O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 814/1097
Heslář
pře- 
 
 
 

Stavba: pře-.


I. Prefix pře- odpovídá svými konkrétními místními významy předložce přes(e). Těmito konkrétními místními významy jsou: (1) na druhou stranu (jítpřejít, plavatpřeplavat, klopitpřeklopit); z významu (1) se vyvinul význam (1a) zprostředkování: dátpředat, poslat → přeposlat; (2) napříč něčím (ceditpřecedit), kde je tento prefix méně častou variantou prefixu ► pro-, (3) na povrch něčeho / přes něco (lepitpřelepit, barvitpřebarvit, škrtatpřeškrtat). U těchto konkrétních významů dochází k abstrakci, čímž vznikají významy další: Význam (1) na druhou stranu, popř. i význam (2) napříč něčím daly základ významu (4) od počátku do konce: žítpřežít, nocovatpřenocovat. Tento význam dále přechází ve významy: (5) úplně/zcela (čístpřečíst, půlitpřepůlit), (6) konec (boletpřebolet) a (7) zběžně (prátpřeprat). U významu (1) na druhou stranu došlo dále ještě (většinou ve spojení s reflexivem se ► pře- se) i k modifikaci ve význam (8) chybně/špatně/míjeje: počítatpřepočítat se, klepnoutpřeklepnout se, jítpřejít ve významu ‚minout‘. Význam (3) na povrch něčeho / přes něco posloužil jako základ významu (9) znovu/nově (psátpřepsat, očkovatpřeočkovat) a významu (10) nabytí vrchu/moci (hlasovatpřehlasovat). Hranice mezi původním a modifikovaným významem nemusí být vždy ostrá (srov. např. překreslit ‚překrýt novou kresbou‘ proti překreslit ‚znovu nakreslit‘, nebo dokonce překreslit ‚špatně vylíčit skutečnost‘). V uvedených významech se prefix pře- objevuje jen u sloves. Substantiva vykazující prefix pře- (popř. cirkumfix obsahující prefix pře- (pře- -ka) v těchto významech je nutné interpretovat jako odvozená od sloves: přehmátnout přehmat, pršetpřeprška.


II. Význam (3) na povrch něčeho / přes něco posloužil ovšem jako základ i významu (11) nadmíra: sladitpřesladit, mnohopřemnoho, který se rozšířil i mezi jinými slovními druhy. U sloves se jedná většinou o (11a) negativně hodnocenou nadmíru (přesolit, přeschnout, přecenit), u jiných slovních druhů většinou o (11b) pouhou vysokou míru. (krásnýpřekrásný, mnohopřemnoho, bědapřeběda).


SYN2010

Dotaz [lemma="pře.+"] dává 5.370 lemmat, 1 s frekvencí nad 100.000, 17 s frekvencí nad 10.000, 133 s frekvencí nad 1.000, 458 s frekvencí nad 100, 875 s frekvencí nad 10, 1.509 s frekvencí mezi 10 a 2, 2.377 s frekvencí 1. Ve vzorku s 287 lemmaty bylo 80,84 % irelevantních lemmat, odhadní počet platných lemmat je 1.029.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: přesvědčit (↖5/10) 13.886, přejít (↖1/3/6/7/8) 9.610, přežít (↖4) 7.683, přečíst (↖4) 7.538, převzít (↖1/1a) 6.864, předat (↖1a) 6.585, překonat (↖10) 5.580, přerušit (↖6) 5.448, přesunout (↖1) 3.793, překročit (↖1/3) 3.618, přenést (↖1) 3.353, přejet (↖1/3/6/8) 3.043, přestěhovat (↖1) 2.925, přeložit (↖1/1a/3) 2.750, převést (↖1) 2.504, převézt (↖1) 2.152, přepadnout (↖1/3) 2.124, přehlédnout (↖7/8) 1.709, přesáhnout (↖10/11a) 1.570, přeskočit (↖1/3) 1.393.

Z dalších: překrásný (↖11b) 1.354, přestavět (↖9) 740, přeslechnout (↖8) 328, přecedit (↖2) 150.257


V některých případech je v důsledku vývoje jazyka (původní) význam prefixu již zastřen, popř. posunut: srov. např. překvapit s původním významem ‚příliš chvátat, ukvapit se‘ a významem dnes běžným ,uvést v údiv‘. Pokud se takový posun významu týká jen jednotlivých sloves, nejsou zde tyto lexémy zohledněny, ačkoli byly odvozeny popisovaným prefixem. U slovesa přepadnout jsme výše popsali jen jeho doslovný význam ve spojení přepadnout přes něco (včetně situační elipsy jako dostala se až k okraji ledovce a přepadla); násobně častější význam ve spojení přepadnout někoho (včetně obrazného přepadla mě nostalgie ap.) není popsán ani odečten z frekvence.


Prefix pře- může, dochází-li ke shodě jeho významu s dílčím významem slovesa, plnit i funkci prefixu čistě vidového. K této shodě dochází především u významu (4) od počátku do konce (nocovat → přenocovat, pokud toto sloveso chápeme jako dokonavé), popř. významů od něj odvozených (čístpřečíst). Platnost čistě vidovou jsme nekvantifikovali.


Prefix pře- vystupuje také jako součást cirkumfixů. Maximálně pěti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:


pře- -ovat: přeplátovat, překnihovat,258 přelahvovat, přeúvěrovat, přeprstovat, přetraverzovat

pře- -ka: přestřelka, přeprška


Samostatná hesla mají tyto cirkumfixy: ► pře- se, ► pře- -it.

PN


Ke stupňovacímu využití pře- ve staré češtině srov. Černá 2000, obecněji ke staročeskému stavu Homolková 2005.

257   Slovesa překročit, přehlédnout, přeslechnout nemají podoby bez předpony v dnešní češtině, ale měly je dříve a jsou dohledatelné v PSJČ.

258   U slovesa překnihovat jde o doslovný překlad dvou anglických sloves to rebookto overbook.

Heslo 814/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018