O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 165/1097
Heslář
dis-, dys- 
 
 
 

Stavba: (A) dis-, mnohdy však jen di- (zvl.77 před f, g, l, m, r, v); (B) jen dys-.


(A)

Stavební prvek slov přejatých z latiny, románských jazyků, popř. angličtiny. Dědí význam latinského prefixu dis-/dī: ,roz‘ (srov. distribuce, disponovat); od tohoto významu se odvíjí platnost odlišnosti (disident) až záporu (diskreditovat).


Dalším vývojem významu slov se význam prefixu mohl zatemnit. Např. slovo diskant ,dětský hlas‘ mělo smysluplně použitý prefix tehdy, když označoval zpěvní hlas zpívající proti hlavnímu hlasu, jímž byl cantus firmus. Disputovat, diskutovat znamená ‚rozprávět, rozebírat‘.


SYN2010 – přejatá

Dotazem [lemma="di[sdfglmnrv].+"] s omezením na jednotlivé druhy slov byly získány podklady pro následující přehled.

10 nejfrekventovanějších substantiv: dispozice 10.282, diskuse 6.824, distribuce 2.558, dimenze 1.616, dirigent 1.197, diskriminace 1.193, distributor 1.051, disident 657, dividenda 614, diferenciace 546.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: distribuční 1.078, diskusní 636, diskrétní 607, diskutovaný 417, diferencovaný 330, dispoziční 249, diskriminační 240, difuzní 215, distanční 198, diskutabilní 195, distribuovaný 170.

10 nejfrekventovanějších sloves: diskutovat 2.962, disponovat 2.275, distancovat [se] 508, distribuovat 505, dirigovat 411, diskriminovat 244, diferencovat 200, diskvalifikovat 166, dimenzovat 87, diskreditovat 81.


(B)

Stavební prvek dys- pochází z řeckého prefixu s významem „těžko, špatně, ne-“. Slova s ním tvořená vyjadřují špatné fungování až nefunkčnost: dysfunkce, dyslexie, dyspepsie.

 

Mnohá z těch slov se rozšířila prostřednictvím jazyků, které rozdíl mezi iótou a ypsilonem nezachovávaly, jak je tomu např. v italštině. Spolupůsobila také jistá významová styčnost obou podob (srov. diskreditace v části A). Proto máme v některých přejatých slovech dis- s významem odpovídajícím prvku dys-, např. disharmonie, diskomfort, a u jiných psaní kolísá: dysbalance/disbalance.


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma="dys.+"] dává 101 lemmat, ale to zahrnuje i tvary nerozpoznaných slov (dyskinetickými, dysautonomií).

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: dysfunkce 165, dysfunkční 48, dyslexie 45, dyslektik 20, dystrofie 19, dysbalance 17, dystonní 14, dysgrafie 12, dysplazie 9, dyspepsie 8, dysrytmie 7, dyskalkulie 6, dyslektický 6, dyspeptický 5, dysenterie78 5, dyspnoe 5, dystonie 4, dysmenorea 4, dysfunkčnost 4, dysortografie 4.


Nepřihlížíme ke slovům, v jejichž stavbě jsou prvky latině už vzdálené (displej, dispečer, diskont), a ke slovům, jejichž stavba je i v latině přístupná jen etymologům (disciplína). Odhlédli jsme i od slov divadlo, divoch, disk, digitální.


77     Výhrada neúplnosti je tu proto, že některé kombinace, které existovaly v latině (dī-dō, dī-nōscō), se v přejatých slovech neprojevují, v jiných kombinacích podoby kolísají (distō × dissentiō).

78     Špatná funkce střev (entera), ,úplavice‘. Psané podoby jsou doloženy různé: dysenteriae, dyzentérie, disenterie, dizenterie.

Heslo 165/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018