O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 935/1097
Heslář
sub- 
 
 
 

Stavba: sub-, mnody však jen su-, což je způsobeno latinskou asimilací a českým potlačením geminát v náslovných skupinách suf-f, sug-g, sup-p, sur-r; naproti tomu čeština rozlišila suc-c do podoby suk-c.


Stavební prvek slov přejatých z latiny, románských jazyků, popř. angličtiny. Dědí významy latinského prefixu sub- (jeho asimilace viz výše): (1) ,pod‘: substrát dosl. ,podestýlka‘, subalterní (úředník: podřízený jinému),281 subkultura ,(nižší) součást kultury‘, submisivní ,po(d)volný‘, subsaharský ,pod Saharou‘, tj. na jih od Sahary, také od domácích základů: subdodavatel (kdo dodává přímému dodavateli). Dalším zděděným významem je (2) náhrada, zastupování, pomoc ap. (surogát ,náhražka‘ suplovat ,zastupovat‘, subsidiární ,pomocný‘), ale i částečně protikladný význam (3) ubírání: aditivní × subtraktivní filtry v barevné fotografii, které přidávají nebo ubírají fotografovaným barvám;282 subtropický ,ne zcela tropický‘, pod. subarktický, subklinický.


Jako produkt kalkování máme slovo pod-mět, které odpovídá latinskému sub-iectum, dosl. ,podhozené‘. K pochopení, čím je podmět, to nepřispěje, ale je to pozoruhodný příklad jevů spjatých s přejímáním slov.


SYN2010 – přejatá

Dotazem [lemma="su[bdfgkmpr].+"] s omezením na jednotlivé druhy slov byly získány podklady pro následující přehled.

10 nejfrekventovanějších substantiv: subjekt 6.353, substrát 788, substance 554, subsystém 461, subjektivita 383, subdodavatel 268, substituce 147, sugesce 135, superlativ 130, substantivum 127.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: subjektivní 1.373, sugestivní 323, subtropický 237, substituční 107, subsaharský 92, subjektový 80, subalpínský+subalpinský 22+21, submisívní 36, subatomární 27, substanciální 27.

Všech 6 sloves: suplovat 206, sugerovat 101, subjektivizovat 16, substituovat 14, suponovat 8, subsumovat 7.


Nepřihlížíme ke slovům se stavebním prvkem ► super- ani k adjektivu super, dále ke slovům v jejichž stavbě jsou prvky latině už vzdálené (subvence, support, surrealismus, surfování), a ke slovům, u nichž je přítomnost sledovaného stavebního prvku i v latině přístupná spíš jen etymologům (disciplína, subtilní, sublimovat). Odhlédli jsme i od slov sudí, surovina, suma, summit, sumec, sukně, sukulent, sudetský, sudý, supící (uvádíme jen slova z frekvenční špičky).

281   To jsou vlastně všichni – s výjimkou suveréna.

282   V povídce B. Němcové Pan učitel je řeč i o základních početních úkonech; adicí bylo sčítání, subtrakcí odčítání. Tento zbavovací význam zaznamenává i ASCS a kromě podoby subtrakce má i podobu substrakce, kontaminovanou podle abs-trakce (viz ► ab-) a doloženou i v korpusu SYN.

Heslo 935/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018