O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 214/1097
Heslář
-enice/-ěnice 
 
 
 

Stavba: -enic(e)/-ěnic(e), kde (e) reprezentuje soubor koncovek vzoru růže. Odvozovací základy jsou české, jednoduché.


I. Ze substantiv jsou utvořena významově nespecificky (1) modifikovaná substantiva loděnice/Loděnice loď, sestřenicesestra, archaické hostěnice (pohostinství, hospoda) ← host.

 

II. Ze sloves se tvoří dějová jména označující (3) děje a stavy: chumelenice, činěnice. Výraz přenice vznikl nejspíš nápodobou slov třenice, tlačenice. Dvě poslední slova nevylučují alespoň formální oporu v příčestí trpném, motivačně však není příliš pravděpodobná; základem jsou zřejmě redukované infinitivní kmeny. Původ v příčestí (ani v adjektivu) nemají (4) označení akcí vařenice vařit (gastronomická, popř. hudební akce), mydlenice mydlit (sportovní akce s převahou násilí). Střet slovesné motivace a dějově adjektivního formálního základu lze předpokládat u výrazů (5) výsledků dějů smaženice, praženice, pálenice, točenice (v různých významech: ,textilní ozdoba/pokrývka‘, ,výtvarný vzor‘, ,pečivo‘). Ani u nich však nelze vyloučit základ v trpném příčestí slovesa a tvoření sufixem ► -ice; podobně u botanického termínu zarděnice zarděný / zardít se.

 

SYN2010

1.Dotaz [lemma=".*enice"] dává 160 lemmat, z toho 8 relevantních. Z frekvenčních pásem: 3 lemmata mají nad 100 dokladů, 1 lemma pod 10 dokladů.

Všech 7 lemmat: sestřenice (↖1) 56, tlačenice (↖3) 345, třenice (↖3) 117, chumelenice (↖3) 86, smaženice (↖5) 48, točenice (↖5) 15, přenice (↖5) 2.

2.Dotaz [lemma=".*ěnice"] dává 30 lemmat, z toho 4 relevantní. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 100 dokladů, 2 lemmata pod 10 dokladů.

Všechna 4 lemmata: loděnice (↖1) 438, Loděnice (↖1) 57, činěnice (↖3) 2, zarděnice (↖5) 1.


Pouze etymologicky je přípona identifikovatelná ve slově šibenice šibti ,mrskat (sebou)‘. Pouze náhodně je řetězec přítomen ve slovech pšenice, sklenice, okenice, štěnice, dřevěnice, pěnice.

MV

Heslo 214/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018