo možná odvozeno od slovesa *pъrtiti ,kazit‘. Substantivum zásmolek ,na kmeni vyrostlý, pryskyřicí vyplněný nádor‘ lze pokládat za derivát od substantiva (smůla) nebo za derivát od slovesa (zasmolit).


SYN2010

Dotaz [lemma="zá.*ek"] dává 46 lemmat, z toho 7 relevantních.

Všech 7 lemmat: zárodek 1.099, zátylek 398, záhumenek 14, zálistek 5, záhlavek 1, záprtek 3, zásmolek 1.

VV

Heslo 1077/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018