O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1001/1097
Heslář
u- -ný / ú- -ný 
 
 
 

Stavba: u- -n(ý) / ú- -n(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfix slouží k vytváření jakostních adjektiv. Ta svým morfémovým složením napodobují zpřídavnělé n-ové příčestí předponových sloves, popř. adjektivum od slovesného nebo slovnědruhově nevyhraněného kořene na -ný (užitný, udatný, umný), a už proto je mnohdy obtížné určit základové slovo. Mezi druhými se objevují adjektiva od slovesných kořenů tvořená variantním cirkumfixem ú- -ný (viz níže).


Významem daných adjektiv je dokonalá, vrchovatá, přesná, nadbytečná, přehnaná míra příslušné vlastnosti: co tvoří dokonalý celek, je ucelené, kdo je v nejvyšší míře krutý, je ukrutný; kdo je vysokého rodu, je urozený, kdo zachovává správnou míru, je uměřený; kdo se moc stará, je ustaraný; kdo ve velké míře/pořád brečí, je ubrečený, kdo přehnaně pláče, je uplakaný, kdo se nadměrně potí, je upocený.


U několika adjektiv se vyskytuje okrajová varianta ú- -ný: co je dokonalé na pohled, je úhledné; kdo se nepřiměřeně lísá, je úlisný; etymologicky nezřetelné je útulný (patrně souvisí se slovesem tulit se).


I. Adjektivum lze považovat za základ slov ukrutný, upřímný ucelený, ačkoliv v posledním případě je možné za fundující pokládat i sloveso.


II. Sloveso je možné pokládat za základ slov ustaraný, uplakaný, uslzený, upocený, užvaněný, ubrečený. Etymologicky nejasné je urputný. V případě adjektiva udatný se mezi otevřený kořen a sufix vkládá konsonantický konekt -t-.290


III. Substantivum může být uznáno za základ slov urozený, uspěchaný, uměřený.


Jak už bylo naznačeno výše, v některých případech lze uvažovat o dvojí fundaci: spěch uspěchaný a/nebo spěchatuspěchaný, práce upracovaný a/nebo pracovatupracovaný, někdy zůstává ve hře i odpovídající předponové sloveso: celý/celek/ucelit ucelený, lep/lepit/ulepit ulepený, prach/prášit/uprášituprášený, smůla/smolit/usmolit usmolený. Z tohoto hlediska může být výběr lemmat uvedený níže ve statistikách pokládán za subjektivní.


SYN2010

1. Dotaz [lemma="u.*ný" & lemma!=".*telný" & tag="A.*"] dává 531 lemmat, z toho 73 relevantních.

2. Dotaz [lemma="ú.*ný" & tag="A.*"] dává 87 lemmat, z toho 3 relevantní.

Celkem tedy počítáme se 77 relevantními lemmaty.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: upřímný 2.654, ucelený 897, útulný 752, urozený 598, úhledný 560, ustaraný 463, urputný 335, uspěchaný 295, ukrutný 206, uplakaný 198, uslzený 176, upocený 168, udatný 181, úlisný 120, uměřený 98, užvaněný 84, ubrečený 82, ulepený 79, upracovaný 74, uslintaný 62.


Za slova tvořená příslušným cirkumfixem nepokládáme všechna lemmata s počátečním u/ú a koncovým . Vyřadili jsme adjektiva tvořená z n-ových příčestí sloves s prefixem ► u- (uvedený, uzavřený ...) a další adjektiva, kde jde o náhodné shody (např.: určený, uhelný, updatovaný ...). Pokud jde o variantu ú- -ný, vyřadili jsme téměř všechny nalezené doklady. Většinou jde o derivace od dějových jmen ze sloves s prefixem ► u- odvozené sufixem ► -ný (úspěšný ← úspěch/uspět, úžasný ← úžas/užasnout, úsporný ← úspora/uspořit, útočný ← útok/útočit), jindy o náhodné shody (úhelný, útlocitný).

KO

290   Vkladné konsonanty uzavírající otevřený kořen jsou v češtině j, t, v a ch alternující s š.

Heslo 1001/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018