O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 388/1097
Heslář
-írka/-ýrka 
 
 
 

Stavba: -írk(a)/-ýrk(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena. Varianta í/ý se řídí potřebou neměkčit předchozí d, t, n, r, k, h.


Sufixem se tvoří okrajově substantiva s oporou ve slovesech (převážně adaptovaných přes němčinu) na -írovat/-ýrovat, z nichž mnohá nejsou v úzu. Tvoří se tak názvy (1) dějů (masírka, execírka, rekrutýrka), (2) výsledků dějů (fašírka, v širokém slova smyslu hantýrka – profesní mluva/argot z něm. hantieren – dohadovat se/smlouvat) a (3) prostředků a nástrojů (kopírka, špehýrka, špacírka). Řídké jsou názvy (4) osob rodu ženského podle činnosti, kterou vykonávají (servírka, animírka), které nemají oporu v maskulinech na -ír/-ýr. Jako samostatnou skupinu lze vydělit (5) názvy oblečení/obutí, které mohou, ale nemusí být pluralia tantum (trenýrky; lakýrka/lakýrky; vatýrka ,vatovaná sukně‘).


SYN2010

Dotazy ([lemma=".*[íý]rka" & tag="NNF.*"] a [lemma=".*[íý]rky" & tag="NNF.*"]) dávají 53 lemmat, z toho 19 relevantních.

Všech 19 lemmat: servírka (↖4) 734, trenýrky (↖5) 322, hantýrka (↖2) 183, kopírka (↖3) 174, špehýrka (↖3) 84, lakýrka (↖5) 41, fašírka (↖2) 28, placírka (↖1) 19, špacírka (↖3) 18, masírka (↖1) 9, animírka (↖4) 8, execírka (↖1) 3, planýrka (↖1) 2, fixírka (↖3) 2, defilírka (↖1) 2, študýrka (↖2) 1, vatýrka (↖5) 1, rekrutýrka (↖1) 1, kasírka (↖1) 1.


Řetězec -írka/-ýrka mají i substantiva, která nejsou tvořena příslušným sufixem (sbírka, dírka, čírka), dále přechýlená jména k názvům osob na -ír/-ýr (např. inženýrka, pio­nýrka, upírka) tvořena sufixem -ka, ojediněle i v dalších významech (kurýrka – místnost pro kurýra/poštu, brigadýrka – typ čepice, pův. část stejnokroje brigadýra). Za slovo odvozené sufixem -írka nepokládáme kompozitum fotokopírka. V korpusu SYN2010 je jich celkem 33.


Neprůhledné je substantivum bužírka ,umělohmotný obal k izolaci vodičů‘ z fr. bougie ,svíčka‘ podle alžírského města Bougie (centrum voskařského průmyslu).

KO

Heslo 388/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018