O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 799/1097
Heslář
pro-/prů- 
 
 
 

Stavba: pro-, ve jmenných odvozeninách je možná i varianta prů- (průtok × propad).


Prefix pro- má tři možná východiska.


I. Původní místní význam (1) něčím / skrz něco: vrtatprovrtat, léztprolézt, bělatprobělat vznikl zindoevropského kořene *per-. Z tohoto konkrétního významu se dále vyvinuly významy abstraktnější: (2) důkladně / zcela (solitprosolit, pécipropéci), který dal dále vzniknout ještě významu (3) ztráta (tancovatprotancovat, pítpropít). Význam (3) může mít různou míru obraznosti a abstraktnosti: protancovat boty vs. protancovat celou noc nebo propít všechny peníze vs. propít dva týdny. Význam (2) je dále i základem významu cirkumfixu pro- se. Dalšími modifikacemi původního významu jsou: (4) dodatečně / nad již dosažený stupeň (hloubitprohloubit), (5) dostat ven / pryč (mluvit → promluvit, valitprovalit: hlína provalila zeď). Tento prefix je prefixem slovesným. Je-li spojen s jinými základy, pak je to ve slovech odvozených od sloves: propad, prolomený. Tak je i většina adjektiv vykazujících prefix pro- odvozena od sloves s prefixem pro-: prohloubit prohloubený, prokopnoutprokopnutý, provařitprovařený. Existují ovšem i adjektiva, u kterých nemáme oporu v příslušných slovesech. Taková adjektiva je nutné interpretovat jako odvozená pomocí cirkumfixu pro- -ný: lhátprolhaný, raditproradný. Ve spojení s jinými než slovesnými základy má prefix často podobu prů-: průřez, průchodný. Nezřídka je význam prefixu v důsledku významového posunu derivátu již natolik (6) zastřen či oslaben, že není možné přiřadit dané výrazy k žádnému z uvedených významů: provdat, prominout, prokázat. V různých kontextech může mít totéž sloveso s prefixem pro- různé významy: propadl mříží × propadl v lektorském řízení × propadl nostalgii. Prefix pro- je jako i ostatní slovesné prefixy prefixem zdokonavujícím; výjimky z tohoto pravidla jsou ojedinělé: pronásledovat.


II. Druhým východiskem je (již česká) předložka pro, pomocí které vznikají adverbiální spřežky s významem (7) na určitou dobu (prozatím, provždy, propodruhé). Ve výrazech jako proboha, propána(krále), proto chápeme pro- jako součást cirkumfixu.


III. Třetím východiskem je latinská, popř. řecká předložka/prefix pro(-) nesoucí původně několik různých významů. Jako živá součást české slovotvorby se ovšem osamostatnil tento element pouze s významem souhlas/sympatie (proamerický), a sice jako součást cirkumfixů ► pro- -ský (Evropaproevropský), ► pro- -ní (vládaprovládní) a ► pro- -ovský (Zemanprozemanovský). Sekundárně je v češtině tento prefix zto-

tožňován s českou předložkou pro (proamerický ‚jsoucí pro Ameriku‘). Že se jedná o původně přejatý prefix, dokazují ale jiné jazyky, které tento prefix z latiny či řečtiny přejaly také (např. rus. proamerikanskij, něm. proamerikanisch, angl. pro-American).


IV. V ostatních případech je prefix pro- součástí výrazů přejatých z latiny či řečtiny. Nese v nich tyto významy: (1) náklonnost/přízeň/vztah kněčemu (procento), (2) náhrada/zástup něčeho (proděkan), (3) směr vpřed (projekt). Význam je často ovšem již silně zastřen (profesor).


SYN2010 – odvozená

Dotaz [lemma="pr[oů].+"] dává 6.795 lemmat, 25 s frekvencí nad 10.000, 156 s frekvencí nad 1.000, 546 s frekvencí nad 100, 1.031 s frekvencí nad 10, 1.842 s frekvencí mezi 10 a 2, 3.195 s frekvencí 1.

Ve vzorku s 257 lemmaty bylo 82,87 % neplatných lemmat, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 1.164.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: prohlásit (↖5) 17.908, projít (↖1/2/3) 14.320, provést (↖1) 13.682, prodat (↖6) 9.459, promluvit (↖5) 9.344, prozradit (↖5) 6.735, probudit (↖2) 6.512, prokázat (↖6) 6.243, prohrát (↖3) 5.991, prosadit (↖6) 5.821, prožít (↖1) 4.975, pronést (↖1) 4.700, proniknout (↖1) 4.038, projet (↖1/2/3) 3.956, prominout (↖6) 3.812, propustit (↖1) 3.258, probrat (↖2) 2.937, protáhnout (↖1/4) 2.674, pronásledovat 2.605 (↖6), prohodit 2.476 (↖1).

Z dalších: prozatím (↖7) 2.391


SYN2010 – přejatá

10 nejčastějších substantiv: problém 54.770, program 35.522, procento 34.046, projekt 31.926, proces 20.008, produkt 10.225, profesor 9.570, produkce 5.976, problematika 4.908, profil 3.537;

10 nejčastějších adjektiv: profesionální 5.319, problematický 1.977, programový 1.869, profesní 1.748, projektový 1.568, produktivní 1.003, procesní 996, problémový 967, propagační 919, provizorní 788;

10 nejčastějších sloves: protestovat 2.461, produkovat 1.696, propagovat 1.002, provokovat 849, projektovat 576, prosperovat 315, profilovat 208, proklamovat 179, programovat 141, promovat 138.


K irelevantním nálezům patří především výrazy, které sice vykazují prefix pro/ů-, u nichž ovšem došlo k dalšímu odvození (prožitek, pronájem, průtrž), zvláštní skupinu mezi nimi tvoří potom sekundární imperfektiva sloves odvozených prefixem pro/ů- (prohrávat, probírat, prozrazovat).


O cirkumfixech viz hesla ► pro- -ní, ► pro- -ovský, ► pro- -ový, ► pro- -ský. K cirkumfixu pro-/prů- -í viz ► -í.

PN, JŠ

K ne zcela jasnému užití prefixu (prostředek) srov. Němec 1996.

Heslo 799/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018