O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 776/1097
Heslář
pod(e)- 
 
 
 

Stavba: pod-, ve vokalizované podobě pode-.


I. Prefix pod(e)- se spojuje především se slovesnými, substantivními a adjektivními základy a mívá konkrétní význam místní jako předložka pod(e), tedy význam (1) níže než něco/někdo: malbapodmalba, horskýpodhorský, průměrnýpodprůměrný, jetpodjet. V případě substantivních základů je oním něčím/někým přímo základové substantivum (např. podmalba ‚malba pod malbou‘). U adjektiv jde o vyjádření vztahu k substantivu, od něhož bylo odvozeno základové adjektivum (např. podhorský ‚nacházející se pod horami‘, podprůměrný ‚nacházející se pod průměrem‘), proto je sporné, zda bychom měli taková adjektiva skutečně interpretovat jako odvozená od adjektiv a zda by nebylo vhodnější i tyto deriváty interpretovat jako vytvořené cirkumfixací od substantiv: pod-hor-ský, pod-průměr-ný ► pod(e)- -ský, pod(e)- -ný, pod(e)- -ní apod. U sloves odkazuje prefix k syntaktické pozici předmětu (např. podjet most). Z významu (1) se dále vyvinul význam (2) ukrytý / skrytý (pod/za něčím): vědomípodvědomí.


II. U substantivních základů může jít ještě o další konkrétní význam, a sice o význam časový, kterému dnes odpovídá předložka před(e), tedy význam (3) dříve než něco: večerpodvečer. U základů substantivních se v případě výše uvedených významů ovšem většinou nejedná o čistou prefixaci, nýbrž o cirkumfixaci; viz přehled cirkumfixů na konci hesla.


III. Abstrakcí konkrétních významů vznikají významy nové: (4) nedosažení hranice: cenit → podcenit, tlakpodtlak, (5) podřízenost/závislost: říditpodřídit, oddělenípododdělení.


Pouze ve spojení se slovesnými základy dochází ještě k dalším modifikacím konkrétních významů: (6) malá míra: napít sepodnapít se, (7) nekalost: platitpodplatit, (8) iniciace děje: pálitpodpálit.


IV. Prefixem bývá (9) kalkován latinský prefix sub-: subjektpodmět.


SYN2010

Dotaz [lemma="pod.+"] dává 2.217 lemmat. Ve vzorku s 268 lemmaty bylo 82,8 % neplatných lemmat, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 380.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: podstata (↖9) 12.873, podepsat (↖1) 7.893, podpořit (↖1) 6.509, podlehnout (↖5) 3.329, podniknout (↖5) 2.528, podstoupit (↖1) 1.426, podřídit (↖5) 1.299, podvečer (↖3) 948, podmínit (↖5) 766, podcenit (↖4) 748, podtrhnout (↖1) 721, podnítit (↖8) 603, podtitul (↖1/5) 574, podepřít (↖1) 560, podvést (↖7) 544, poddat (↖5) 406, podřadný (↖5) 383, podložit (↖1) 371, podnájem (↖5) 361, podlít (↖1) 351.

Z dalších: podnapít [se] (↖6) 2.


Většinu dokladů nalezených v korpusu SYN2010 nemůžeme považovat za slova odvozená prefixem pod(e)-, protože jsou až dalšími deriváty takových odvozenin: podplácenípodplácetpodplatitplatit, nebo se dokonce jedná pouze o řetězec pod-: podat, poděs, podivný.


Prefix pod- vystupuje také jako součást cirkumfixů. Maximálně pěti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:


pod- -ek: podpatek, podbřišek, podbradek

pod- -enka: podprsenka, podkolenka

pod- -ný: podprůměrný, podzákonný

pod- -ovní: podpultovní

pod- -ář: podjazykář

pod- -če: podsvinče

pod- -eň: podprseň

pod- -0: podzim


Samostatná hesla mají tyto cirkumfixy: ► pod- -ka, ► pod- -í, ► pod- -ník, ► pod- -ový, ► pod- -ní, ► pod- -ský

PN

Heslo 776/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018