O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 714/1097
Heslář
pa- 
 
 
 

Stavba: pa-, z historických příčin též paz-.


Prefix má význam ,nepravý, menší, podřadný‘; částečným formálním i významovým splynutím s prefixem po- nese i významy ,druhotný, následný, jsoucí důsledkem‘.


I. Ze substantiv jsou odvozena substantiva paroh, pachuť, pavěda, patisk, paklíč, paježura. Prefix vyjadřuje (1) negativní hodnocení jevu (pachuť, paumění, patok/patoky) včetně zdůraznění negativního hodnocení (pablb) a významově velmi blízké (2) napodobenosti, falešnosti (paklíč, pavěda). V odborné terminologii nemá předpona hodnoticí funkci, vyjadřuje zpravidla (3) podobnost (pakůň, paježura, paryba, pajasan, paspárek, pahrb, paroh, panožka); v této funkci může být připojení prefixu spojeno se změnou rodu: louka → palouk.


II. Ze sloves se synchronně zdají být odvozeny (4) názvy výsledků činnosti: pařez řezat, paseka sekat (viz níže) a (5) sloveso vyjadřující výrobu napodobeniny – padělat.

 

Korpusy současného jazyka nedokládají tvoření adjektiv (pazhřivý; parousatý ,mající rousy‘) nebo sloves (PSJČ: pačesati, pajediti se).


SYN2010

Dotaz [lemma="pa.*"] dává 922 substantivních lemmat. Ve vzorku 306 lemmat je 11 relevantních, tj. 3,6 %; celkový odhadnutý počet relevantních lemmat v korpusu tedy činí 33 lemmat. 8 lemmat má nad 1 doklad, 3 po 1 dokladu.

Všech 16 lemmat (ze synchronního pohledu): paseka (↖4) 554, pařez (↖4) 423, paroh (↖3) 294, pachuť (↖1) 271, padělat (↖3) 75, pakůň (↖3) 52, paklíč (↖2) 45, paryba (↖3) 42, pavěda (↖2) 37, pablb (↖1) 19, pajasan (↖3) 18, patoky (↖4) 17, paspárek (↖3) 16, patisk (↖2) 13, paumění (↖1) 3, paježura (↖3) 2.


Etymologicky může být zřejmá souvislost prefixu pa-► po- (paseka – posekat, paběrek – pobrat, pařez – pořezat, padrť – podrtit, pačesy – počesat, pazdeří – po sdírání, pazneht – po nehtu/pod nehtem). Omezeně je etymologicky prefix doložitelný ve slovech pavučina, pahýl, pařát, pazour, pacholík, pažit. Jiným způsobem jsou tvořena slova pahorek, pamlsek (cirkumfixace) a parůžek paroh, pahorkatina pahorkatý (další odvozování). Nezohledněny jsou také doklady s přejatým prefixem para-/par- (parodie ← parōdiā) a pan- (pansofie). Zcela náhodně je řetězec přítomen ve slovech pacient, partner, pachatel, pagoda, padesát.

MV

Heslo 714/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018