O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 829/1097
Heslář
při-/pří- 
 
 
 

Stavba: při-, v odvozených substantivech také pří- (přízvuk, příspěvek).


Připojením této předpony se vytvářejí slovesa ze sloves: letětpřiletět, dělitpřidělit, slíbitpřislíbit. Podoba pří- se vyskytuje (mimo jiné) v odvozeninách od sloves s prefixem při-: přiletětpřílet, přidělitpříděl, přislíbitpříslib.


Verba vytvořená předponou při- vyjadřují velmi často význam (1) dostat (se) do blízkosti něčeho/někoho: přivést nevěstu k ženichovi, přisunout židli ke stolu, připlavat ke břehu, přitancovat k pódiu, přibatolit se k matce. Početná řada z nich mnohdy vystupuje i prostě jen ve významu (2) dopravit (se) někam, s absencí či upozaděním sémantického rysu ,blízkosti‘: přijít do školy (význam 2) vedle přijít ke škole (význam 1), přijet na náměstí vedle přijet k náměstí; podobně přiletět do Prahy, přibatolit se do kuchyně. Některá z uvedených sloves bývají užívána i ve významech jiných než místních či prostorových: přišlo jaro, přivedl ho do záhuby.


V těsném vztahu k významům výše uvedeným je význam (3) spojit něco s něčím: přivařit šlapku ke kolu, přikovat podkovu, přilepit známku na obálku, přivázat psa k boudě, přitisknout tvář na výlohu, přibít Krista ke kříži. Také tyto významy lze považovat za lokační a i zde je ve hře sémantický rys ,blízkosti‘ – někdy jde o blízkost naprostou, o nulovou vzdálenost, o dotyk: přitisknout tvář na sklo, jindy tomu tak být nemusí: přivázat psa k boudě. Rozdíly jsou také v pevnosti či trvalosti spojení příslušných předmětů: přivařit šlapku, přilepit známku oproti přitisknout tvář na sklo, přitlačit hráče k mantinelu.


Slovesa s prefixem při- mají dosti často význam měrový. O (4) částečné či neúplné vykonání děje jde v případech přiotrávit, přiškrtit, přibrzdit (vs. otrávit, uškrtit, zabrzdit), přizabít, připálit buchty. Význam (5) ještě trochu víc reprezentují případy přisladit čaj (ještě trochu ho osladit), přisolit omáčku (ještě trochu ji osolit); podobně trochu přitopím, přimastil si brambory. Rozdíl mezi uvedenými dvěma slovesnými skupinami lze vystihnout zhruba takto: čaj, který má být přislazen, byl už pravděpodobně předtím alespoň jednou slazen, kdežto řekneme-li, že maminka připálila buchty (význam 4), nemá vnímatel žádný důvod se domnívat, že by se jí předtím už jednou pálily.


Větné celky připiš mu tam ještě pozdrav ode mě, přibal jí tam ještě bonbónybude-li třeba, ještě připlatíme představují význam (6) dodatečné dodání něčeho. S ním je ve velmi těsném vztahu význam (7) začlenění do skupiny jednotlivin, reprezentovaný spojeními přiřadit k perfektivům, připočítat k hrdinůmpřidružit se k zastáncům. Věty přinutil ho omluvit se, přikázal mu rozejít se s nípřiměl ho k odchodu vyjadřují, že (8) subjekt děje působil tak, aby jeho objekt něco udělal.


V některých případech (9) je nesnadné připsat prefixu při- nějaký jasně vymezitelný význam: přiznat, přizpůsobit.


Totéž sloveso může mít podle kontextu různé významy: Mladík si přitáhl židli ke krbu × pak přitáhl do Říma × přitáhl jsem šroub.


SYN2010

Dotaz [(lemma="při.*") & (tag="V.*")] dává 576 lemmat. Ve vzorku s 264 lemmaty bylo 47 % neplatných lemmat, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 305. Z frekvenčních pásem: 5 lemmat s frekvencí nad 10.000, 27 s frekvencí nad 1.000, 43 s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: přijít (↖1/2) 79.580, přijet (↖1/2) 18.361, přinést (↖1/2) 18.105, přidat (↖5/6/7) 13.540, přiznat (↖9) 11.678, přikývnout (↖9) 7.971, přivést (↖1/2) 6.930, přiblížit (↖1) 6.575, přispět (↖9) 6.154, připojit (↖3/6/7) 5.954, připustit (↖1/9) 5.337, přivézt (↖1/2) 4.694, přihlásit (↖7/9) 4.639, přimět (↖8) 3.912, přibýt (↖6/7) 3.484, přivítat (↖9) 3.214, přitáhnout (↖1/2/5) 2.857, přizpůsobit (↖9) 2.828, přistát (↖9) 2.757, přinutit (↖8) 2.625.

 Z dalších: přibrzdit (↖4) 375.


Naprostou většinu irelevantních lemmat tvoří sekundární imperfektiva: připravovat, přidávat, přibývat, přidělávat, přitápět, přikrášlovat. Za zmínku stojí ještě výsledky cirkumfixace: přilétnout, přisluhovat, připodobnit.


Předpona při-/pří- vystupuje také jako součást početné řady cirkumfixů, přičemž ustavení některých z nich se může jevit jako sporné. Maximálně deseti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:

při- -at: doloženo pouze přitakat;

při- -it: jako nesporné případy lze uvést přikročit, připažit, přichutit, přisvětlit, připodobnit;

při- -it se: SYN2010 obsahuje jen připozdit se;

při- -it si: v úvahu přichází jen přisvojit si;

při- -ívat: doloženo pouze přihořívat;

při- -nout: přesvědčivými kandidáty na cirkumfix jsou přiběhnout, přilétnoutpřihlédnout;

při- -ovat: za nesporné případy lze považovat přisluhovat, přičumovatpřizvukovat;

při- se: relevantní je přimluvit se;

při- si: SYN2010 nabízí pouze přivstat sipřispat si;

pří- -ek: doloženo šesti nestejně relevantními jednotkami: příbytek, přídomek, přístodolek, přístěnek, přízemek přístřešek;

pří- -ka: v úvahu přichází jen příručka;

pří- -ní: neproblematickými případy jsou adjektiva příruční, příhraniční, příbřežní, příušní, příústní;

pří- -ný: SYN2010 poskytuje pouze přístěnný;

pří- -ský: doloženo je přímořskýpříměstský.


Samostatná hesla mají tyto cirkumfixy: ► pří- -í, ► při- -lý.

LV

Heslo 829/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018