O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 769/1097
Heslář
po- -ní 
 
 
 

Stavba: po- -n(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: po volbě/volbách → povolební. Z předložky se stává prefix, sufix je obvykle takový, jaký má nejčastější vztahové adjektivum k základovému substantivu: po revoluci → porevoluční jako revoluční, po Bílé hoře → pobělohorský jako bělohorský (► po- -ský); některá adjektiva s cirkumfixem však byla přitvořena podle modelu, takže takovou oporu nemají.


Takto utvořená adjektiva vyjadřují (1) vlastnost časovou (po události např. povolební, porevoluční), takové odvozování je v současné češtině živé.242 Podstatně menší skupinu tvoří adjektiva vyjadřující (2) vlastnost místní (podomní, podle modelu přitvořená pokoutní, pouliční), užívaná nezřídka ve specifických lexikalizovaných významech (postranní dveře × postranní úmysl, pomístní vybetonování × pomístní jméno). Povahu (3) termínu má adjektivum pokrevní. Pokud existuje jak a) adjektivum bez prefixu po- (břežní, hraniční), tak b) substantivum s prefixem po-/ cirkumfixem po- -í (pobřeží, pohraničí), je možné vícero interpretací (kromě tvoření cirkumfixem prefixace ► po-, nebo resufixace ► -ní). Podle výkladových slovníků jde o resufixaci ► -ní v případech adjektiv pomezí → pomezní popluží → poplužní.


SYN2010

1. Dotaz [lemma="po.*ní" & (lemma!="((post)|(pod)|(polo)|(poly)|(.*-.*)).*ní" | lemma="postranní" | lemma="podomní") & tag="A.*"] dává 115 lemmat, ztoho 41 relevantních.

2. Dotaz [lemma="po.*ní" & lemma!="po.*[aáeě]ní" & lemma!="((post)|(pod)|(polo)|(poly)
|(.*-.*)).*ní" & tag="X.*"] dává 78 lemmat, ztoho 27 relevantních.


Frekvenční špička představena níže, 5 nad 1.000 dokladů, 7 nad 100 dokladů, 10 nad 10 dokladů, 22 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: postranní (↖2) 1.796, pozemní (↖2) 1.654, pouliční (↖2) 1.627, pobřežní (↖2) 1.092, pohraniční (↖2) 888, povolební (↖1) 403, porevoluční (↖1) 206, pooperační (↖1) 197, pokrevní (↖3) 176, podomní (↖2) 155, poporodní (↖1) 110, pokoutní (↖2) 98, pomaturitní (↖1) 53, povánoční (↖1) 50, pomístní (↖2) 45, pozáruční (↖1) 28, poříční (↖2) 24, poprodejní (↖1) 18, popůlnoční (↖1) 16, poboční (↖2) 15.

Z dalších (nerozpoznaných automatickou morfologickou analýzou): popohřební (↖1) 7, porestaurační (↖1) 5, poobchodní (↖1) 5, posezonní (↖1) 4, poobědní (↖1) 3.


Řetězec po- -ní mají dějová jména (od sloves s prefixem po- např. substantivum postavení) a adjektiva, která nejsou tvořena příslušným cirkumfixem, ale a) sufixem ► -ní od substantiv tvořených prefixem po- (pohlavní, porodní, pohřební) včetně sporných (pomezní, poplužní); b) prefixem pod- (podkožní) a prefixoidy polo- (polostátní), post- (postkoloniální), poly- (polyfunkční), kompozicí (politicko-sociální); nebo se jedná o c) náhodné formální shody (poštovní, policejní). V korpusu SYN2010 je takových lemmat celkem 222.

KO

242   V korpusu SYN2010 lze ručním tříděním tvarů nerozpoznaných automatickou morfologickou analýzou získat 27 lemmat adjektiv tvořených cirkumfixem po- -ní (popohřební, posezónní, poobědní), všechna s významem časového určení (1). Dvě třetiny z nich (17 lemmat) tvoří hapax legomena.

Heslo 769/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018