O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 945/1097
Heslář
syn-/sym-/sy- 
 
 
 

Stavba: syn-/sym-/sy-.


Stavební prvek přejatých slov. Původní význam řecké předpony syn-/sym-/sy- (poslední podoba je tam, kde došlo k asimilaci, např. syl-l) s významem ,s, spolu‘ je někdy zřetelný (symfonie – žánr hudební skladby, symbióza – soužití, symetrický – souměrný, synchronní – současný). V mnoha jiných případech však jde o stavební prvek, přičemž uvedený význam je dešifrovatelný až na základě etymologie (symbol z řec. symbolon ← sloveso symballō ‚házím dohromady, spojuji‘),285 sylogismus z řec. syllogismos ‚logický závěr‘). Kolem jednoho přejatého výrazu (bez ohledu na průhlednost jeho stavby) se často vytváří celá čeleď: srov. níže četná slova příbuzná k substantivu symbol nebo syntéza, systém.


Stavební prvek obsahují ojediněle i propria. V korpusu SYN2010 je doloženo příjmení Syllaba.


Stavební prvek je identifikovatelný např. i ve zkratkovém slově sysinit (sys-init – ‚inicializace systému‘); jde o termín z oblasti informačních technologií přejatý nejspíše z angličtiny). Tvoření z jiných než klasických základů jsme jinak nezaznamenali.


SYN2010 – přejatá

Dotazy [lemma="sy.*" & tag="[NAV.*].*"] dává 302 lemmat (162 substantiv, 124 adjektiv, 16 sloves), z toho 108 relevantních lemmat substantiv, 76 relevantních lemmat adjektiv a 9 relevantních lemmat sloves.

10 nejfrekventovanějších substantiv: systém 48.114, symbol 6.151, sympatie 1.311, synagoga 996, symfonie 901, syndrom 900, symptom 758, symbióza 705, symbolika 664, synonymum 561.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: symbolický 2.198, sympatický 1.995, systémový 1.535, systematický 1.196, syntetický 795, symfonický 645, symetrický 525, syntaktický 232, symbolizující 174, synchronní 163.

Všech 9 sloves: symbolizovat 994, sympatizovat 237, syntetizovat 130, synchronizovat 120, systematizovat 25, systemizovat 12, syndikovat 3, synkretizovat 1, synkopovat 1.


Za slova se stavebním prvkem syn-/sym-/sy- nepokládáme všechna slova s počátečním řetězcem sy. Vyloučili jsme jednak domácí slova (např. syn, sypat, syčet … a slova od nich odvozená) a dále některá slova, u nichž prokazatelně nejde o příslušný stavební prvek (např. syfilis, syfilida, syfilitik,286 dále syrinx, syringa, syringomyelie 287 či syenit288).

KO

285   V antice bývalo symbolon poznávacím znamením; byl jím předmět rozdělený na dvě části, které do sebe musely při identifikaci zapadnout.

286   Název pro již dříve známou chorobu poprvé použil Girolamo Fracastoro (1483–1553; veronský lékař, otec moderní medicíny v oblasti výzkumu nakažlivých chorob) ve svém traktátu De contagione et contagiosis morbis. Odkázal tak na svoji epickou báseň, která nese název Syphilis, sive Morbus Gallicus (Syfilis, aneb francouzská nemoc), v níž vylíčil příběh bájného pastýře jménem Syphilos. Etymologicky je tedy jméno nemoci spojováno s propriem, které je vykládáno jako kompozitum; v češtině by snad mohlo znít ‚svinimilstvo‘.

287   Termíny (lékařství, botanika) souvisejí etymologicky s propriem Syrinx (ve starořeckém bájesloví nymfa, která jsouc pronásledovaná bohem Panem byla proměněna v rákos, z něhož si Pan vyrobil flétnu). Etymologie jména se spojuje s ide. kořenem *swer (v řadě ide. jazyků figuruje v označeních šeptavého zvuku), nejde tedy o příslušný stavební prvek.

288   Vyvřelá hornina nazvaná podle staroegyptského naleziště Syène, řec. Syēnē (kopt. Swān, dnešní Asuán z arab. podoby Aswān).

Heslo 945/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018