O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 471/1097
Heslář
-ký/-oký/-eký/-iký/-ec-ký/-(n)ic-ký 
 
 
 

Stavba -k(ý)/-ok(ý)/-ek(ý)/-ik(ý), -ec-k(ý), -(n)ic-k(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Adjektiva tvořená od substantiv s finálním k, které v kontextu sufixu -ký alternuje s c (Amerika > americký, dělník > dělnický, Řek > řecký, zámek > zámecký, divák > divácký) bývají spolu s deriváty od substantiv na ► -ec, ► -ice, ► -cí (herec > herecký, vesnice > vesnický, domácí > domácký) popisována jako adjektiva tvořená sufixem -cký, který je variantou sufixu ► -ský. Variantu -(n)ický lze vydělit u adjektiv, která mají oporu ve tvaru substantiva na -ík, -ice, -ictvo, -ictví, ale motivována bývají zpravidla jeho fundujícím slovem: strana/stranit → (straník/stranictví) → stranický, předseda/předsední → (předsedník) → předsednický, nástupce/nástupní → (nástupník) → nástupnický, báseň → (básník) → básnický. Variantu -ec-k(ý) mají deriváty od substantiv vzoru kuře (zvířecký), u nichž lze -ec- interpretovat jako rozšiřující element kmene et > ec; zřídka ji mají také adjektiva od proprií (Most → mostecký, Ústí → ústecký); ojedinělým případem je adjektivum časopisecký ← časopis. Variantu -ec-ký lze vydělit také u adjektiv, která mají oporu ve tvaru substantiva na -ec, -ectvo, -ectví, ale motivována bývají zpravidla jeho fundujícím slovem (umět/umění → (umělec/umělectví) → umělecký, létat/let → (letec/letectví) → letecký, vědět/věda → (vědec) → vědecký). Slovo domácký má oporu nejen v adjektivu domácí ← doma (► -cí), ale i v substantivu domácnost, které označuje též domov (doma → (domácí/domácnost) → domácký).


Stranou ponecháváme adjektiva od substantiv cizího původu zakončená na -ic-ký, u nichž lze předpokládat fundující slova cizího původu na ► -ik, ► -ika, ► -ikum, ► -ikon.


Sufix -ký s variantami -oký (vysoký, hluboký, široký), -eký (daleký), -iký (veliký) lze vydělit u adjektiv, od nichž se komparativ a superlativ – stejně jako paradigmaticky tvořené tvary adverbií i některé další odvozeniny – často tvoří od základu bez tohoto sufixu (redukovaný základ). Sufix lze tudíž chápat jako rozšiřující element slovnědruhově nezřetelného základu. Je vydělitelný u (1) pozitivu adjektiv (nízký, úzký, sladký, řídký, těžký, krátký, blízký, tenký, hladký, vysoký, hluboký), výjimkou je adjektivum velký/veliký, u něhož lze sice etymologicky vydělit sufix -ký/-iký, tvary komparativu a superlativu se ovšem tvoří od supletivního kořene. U některých adjektiv jsou synchronně doložena významově blízká adjektiva bez přípony -ký/-oký, nebo s jinou příponou (dálný/daleký). Adjektiva na -ký/-oký lze pak interpretovat jako významové (1a) modifikace (širý/široký, divý/divoký, vlahý/vlhký,dálný/daleký nelze synchronně určit směr odvo-
zení).


Sufixem -ký se okrajově tvoří (2) adjektiva z adverbií (brzy → brzký).


Za adjektiva tvořená sufixem -ký ze slovesných základů se tradičně pokládá okrajová skupinka adjektiv. Dosud patrný (3) různě pojatý vztah k základovému slovesu nalézáme u adjektiv sypký ← sypat, krotký ← krotit, horký/hořký ← hořet, u dalších je motivace méně patrná až neprůhledná: trpkýtrnout, hebkýhnout/hýbat se, původně s významem ohebný, stydký ← stud/stydět se, prudký ← proud/proudit, vratký ← vrtět, plytký ← plynout/plout (← *plyti), mrzký ← mrzet, měkký ← mnout/mačkat.


Adjektiva na -ký/-oký se substantivizují a proprializují jako (4) názvy míst, např. názvy obcí, částí obcí: Vysoké, Hluboké, Hluboká, Široká, Široké, názvy hor: Vysoká, názvy ulic: Vlhká, Úzká. Bývají i součástí víceslovného pojmenování: Vysoké nad Jizerou/Labem/ u Příbramě, Hluboká nad Vltavou. Objevují se i příjmení (Hladký, Horký, Krátký, Prudký, Řídký, Sladký, Široký, Vysoký, Velký, Veliký aj.). S ohledem na nedostatečnou disambiguaci neuvádíme frekvenční údaje; přibližný poměr apelativa vysoký ku pro­priím Vysoký/Vysoká/Vysoké získaný ruční analýzou dat je 360 : 1.


Sufixem -ký s variantami -ec-ký, -ic-ký/-(n)ic-ký se převážně od substantiv tvoří (5) vztahová adjektiva pojmenovávající: (5a) vztah k místu (zámecký, domácký), většinou jsou základovým slovem propria (americký, pardubický, olomoucký, liberecký, řecký, s variantou ec-ký: ústecký, mostecký), přičemž některá lze interpretovat jako resufixaci od proprií na -cko (německý, turecký); (5b) vztah k osobě (poslanecký, herecký, jezdecký, dělnický) a (5c) vztah ke společenskému oboru, odvětví činnosti, směru, skupině, hnutí (s variantou -ic-ký: stranický, s variantou -(n)ic-ký: zdravotnický, právnický, s variantou -ec-ký: časopisecký, umělecký, letecký, vědecký).


Adjektiva tvořená od proprií (jmen osad) se substantivizují a tvoří se z nich (6) příjmení (Jilemnický, Kostelecký, Vrchlický). S ohledem na nedostatečnou disambiguaci nemáme ve frekvenční zprávě odlišena lemmata typu Jilemnický × jilemnický.


SYN2010

1. Dotaz [lemma=“.*ký“ & lemma!=“.*(ický|ský|ičký|oučký|inký|ounký|zraký|věký|tlaký|ooký|ruký|doněcký|malacký|čacký)“ & tag=“A.*“] dává 947 lemmat, z toho 881 relevantních.

2. Dotaz [lemma=“.*ický“ & lemma!=“(.*architektonický|.*organický|.*etnický|.*chronický|.*harmonický|.*fonický|.*typický|.*strategický|.*teoretický|.*praktický|
.*logický|.*[ia]stický|.*glický|.*belgický|.*atický|.*filo[sz]ofický|.*chemický|.*magnetický|.*biblický|.*metrický|.*historický)“ & tag=“A.*“] dává 2.672 lemmat, z toho 1.156 relevantních.

Celkem počítáme s 2.037 relevantními lemmaty adjektiv.

3. Dotaz [lemma=".*ký" & lemma!=".*(ický|ský|ičký|oučký|inký|ounký|zraký|věký|tlaký|ooký|ruký|doněcký|malacký|čacký)" & tag="N.*"] dává celkem 160 lemmat, z toho 159 proprií/příjmení a 1 lemma měkký pro spojení na <měkko>.

4. Dotaz [lemma=".*ický" & lemma!="(.*architektonický|.*organický|.*etnický|.*chronický|.*harmonický|.*fonický|.*typický|.*strategický|.*teoretický|.*praktický|.*logický|.*[ia]stický|.*glický|.*belgický|.*atický|.*filo[sz]ofický|.*chemický|.*magnetický|.*biblický|
.*metrický|.*historický)" & tag="N.*"] dává celkem 131 lemmat, z toho 130 proprií/příjmení a 1 lemma intrinsický.197

Těchto 291 lemmat jsou v naprosté většině případů propria, a to příjmení. Do statistik je započítáváme (viz níže) pouze ilustračně. Činíme tak proto, že a) u proprií není vždy patrná utvářenost/motivace a b) značkování a desambiguace proprií nejsou zcela spolehlivé.


20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: velký/Velký (↖1/4) 186.504, vysoký/Vysoký/Vysoká/Vysoké (↖1/4) 77.157, americký (↖5a) 28.477, těžký (↖1) 25.068, německý (↖5a) 24.886, nízký (↖1) 22.868, krátký/Krátký (↖1/4) 18.859, blízký (↖1) 18.039, široký/Široký/Široká (↖1a/4) 17.534, hluboký/Hluboká/Hluboké (↖1/4) 13.039, veliký/Veliký (↖1/4) 9.663, hezký (↖1) 9.661, lehký (↖1) 9.563, úzký/Úzká (↖1/4) 9.110, umělecký

(↖5c) 8.654, vědecký (↖5c) 6.905, horký/Horký (↖3/4) 6.655, divoký (↖1a) 6.600, letecký (↖5c) 5.108, olomoucký (↖5a) 4.828.


Z dalších: pardubický (↖5a) 4.615, sladký/Sladký (↖1/4) 4.574, liberecký (↖5a) 4.468, měkký (↖3) 4.427, daleký (↖1) 4.317, tenký/Tenký (↖1/4) 4.322, prudký/Prudký (↖3/4) 4.258, zdravotnický (↖5c) 4.221, hladký/Hladký (↖1/4) 3.863, ústecký (↖5a) 3.762, právnický (↖5c) 3.586, vlhký/Vlhká (↖1a/4) 3.561, stranický (↖5c) 3.525, řecký (↖5a) 3.251, poslanecký (↖5b) 2.600, africký (↖5a) 2.478, herecký (↖5b) 2.558, brzký (↖2) 2.503, zámecký (↖5a) 2.059, turecký (↖5a) 1.978, dělnický 1.780, hořký (↖3) 1.456, Kopecký (↖6) 1.366, rosický/Rosický (↖5a/6) 1.082, kaplický/Kaplický (↖5a/6) 717, trpký (↖3) 642, hebký (↖3) 586, vratký (↖3) 406, domácký (↖5a) 236, sypký (↖3) 225.


Za slova odvozená sufixem -k(ý)/-ok(ý)/-ek(ý)/-ik(ý) nepokládáme synchronně neutvořená slova zakončená na a slova uvedená výše s negací (viz formulace dotazů). Do statistik jsme rovněž nezapočítali lemmata zakončená řetězcem ický (s výjimkou derivátů od substantiv na -ík, -ic, -iceAfrika, Amerika, bolševik) odvozovaná od cizích základů (viz výše a formulace dotazu). Naopak počítáme s variantami -ický/-(n)ický -eck-ký u adjektiv tvořených z domácích základů (viz výše).


Ve statistikách počítáme i s adjektivy z víceslovných pojmenování (např. středoamerický, jihoafrický, orlickoústecký), protože se tvoří společně kompozicí a derivací. Odstranili jsme derivační kompozita .*zraký, .*oký, .*ruký, .*věký, .*tlaký (viz výše formulace dotazu – celkem 53 lemmat). Ručně jsme odstranili kompozita s druhým členem adjektivním tvořeným sufixem -ký (ultralehký, sladkohořký) i kompozita s druhým členem -boký (osmiboký, čtyřboký, šestiboký atd.).

KO

197   Jde o adjektivum s významem ,vnitřní, vlastní, endogenní‘, chybně lemmatizované jako substantivum.

Heslo 471/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018