O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 998/1097
Heslář
u-/ú- 
 
 
 

Stavba: u- při tvoření sloves; substantiva od nich odvozená (účes, úhyn) mají ú-.


Připojením této předpony se vytvářejí slovesa ze sloves: néstunést, hynoutuhynout, česatučesat.


Velmi často má u- význam (1) odluky, odněkud pryč: ujet, uplavat, uskočit, uletět, ubýt; unést, uvézt, ukrást, ubrat, upít, ukousnout, usrknout, uštípnout. Někdy jde o odluku (1a) subjektu: ujet, uskočit, upláchnout; mnohem častěji však o odluku (1b) objektu: unést, ukrást, upilovat. U řady sloves jde vždy o odlučování (1c) „části“ (leckdy menší) z „celku“: ubylo lidí/vody, upil piva, usrkl kávy; (1d) jindy tomu tak není: ujel jsem odtamtud, unesli nevěstu. (O tom, že některá slovesa mají výhradně význam částečnosti, svědčí nemožnost jejich užití ve větách jako *v rybníce ubyla všechna voda či *upila mi celé pivo, v nichž je slovo referující k odlučujícímu se / odlučovanému účastníku děje rozvito výrazem s významem totality: všechnacelé.) V některých případech je (1e) význam odluky obsažen už v základovém slovese: ukrástkrást, uprchnoutprchnout, upláchnoutpláchnout; (1f) jindy tomu tak není: ujetjet, unéstnést, usypatsypat. S významem (1) odluky lze uvést do souvislosti význam (2) konec existence, který lze pojímat také jako „odluku z existence“ (pryč ze světa): utonout, umřít, uvadnout, uhynout, uhnít; utopit, uškrtit, upálit, ubodat, ukamenovat. U podmětových sloves této skupiny je pravděpodobná (2a) pasivní účast subjektu na ději: utonout, uhynout, umrznout; u sloves předmětových je naopak nasnadě (2b) aktivnost a záměrnost: ubodat, ukamenovat, ubít. Významově opačná ke skupině (2) jsou slovesa, která znamenají (zdaleka však ne vždy) (3) zabránění konci existence: uchránil ji před ukamenováním, ubránila mládě před lovci, ušetřit Izáka, uchovat pro příští generace.


Připojením u- se tvoří slovesa vyjadřující, že dějem základového slovesa došlo k (4) vytvoření nějakého produktu: ušít košili, uplést kamaše, upéct bábovku, uvařit omáčku, uplácat sněhuláka, uvázat kytici. I tato skupina je tedy významově protikladná ke skupině (2): vznik oproti zániku. Existuje slovesná třída s významem (5) nastání děje označovaného základovým slovesem: uvidět, uzřít, uslyšet, ucítit, uvěřit (ucítil bolest ‚začal ji cítit‘, uvěřil v Boha ‚začal v něho věřit‘). U sloves jako uvrhnout, uvěznit, uvést, utřídit, uschovat (6) koresponduje význam předpony s významem předložky do (uvrhnout do klatby, uvěznit ‚zavřít do vězení‘, uvést do problematiky). Slovesa jako ubrzdit, udýchat závod, uřídit, ukočírovat, ustát, uživit, udržet znamenají (7) zvládnutí něčeho. (8) Uvedení do stavu mírnosti vyjadřují slovesa utišit, uklidnit, umírnit, ukonejšit, uchlácholit, ukolébat, přičemž popsaný význam je dán už významem slovesa základového. Slova uprosit, ukecat někoho k něčemu, uplatit či usmlouvat spojuje význam (9) dějem přimět někoho k něčemu. Čtveřice ušpinit, umazat, umastit, ušmudlat reprezentuje význam (10) znečistit něco. Šestice uhladit (prostěradlo), uválcovat (vozovku), uválet (trávu), udusat (hlínu), ušlapat, udupat zase význam (11) zarovnat povrch. Slovesa urovnat (knihy), učesat, uspořádat tu zastupují význam (12) uvést v soulad.


O řadě případů platí, že odvozenina s u- vyjadřuje, že (13) účastník děje nabyl vlastnosti, kterou označuje adjektivum, jímž je fundováno sloveso bez předpony: uklidnit, usušit, utišit, umokřit, umírnit, utichnout (uklidnitklidnitklidný, usušitsušitsuchý).


Prefix u- se vyznačuje tím, že (14) jím vytvořené deriváty mívají sklon k tomu, utvářet se svými slovesy fundujícími tzv. nepravé vidové páry: umýtmýt, uvařitvařit, uchlácholitchlácholit, ustlatstlát, ušpinitšpinit, uhasithasit, uschnoutschnout, usušitsušit.


Je početná řada případů, kdy je sice (více méně, přinejmenším z hlediska formy) možné určit odpovídající sloveso fundující, ale (15) je velmi obtížné, ne-li nemožné, připsat příslušné předponě nějaký význam: uspětspět, usouditsoudit, ukázatkázat, uznatznát, užítžít. Někdy je významová vzdálenost mezi uvažovaným základem a odvozeninou tak velká, že už se jeví jako dosti problematické hovořit ze synchronního hlediska o vztahu fundace.


Lze očekávat, že v množině odvozenin s u- bude možné vydělit (16) ještě řadu dalších, máloprvkových, popř. i jednoprvkových podmnožin, u jejichž prefixů bude možné uvažovat o nějakém významu. Jako příklad uveďme sloveso usmát [se], jehož předponě můžeme přisoudit význam malé míry děje.


Totéž sloveso může mít podle kontextu různé významy: ve stáji je ještě jeden dobrý kůň, tak statný, že unese dva lidi × v poledne unesli tři uprchlí vězni dvě učitelky.


SYN2010

Dotaz [(lemma="u.*") & (tag="V.*")] dává 893 lemmat. Ve vzorku s 257 lemmaty bylo 50,58 % irelevantních lemmat, odhadní počet platných lemmat je 441. Z frekvenčních pásem: 6 lemmat s frekvencí nad 10.000, 48 s frekvencí nad 1.000, 41 s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: udělat (↖4/14) 57.764, uvést (↖6) 45.067, ukázat (↖15) 30.029, uvidět (↖5) 18.455, usmát [se] (↖16) 12.206, uzavřít (↖6) 10.791, udržet (↖7) 9.487, učinit (↖4/14) 8.908, ukončit (↖14) 5.737, uspět (↖15) 5.469, umřít (↖2) 4.839, uznat (↖15) 4.828, ušetřit (↖3) 4.659, uslyšet (↖5) 4.657, užít (↖15) 4.546, uvěřit (↖5) 4.310, uklidnit (↖8/13/14) 4.260, ukrást (↖1/14) 3.926, ujmout [se] (↖15) 3.480, usoudit (↖15) 3.454.

Z dalších: ujet (↖1) 1.671, utopit (↖2/14) 1.280, ubýt (↖1) 1.014, urovnat (↖12) 562, uhladit (↖11) 398, umazat (↖1/10) 160, uplatit (↖9) 140.


Naprostou většinu irelevantních lemmat tvoří sekundární imperfektiva: uvádět, ukazovat, udržovat, upozorňovat, umírat, ukládat, udělovat. Častá jsou i slovesa vytvořená cirkumfixací: umožnit, umístit, uskutečnit, upozornit, uvolnit.


Předpona u-/ú- vystupuje také jako součást početné řady cirkumfixů, přičemž ustavení některých z nich se může jevit jako sporné. Maximálně deseti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:

u- -at: doloženo pouze udolat;

u- -it se: korpus nabízí uskromnit se, umoudřit se, udobřit se, unáhlit se;

u- -it si: lze uvažovat jen o udobřit si;

u- -nout: kandidáty jsou uběhnout, umlknout, uklouznout, uhádnout, ulétnout, uloupnout;

u- -ovat: nabízí se pouze ubytovatutlačovat;

u- si: jediným kandidátem je umínit si.


Samostatná hesla mají cirkumfixy ► ú- -í, ► u- -it, ► u- -ný, ► u- se.

LV

Heslo 998/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018