O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 868/1097
Heslář
s(e)- 
 
 
 

Stavba: s-/se-.


Prefix slouží k vytváření sloves ze sloves: šroubovatsešroubovat, třástsetřást, koupitskoupit.


První ze tří velmi početných sémantických skupin tvoří slovesa s významem (1) k sobě / dohromady: svázat nohy, spoutat ruce, sešít/secvaknout listy papíru, slepit cukroví, spojit slova, skontaktovat spolužáky, smíchat barvy, smísit suroviny, sestěhovat do jednoho domu, slít zbytky nápojů, sezvat hosty, svolat radu, sbalit věci na cestu, spočítat hráče, splynout. Uvnitř, popř. na okraji této množiny lze rozlišovat mimo jiné tyto významy: (1a) vytvoření nějakého produktu/výsledku/celku z určitých dílů, částí či jednotlivých „předmětů“: slepit letadýlko, smontovat/sešroubovat postel, setkat šat, stlouci/sbít budku, svázat kytici, sbouchat z prken palandu; (1b) soustředění něčeho/někoho (narovnaného, rozloženého) k jeho vlastnímu středu, do sebe sama: smotat koberec, srolovat plakát, stočit papír, stlačit kapalinu, schoulit se; (1c) uvedení v řád: sladit postup, srovnat knihy, seřadit žáky, setřídit fakta, sehrát zálohu s útokem, sjednotit způsob psaní; (1d) vznik kontaktu, dotyku: spojit dva drátky, slepit vlasy, sklapnout paty, svázat nohy, setkat dva kusy látky; (1e) nahromadění: sesypat do jednoho pytle, sesbírat hodně podpisů, snést mnoho důkazů, sepsat jména provinilců.


Význam (2) dolů tu reprezentují slovesa stáhnout roletu, seskočit s padákem, sešlápnout pedál plynu, slezte z toho lustru, skopnout, shodit ze schodů, svrhnout do propasti, sestřelit šišku, sjet z kopce, setřást ze stromu, spadnout, svalit na zem, strhnout stavbu, sesedali z koní, sletět z kola. Ve většině případů jde o to, že účastník děje opouští nějaké místo: spadnout z postele, stéci z linky, setřást ze stromu; avšak není tomu tak vždy: zakopl a spadl,
svalil ho na žíněnku, strhli ten dům.


Význam (3) odněkud pryč zastupují slovesa seškrabat spáleninu ze dna pekáče, shrabat sníh z chodníku, smýt špínu z ulic, setřít prach z nábytku, smést listí ke kraji chodníku, sebrat peníze z peněženky. Uvnitř této množiny, popř. nedaleko ní, se nacházejí i slovesa utvářející skupinu, jejíž význam lze vyjádřit slovem (3a) zánik: sfouknout plamínek, smazat poslední řádek, sníst oplatky, sežrat strážníka Bretschneidera, spotřebovat všechen benzin, splatit dluh, shořet, spálit dokumenty.


Hranice mezi uvedenými třemi významy leckdy nejsou ostré či zřetelné, takže vnímatel/interpret může zůstat na pochybách: skoupil všechno zboží, sesbírej ty hříbky – (1) dohromady a/nebo (3) odněkud pryč?, smetla drobky ze stolu, stáhnout prsten z prstu – (2) dolů a/nebo (3) odněkud pryč?


V řadě případů je u (více či méně) nesporných deverbálních odvozenin (4) nesnadné či nemožné připsat prefixu s- některý ze tří výše uvedených významů: spatřit hvězdu, splnit úkol, spustit akci, svěřit tajemství, spáchat zločin, stvořit člověka, stvrdit podpisem, strnout, seřvat děti.


Totéž sloveso může mít podle kontextu různé významy: otevřené ruce spustil podél těla × plukovník spustil stroj.


SYN2010

Dotaz [(lemma="s.*") & (tag="V.*")] dává 1.095 lemmat. Ve vzorku s 261 lemmaty bylo 73,95 % neplatných lemmat, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 285. Z frekvenčních pásem: 3 lemmata s frekvencí nad 10.000, 42 s frekvencí nad 1.000, 24 s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: skončit (↖4) 27.315, sdělit (↖4) 11.486, setkat (↖1) 11.429, spatřit (↖4) 9.957, spojit (↖1) 9.800, sejít (↖2/3) 9.620, strávit (↖3) 8.471, splnit (↖4) 7.854, spadnout (↖2) 6.605, schválit (↖4) 6.482, stáhnout (↖1/2/3) 6.384, spustit (↖2/4) 6.262, svěřit (↖4) 5.362, sehnat (↖1/4) 5.210, sebrat (↖1/3) 4.663, schovat (↖3) 3.553, stisknout (↖1/4) 3.474, srovnat (↖1) 3.366, sníst (↖3) 3.074, snést (↖1/2/4) 3.071.

Skupina irelevantních lemmat sestává zejména z těchto podskupin: sekundární imperfektiva: skrývat, snášet, srovnávat, spouštět, spalovat; bezpředponová slovesa s kořenem na s: stát, snažit se, stačit, sedět, stabilizovat, směřovat; výsledky cirkumfixace: seznámit, sejít se, snížit, seběhnout se, slétnout se; slovesa začínající předponou sou-: souhlasit, soustředit, souviset, soucítit, sousedit.


Předpona s(e)- vystupuje také jako součást řady cirkumfixů, přičemž ustavení některých z nich se může jevit jako sporné. Maximálně deseti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:


s(e)- -a: spatra;

s(e)- -at: korpus nabízí pouze stěsnat;

s(e)- -et/ět se: v úvahu přichází jen setmět se;

s(e)- -it: doloženo těmito nestejně relevantními slovesy: snížit, seznámit, sestavit, smířit, sblížit, svlažit, scelit, sbratřit, sešvagřit, sešikmit;

s(e)- -it se: lze uvažovat o spřátelit se, skamarádit se, spokojit se, srotit se;

s(e)- -nout: doložena je pětice shlédnout, sloupnout, sčísnout, slétnout, seběhnout;

s(e)- -nout se: SYN2010 poskytuje seběhnout seslétnout se;

s(e)- -nout si: v úvahu přichází schrupnout si;

s(e)- -ovat: korpus nabízí pouze skoncovat;

s(e)- se: doloženo těmito nestejně relevantními slovesy: sejít se, sžít se, slitovat se, smilovat se, sletět se, sezpívat se, sehrát se, spít se.


Samostatné heslo má ► s- -í.

LV

Heslo 868/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018