O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1047/1097
Heslář
vy-/vý- 
 
 
 

Stavba: vy- při tvoření sloves; odvozená substantiva (výlov, výstřel, výzdoba) mají také podobu vý-.


Připojením této předpony se vytvářejí slovesa ze sloves: lovitvylovit, střelitvystřelit, zdobitvyzdobit.


Velmi početná je skupina sloves znamenajících (1) z něčeho ven: vyjet z garáže, vyjít z kanceláře, vylézt ze stanu, vytáhnout ze šuplíku, vytrhat ze zdi, vyšroubovat ze stěny. Mohutná je i množina odvozenin vyjadřujících (2) směřování vzhůru: vylézt na kopec, vyjít na Říp, vyšplhat ke stropu, vyskočit na židli, vynést do schodů. Mnohdy jsou přítomny významy oba: konstrukce jako vytáhnout ze studny, vytrhat ze záhonu, vyfárat z dolu referují k situacím, v nichž se někdo/něco přemisťuje ven z něčeho vertikálním směrem. S významem (1) z něčeho ven či odněkud pryč je těsně spjat význam (3) vyprázdnit něco či zbavit něco něčeho: vykrást sklep, vyvětrat místnost, vylovit rybník, vysypat koš. Vztah mezi (1) a (3) lze chápat jako vztah příčiny a následku (kupř. vytahování ryb z rybníka působí jeho vyprazdňování). Protikladem k (3) zbavit něco něčeho je (4) opatřit něco něčím: vyzdobit místnost, vykachličkovat koupelnu, vysmolit sud, vysypat pískem.


S významem (1) odněkud pryč lze usouvztažnit i tyto tři významové variace, spojitelné sémantickým rysem zániku účastníka děje (sém zániku lze pojímat jako ,pryč/ven ze světa / z existence‘): (5) spotřebovat předmět děje: vymydlit mýdlo, využívat léky, vymazat krém, vykouřit cigaretu; (6) smrt hromadného účastníka děje: vymřít, vyhynout, vyhubit škůdce, vyvraždit obyvatelstvo, vystřílet rodinu, vybít hlodavce; (7) zničení objektu děje: vybourat domy, vypálit obec. V protikladu k těmto třem skupinám s významem zániku stojí slovesa s významem (8) vzniku něčeho: vytvořit, vyprodukovat, vybudovat, vystavět chrám, vynalézt parní stroj, vymyslet metodu.


Z dalších (lépe či hůře) identifikovatelných významů uveďme ještě tyto: (9) volba mezi členy nějaké skupiny: vybrat, vyvolit, vytipovat, vypíchnout; (10) začátek děje vyjadřovaného základovým slovesem: právě jsme vyjeli/vypluli/vyletěli; (11) nalezení, odhalení něčeho: vystopovat, vypátrat, vyslídit, vyhledat, vyřešit, vypočítat; (12) získat něco dějem fundujícího slovesa: vydělat, vyhrát peníze, vystřelit růži.


O dosti početné řadě odvozenin s vy- platí, že v textech často fungují jako (13) vidové protějšky svých základových sloves: šplhatvyšplhat, stoupatvystoupat, stupňovatvystupňovat, gradovatvygradovat, vrcholitvyvrcholit, excerpovatvyexcerpovat, čistitvyčistit, prátvyprat, žehlitvyžehlit, koupatvykoupat, zkoušetvyzkoušet, řešitvyřešit, fotografovatvyfotografovat.


V řadě případů je u nesporných deverbálních odvozenin (14) dosti obtížné připsat prefixu vy- nějaký jasně vymezitelný význam: vyzkoušet, vydržet, využít.


Totéž sloveso může mít podle kontextu různé významy: nasadila si klobouk a vyšla z domu × zůstal stát, jako by vyjít do schodů bylo nad jeho síly.


SYN2010

Dotaz [(lemma="vy.*") & (tag="V.*")] dává 1.821 lemmat. Ve vzorku s 300 lemmaty bylo 45,7 % neplatných lemmat, odhadní počet platných lemmat je 989. Z frekvenčních pásem: 10 lemmat s frekvencí nad 10.000, 71 s frekvencí nad 1.000, 159 s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: vypadat (↖1) 41.871, vyjít (↖1/2/10) 24.665, vydat (↖1) 22.785, vytvořit (↖8/13) 18.563, vybrat (↖1/3/9) 17.086, využít (↖14) 16.748, vyhrát (↖12) 16.366, využívat (↖5) 14.072, vytáhnout (↖1/2) 11.269, vyrazit (↖8) 11.136, vydržet (↖14) 9.430, vyvolat (↖14) 7.494, vyřešit (↖11/13) 6.273, vyhnout [se] (↖1) 6.128, vyrovnat (↖13/14) 6.028, vyzkoušet (↖13/14) 5.296, vykřiknout (↖1) 5.134, vybudovat (↖8/13) 5.041, vyhlásit (↖8) 5.004, vymyslet (↖8) 4.945.

Z dalších: vyplnit (↖4/13) 2.284, vyhledat (↖11) 2.501, vypálit (↖7) 1.462, vybít (↖6) 319.


Naprostou většinu irelevantních lemmat tvoří sekundární imperfektiva: vytvářet, vyšetřovat, vyrábět, vyrážet, vylučovat, vyhodnocovat, vyřizovat, vyrůstat. Za zmínku stojí ještě výsledky cirkumfixace: vysvětlit, vylepšit, vykročit, vyprostit, vyčíslit.


Předpona vy-/vý- vystupuje také jako součást početné řady cirkumfixů, přičemž ustavení některých z nich se může jevit jako sporné. Maximálně deseti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:


vy- -at: v úvahu přichází jen vychloubat se;

vy- -ávat: korpus nabízí pouze vysedávat;

vy- -et/ět: SYN2010 obsahuje vyzvánětvyvářet;

vy- -it se: doloženo těmito nestejně relevantními slovesy: vypařit se, vylodit se, vystříbřit se, vyzdravit se;

vy- -nit: relevantní jsou vylidnitvyskladnit;

vy- -nout: kandidáty na cirkumfix jsou vyslechnout, vyběhnout, vyhlédnout, vyjeknout, vylétnout, vyháknout, vyčouhnout;

vy- -ovat: SYN2010 poskytuje těchto devět dokladů: vydržovat, vyživovat, vyobcovat, vyvařovat, vysluhovat, vyautovat, vyfešákovat, využitkovat, vykvartýrovat;

vy- -vat: za relevantní případy lze považovat vyčnívat, vyřvávat, vyspávat;

vy- si: lze uvažovat o vymínit si, vyčíhat si, vykloktat si, vytrucovat si;

vý- -í: jasnými případy jsou výročívýsluní.


Samostatná hesla mají cirkumfixy ► vý- -í, ► vy- -(n)it (se), ► vy- -ovat (se), ► vy- se.

LV

Heslo 1047/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018