O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1020/1097
Heslář
v-/ve- 
 
 
 

Stavba: v(e)-, přičemž varianta se samohláskou se objevuje hlavně před souhláskou v a před určitými souhláskovými skupinami: vevázat, vevalit se, vevanout; vevrávorat; vestavět, vemluvit (se); dosti početná řada sloves s ve- je fundována jednoslabičným slovesem: vepsat, vetřít, vehnat, vecpat (se), vedrat (se), veplout, vejít (poslední sloveso je výjimečné, neboť po jeho předponě nenásleduje ani v, ani skupina souhlásek). Důsledkem (a často jistě i účelem) přítomnosti vokalizované varianty je snazší artikulace.


Deverbativní slovesa vytvořená pouze připojením předpony v(e)- jsou v rámci množiny všech prefigovaných (deverbativních) sloves podmnožinou nepříliš mohutnou. Prefix v(e)- se dnes využívá už málo a má velmi úzce specializovaný význam.


Zcela dominantní je význam (1) dostat (se) do něčeho dějem základového slovesa: vejít do třídy, vplout do přístavu, vjet do města, vsunout ruku do rukávu, vstřelit míč do šibenice, vhodit lístek do urny, vpustit býka do arény, vepsat do památníku, vlít do nádoby, vetřít do kůže, vmíchat, vecpat, vrýt, všít, vlákat. Nejvýraznější podskupinu tvoří jednotky, jejichž fundující sloveso často referuje k lineárnímu pohybu účastníka děje: vejít, vjet, vletět, vplout, vplavat, vkráčet, vpochodovat, vtáhnout, vnést, vtlačit, vehnat, vsunout, vplížit se, vplazit se, vkutálet se.


(2) Nemnoha slovesům s prefixem v(e)- je význam (1) ,dostat (se) do něčeho‘ hůře či stěží přisouditelný: vnutil mu to, vdal dceru.


Pozornost zasluhuje i připojování v(e)- k slovesům cizího původu: vmontovat, voperovat, vkomponovat, vmašírovat, vmanévrovat, vmanipulovat. Právě v souvislosti s přejímkami vykazuje předpona v(e)- přece jen jistou tendenci k novému využívání, a to především jako prefix subsumpční, vytvářející jednoznačně dokonavé sloveso ze slovesa obouvidového: vsugerovat, vimplementovat, vinstalovat, vinfiltrovat, vinkorporovat, vabsorbovat; připojuje se tedy i ke slovesům s víceméně synonymním prefixem ► in-.


SYN2010

Dotaz [(lemma="v.*") & (tag="V.*")] dává po odfiltrování položek začínajících na vy- 760 lem­mat. Ve vzorku s 254 lemmaty bylo 81,5 % neplatných lemmat, odhadní počet platných lemmat je 140. Z frekvenčních pásem: 6 lemmat s frekvencí nad 1.000, 30 s frekvencí nad 100, 39 s frekvencí nad 10.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: vejít (↖1) 8.926, vlézt (↖1) 1.618, vstřelit (↖1) 1.554, vjet (↖1) 1.471, vtrhnout (↖1) 1.100, vdát (↖2) 1.071, vtáhnout (↖1) 857, vnést (↖1) 857, vpadnout (↖1) 846, vmíchat (↖1) 750, vtisknout (↖1) 679, vnutit (↖2) 660, vpustit (↖1) 653, vsunout (↖1) 630, vhodit (↖1) 544, vletět (↖1) 386, vepsat (↖1) 370, vetřít (↖1) 340, vrýt (↖1) 324, vlít (↖1) 304.


Skupina neplatných lemmat sestává zejména z těchto podskupin: sekundární imperfektiva: vnucovat, vnášet, vdávat, vplouvat; bezpředponová slovesa s kořenem na v: vidět, volat, vadit, volit; výsledky cirkumfixace: vtělit, včlenit, vtěsnat; slovesa s předponou vz-: vzplanout, vzkřísit, vzlétnout, vzhlížet.


Předpona v(e)- vystupuje také jako součást několika cirkumfixů, přičemž ustavení některých z nich se může jevit jako sporné. Maximálně deseti neproblematickými lem­maty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:


v(e)- -at: doloženo pouze vtěsnat;

v(e)- -it: doloženo šesti nestejně relevantními jednotkami vkročit, včlenit, vsítit, vročit, vtělit, vklínit;

v(e)- -nout: přesvědčivými kandidáty na cirkumfix jsou vběhnoutvlétnout;

v(e)- se: v úvahu přicházejí vloudit se, vcítit se, vlichotit se, vpít se, vmyslet se, vlámat se, včíst se.

LV

Heslo 1020/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018