O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 616/1097
Heslář
-né 
 
 
 

Stavba: -n(é), kde (é) reprezentuje soubor koncovek vzoru vstupné.


Substantiva utvořená sufixem - označují peněžní obnos, který příslušná osoba (1) vydává jako poplatek za děj vyjádřený nebo implikovaný základovým slovem: vstupné, jízdné, školné, vodné; (2) přijímá jako odměnu nebo kompenzaci za děj vyjádřený nebo implikovaný základovým slovem: odstupné, porodné, bolestné, nálezné. Zvláštní případ představuje derivát (3) kapesné ‚peníze dávané na drobnou útratu‘.


Sufix - se připojuje k základům substantivním (školaškolné; znalecznalečné) nebo slovesným (cestovatcestovné; předplatitpředplatné). V některých případech může být derivát motivován slovesem nebo substantivem (zpravidla s dějovým významem), které je od něj odvozeno transflexí: vykoupit/výkupvýkupné; vstoupit/vstupvstupné; najmout/nájemnájemné. Možnost, že by názvy peněžních obnosů mohly být tvořeny koncovkou -é od adjektiv na - (nájemní, vstupní aj.), vylučujeme jednak proto, že uvedené deriváty mají vždy významově blíže k substantivům/slovesům než k adjektivům, jednak proto, že v řadě případů adjektivum na - není v češtině k dispozici (srov. výživné, bolestné, všimné). Někdy se ovšem mezi odvozovací základ a sufix - z výslovnostních důvodů vkládá řetězec ov, přítomný rovněž v adjektivech, srov.: kilometrkilometrovné. Sufix - identifikujeme také u derivátů, které jsou odvozeny od slovesných základů končících na n (v místě dotyku odvozovacího základu a sufixu vzniká morfematický uzel): odškodn(it) + -odškodné.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*né")&(tag="N.*")] dává 134 lemmat, z toho 70 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: nájemné (↖1) 2.336, vstupné (↖1) 2.318, pojistné (↖1) 1.538, jízdné (↖1) 725, mýtné (↖1) 707, školné (↖1) 665, odškodné (↖2) 577, odstupné (↖2) 484, kapesné (↖3) 340, předplatné (↖1) 336, výkupné (↖1) 286, výživné (↖2) 279, vodné (↖1) 186, stočné (↖1) 160, poštovné (↖1) 154, parkovné (↖1) 150, bolestné (↖2) 149, startovné (↖1) 145, porodné (↖2) 141, stravné (↖1) 116, půjčovné (↖1) 108.


Nepřihlédli jsme mj. k nálezům přejatých apelativ turné, akné, matiné, kombiné, dále místních jmen Deštné, Vrané, Zakopané, řeckých ženských jmen Dafné, Mnémosyné, Antigoné ani k apelativu uzené.

VV, JŠ

Srov. Světlá 2005.

Heslo 616/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018