O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 859/1097
Heslář
roz(e)- -it (se) 
 
 
 

Stavba: roz(e)- (i)(t) (se), kde (e) vokalizuje prefix; (i) reprezentuje podoby kmenotvorné přípony, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení, obojí podle vzoru prosí; (se) je reflexivum různou měrou obligatorní/fakultativní.


Cirkumfixem se tvoří slovesa od substantiv a adjektiv (zřídka číslovek pro hodnoty 2 a 3). Společným významem je provedení/rozpoutání změny stavu spjaté se základovým slovem: kat → rozkatit (se) (jeden z případů, kdy kontrastuje jasná fundace s nejasnou motivací), hojný → rozhojnit (se), něžný → rozněžnit (se), tři/trojí → roztrojit (se). Reflexivum mívají děje charakteru media, tj. aktér je zároveň prožívatelem změny svého vlastního stavu (netýká se jen osob: strom se rozkošatil, potok se rozbahnil); lidský aktér však může způsobit i změnu stavu někoho jiného, a pak reflexivum mizí (rozkatil ho do nepříčetnosti). K jeho obligatornosti srov. údaje ve frekvenční zprávě.


Rozpoznání cirkumfixu je mnohdy problematické: máme uznat tvoření šir-oký → roz-šíř-it (se) s tím, že jednoduché sloveso šířit bylo později dotvořeno (jak to víme?), anebo tvoření šířit → roz-šířit (se), kde by nešlo o cirkumfixaci? Problematické jsou i případy, kdy příslušná podoba slovesa existuje jen/zpravidla s některým prefixem jako -ložit,264 -lomit, -kročit, -sadit, -nožit, -místit aj. Proto je počet uznaných lemmat (ve frekvenční zprávě níže) výsledkem subjektivního hodnocení, a to i přes snahu vyloučit případy, kdy existuje buď sloveso bez prefixu, nebo jiné možné základové slovo s prefixem, a naopak nevylučovat případy, kdy sloveso bez prefixu má nekompatibilní význam (hraničit : rozhraničit).


SYN2010

Dotaz [lemma="roz.+it"] s omezením na slovesa dává 174 lemmat, z toho nejméně 21 platných.

Všech 21 lemmat: rozhostit se 671, rozhořčit (se) 260, rozdvojit (se) 55, rozvodnit se 39, rozkmotřit (se) 32, rozhojnit (se) 29, rozněžnit (se) 29, rozvolnit (se) 24, rozlítostnit (se) 23, rozvzteklit (se) 22, rozrůznit (se)265 16, rozkatit (se) 13, rozplemenit (se) 12, rozkulačit 11, rozkošatit se 10, rozplamenit (se) 6, rozkurážit (se) 3, rozprostranit (se) 2, rozbahnit se 2, roztrojit (se) 1, rozhraničit 1.


K nezohledněným nálezům viz petit nad frekvenční zprávou.


264   Jediný pravý doklad na sloveso ložit v korpusu SYN2010: bylo možné ložit vozy až do celkové hmotnosti 90 t

        (tj. ,nakládat). Zcela jiný stav je u adjektiva ložený, doloženého 53× v různých významech: volně ložené zboží – lodě jsou vytížené loženými kontejnery – volně ložená zídka – hlavní loď byla zaklenuta příčně loženými

        obdélnými poli křížových kleneb – stejný počet ložených šancí – chtělo se mu hrát, dohrát toho loženého granda.

265   Korpusový doklad na užití bez reflexiva: Tato skutečnost výpočty předpokládaných penzí dále rozrůzní.

Heslo 859/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018