O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1049/1097
Heslář
vy- -it/-nit (se) 
 
 
 

Stavba: vy- -(n)(i)(t) (se), kde (n) mají některé deriváty, (i) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení, obojí odpovídá vzoru dělá; reflexivum se je různou měrou obligatorní/fakultativní.


I. Cirkumfixem vy- -it bez zvratného zájmena se (zřídka) tvoří slovesa od podstatných jmen. Takové výrazy nesou význam buď (1a) způsobit, že něco opustí to, co označuje základové substantivum (kolejvykolejit, skladvyskladnit, kloubvykloubit), popř. (1b) odstranit to, co označuje základové substantivum (lidvylidnit, uhlívyuhlit), nebo naopak (2) opatřit tím, co označuje základové substantivum (osavyosit, stínvystínit, věnovyvěnit).


II. Pokud je základem přídavné jméno, vznikají slovesa s významem (3) dodat vlastnost, kterou označuje základové adjektivum: prázdnývyprázdnit, hladovývyhladovit.


Některá z takových sloves je nutné považovat za již lexikalizovaná, takže vztah k motivujícímu slovu se už nevnímá: vyjádřit, vytyčit, vypravit.


III. Od sloves se tímto cirkumfixem zpravidla neodvozuje, protože slovesa vykazující vy- -it mívají za základ slovesa rovněž se sufixem -it: sušit vysušit, cvičitvycvičit, strašitvystrašit. Jedná se tedy zpravidla o odvození pouze prefixem ► vy-. Existuje ovšem několik případů, u kterých můžeme o odvození pomocí cirkumfixu vy- -it uvažovat. Jde především o případy, kdy slovesa bez prefixu byla nahrazena slovesy jiného časovacího vzoru (např. stavět : vystavit). Taková slovesa nesou potom význam (4) způsobit, započít děj nebo stav. Jejich doprovodným významem je význam směrem ven: vystavit, vysadit.


Dalším problémem je často rozhodnutí, je-li základem jméno, nebo až sloveso vykazující sufix -it. Ze synchronního pohledu můžeme považovat za odvozená cirkumfixem taková slovesa, u kterých sloveso bez předpony zaniklo, popř. zaniká: vyslovit (?slovit), vymezit (?mezit), vydřevit (?dřevit). O paralelním odvození prefigovaného a neprefigovaného slovesa od základového substantiva, popř. adjektiva můžeme uvažovat především v případech, kdy obě slovesa mají různé nebo dokonce opačné významy: hostit vs. vyhostit, sílit vs. vysílit, sídlit vs. vysídlit.


Jako spoluformant se objevuje reflexivizační se. Problémem je otázka, kdy je můžeme považovat za součást zde popisovaného cirkumfixu. U výše popsaných sloves musíme vycházet z řetězce, němž je reflexivní zájmeno samostatným odvozovacím prostředkem: kloubvykloubitvykloubit se, lidvylidnitvylidnit se, slovovyslovitvyslovit se. Naproti tomu u některých z výrazů, které vytřídíme jako irelevantní (protože běžná jsou i neprefigovaná slovesa se sufixem -it), můžeme vycházet z toho, že slovesa mající prefix vy- a zároveň reflexivum se byla odvozena cirkumfixem. Taková slovesa můžeme potom zařadit k jednomu ze způsobů slovesného děje, a sice k tzv. (5) saturativům, která označují trvání děje až k uspokojení: skotačitvyskotačit se, mluvitvymluvit se.300 Tato slovesa jsou ale jen částí větší skupiny, protože jejich základem mohou být i slovesa vykazující jiný sufix než -it.


SYN2010

Dotaz ([lemma="vy.*it"] & [tag="V.*"]) dává 361 lemmat, z toho 63 relevantních.

Z frekvenčních pásem: 1 lemma nad 10.000 dokladů, 11 lemmat nad 1.000 dokladů, 20 lemmat nad 100 dokladů, 11 lemmat nad 10 dokladů, 9 lemmat mezi 10 a 2 doklady, 11 lemmat po jednom dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: vysvětlit (↖2/3) 18.577, vystoupit (↖4) 9.816, vyjádřit (↖2) 9.021, vyslovit (↖2) 4.688, vystavit (↖4) 3.857, vypravit (↖3) 3.044, vykročit (↖4) 2.477, vyložit (↖4) 1.803, vymezit (↖2) 3.178, vytratit (↖4) 1.426, vysadit (↖4) 1.745, vyhradit (↖2) 1.103, vyjasnit (↖3) 784, vyprostit (↖3) 696, vymanit (↖1a) 675, vypařit (se) (↖1b/2) 561, vysvobodit (↖2) 561, vyprázdnit (↖3) 537, vypudit (↖4) 793, vyprovodit (↖4) 424.

PN

300   Pouze ve významu ‚dosyta se namluvit‘.

Heslo 1049/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018