O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 857/1097
Heslář
roz(e)- 
 
 
 

Stavba: roz-/roze-.


I. Nejčastějším základovým slovem jsou slovesa. Předpona se k nim připíná za účelem přitváření dalších sloves. Ta mají velmi často význam (1) zahájení. V rámci této skupiny lze rozlišit následující významy: (1a) dosažení odpovídající míry děje: rozjet auto, rozeznít zvony, rozesmát diváky; (1b) „rozpracování“ něčeho: rozepsat dopis, rozestavět dům, rozečíst knihu; a (1c) zahájení existence něčeho: rozdělat oheň, rozpoutat válku.


Prefix roz(e)- má v mnoha případech také význam (2) směřování do různých stran. Může jít o (2a) vytváření částí z celku: rozkrájet chleba, rozřezat prkno, rozsekat polínko; (2b) zrušení skupiny jednotlivin: rozehnat stádo, rozprodat mobiliář, rozkrást státní majetek; (2c) zrušení vztahu či kontaktu: rozpojit součástky, rozloučit manžele; nebo (2d) dodání či umístění předmětů na různá místa: rozvézt zboží, roznést poštu, rozestavět figurky po šachovnici. Volněji do této skupiny patří i tyto významy: (2e) zničení něčeho dějem základového slovesa: rozbít hračku, rozkopat dveře, rozmlátit nábytek; (2f) rozprostranění: rozvinout látku, rozmotat roli papíru, rozehřát máslo; (2g) zvětšení rozsahu: rozšířit učební látku, rozvést úvahu; a také (2h) rozrušení povrchu: rozpíchat, rozdrápat, rozškrábat.


Slovesa s roz(e)- mívají též význam (3) rozlišovací schopnosti myšlení: rozeznat, rozpoznat, rozmyslet; a význam (4) odhalení či vyjasnění něčeho: rozkrýt, rozluštit, rozřešit.


II. Jen málokdy jsou základem tvoření adjektiva. V tom případě jde o význam (5) zesílení vlastnosti označované základovým slovem: rozmilý, roztomilý, roztodivný. Jak vidno, předpona je ve dvou případech rozšířena o segment -to-, což je od původu zesilující částice.


III. Ani substantiva nejsou častým základovým slovem: rozhlas, rozhovor, rozruch. Navíc je třeba dodat, že ona fundovanost substantivem není vždy jistá. Předpona tu má tytéž významy jako ve slovesech, tedy (1) zahájení: rozhovor; a (2) směřování do různých stran: rozhlas.


Totéž sloveso může mít podle kontextu různé významy: nakupil suché větve a rozdělal oheň × rozdělal si balíček peprmintových žvýkaček.


SYN2010

Dotaz [lemma="roz.*"] dává 4.081 lemmat, 87 s frekvencí nad 1.000, 396 nad 100, 1.591 s frekvencí 1.

Ve vzorku s 255 lemmaty bylo 76,1 % irelevantních lemmat, odhadní počet platných lem­mat je 975.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: rozhovor (↖1) 13.097, rozdělit (↖2a/2b,2c/2d) 6.922, rozšířit (↖2g) 6.898, rozhlas (↖2) 3.634, rozloučit (↖2c) 3.417, rozjet (↖1a) 2.865, rozbít (↖2e) 2.566, rozesmát (↖1a) 2.469, rozsvítit (↖1a) 2.228, rozeznat (↖3) 2.005, rozpoznat (↖3) 1.984, rozejít (↖1a/2) 1.833, rozvinout (↖2f/2g) 1.662, rozmyslet (↖3) 1.492, roztomilý (↖5) 1.443, rozvést (↖2c/2g) 1.426, rozpustit (↖2b/2f) 1.275, rozplakat (↖1a) 1.237, rozdat (↖2b/2d) 1.213, rozzářit (↖1a) 1.202.

Z dalších: rozpoutat (↖1c) 854, rozrušit (↖2h) 606, rozdělat (↖1b/1c) 339, rozluštit (↖4) 546.


Velmi početná skupina nerelevantních nálezů sestává především z těchto podskupin: substantiva různým způsobem odvozená od předponových sloves s roz-: rozdělení, rozlišení, rozpracování, rozloučení, rozkaz, rozpad, rozvrh, rozvod, rozbor, rozpis, rozsudek; verbální adjektiva: rozšířený, rozdělený, rozložený, rozehřátý, rozžhavený, rozrušený, rozbitý, rozvinutý, rozkvetlý; sekundární imperfektiva: rozlišovat, rozkládat, rozčilovat, rozebírat, rozdělovat, rozpouštět, rozplétat; slova, u nichž ze synchronního hlediska nelze stanovit slovo základové: rozhodnout, rozevřít, rozpřáhnout, rozmanitý, rozlehlý, rozsah, rozmar, rozepře; další odvozeniny od slov s předponou roz-: rozdílný, rozvojový, rozkladný, rozlišování, rozsévač, rozhazovač, rozmytost. Méně početnou podskupinu tvoří slova vzniklá cirkumfixací: rozcestí, rozpažit, rozohnit, rozjasnit, rozplynout se, rozpadnout se.


Předpona roz(e)- vystupuje také jako součást řady cirkumfixů, přičemž ustavení některých z nich se může jevit jako sporné. Maximálně deseti neproblematickými lem­maty jsou v korpusu SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:


roz- -it se: doloženo jen rozkošatit se;

roz- -nout: v úvahu přichází rozběhnout, roztrhnout, rozříznout, rozlousknout, rozloupnout, rozmáčknout;

roz- -nout se: lze uvažovat o rozhlédnout se, rozlétnout se, rozběhnout se, rozrůst se;

roz- -ovat: korpus nabízí rozfofrovat, rozfázovat, rozpáskovat (planetu jako pomeranč);

roz- si: jediným kandidátem je rozmyslet si.


Samostatná hesla mají cirkumfixy ► roz- -it, ► roz- -í, ► roz- se.

LV

Heslo 857/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018