O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 652/1097
Heslář
od-/ode- 
 
 
 

Stavba: od(e)-. Podoba ode- se uplatňuje před některými souhláskovými skupinami (odemknout, odehnat), ve výjimečných případech i před jedinou souhláskou (odejít, odečíst; srov. však variantní odčítat/odečítat). V modifikované podobě se prefix od- objevuje ve slovese otevřít.


I. Prefixem se odvozují slovesa od sloves. Prefix vyjadřuje (1) pohyb směrem pryč. Tento význam je konkretizován jako (1a) vzdálení něčeho (osoby, věci nebo jevu) od něčeho jiného: odejít, odjet, odnést, odhodit, odeslat; (1b) ubrání nebo vydělení části předmětu z celku: oddělit, odebrat, odkrojit, odlít, odvážit, odměřit; (1c) zbavení toho, co je označeno základem motivujícího slovesa: odlakovat, odbarvit; (1d) zrušení výsledku děje označeného derivátem motivujícího slovesa na za-, na- aj., srov. zakrytý – odkrýt, naučený – odnaučit, zajištěný – odjistit; východiskem derivace je obvykle sloveso nepředponové, řidčeji předponové, srov. odkrýt (*odzakrýt) × odnaučit (sloveso odučit je významově jiné, viz níže význam 2). Ve smyslu významu (1) lze interpretovat i slovesa vyjadřující (1e) započetí pohybu: odstartovat, odcentrovat.


Slovesa s prefixem od(e)- vyjadřují (2) úplné provedení děje s důrazem na jeho postupnost, rozloženost v čase, někdy také s významovým odstínem splnění povinnosti: odpracovat, odzpívat, odvyprávět, odrecitovat, odzvonit; (3) skutečnost, že děj je vyvolán dějem jiným: odpovědět, odvětit, odepsat; (4) získání něčeho dějem pojmenovaným základovým slovesem: odposlouchat, odkoupit, odkoukat; (5) poskytnutí náhrady za vykonanou práci, způsobenou újmu apod.: odměnit, odčinit; (6) uskutečnění, uvedení v platnost dějem pojmenovaným základovým slovesem: odsoudit, odhlasovat, odkývat.


II. Prefixem od(e)- se ojediněle odvozují adverbia od adverbií s významem časového nebo místního východiska: odkdy, odkud, odevždy.


SYN2010

Dotaz [(lemma="od.*") & (tag="V.*")] dává 813 lemmat. Ve vzorku s 341 lemmaty bylo 39 % neplatných nálezů, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 495. Z frekvenčních pásem: 46 lemmat nad 1.000 dokladů, 78 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: odpovědět (↖3) 24.664, odejít (↖1a) 20.456, odmítnout (↖1a) 11.837, odjet (↖1a) 8.976, odhalit (↖1d) 6.217, odstranit (↖1a) 5.989, odehrát (↖2) 5.724, odvézt (↖1a) 5.513, odložit (↖1a) 5.253, odnést (↖1a) 5.183, odvést (↖1a) 4.361, odsoudit (↖6) 4.084, odvolat (↖1a) 3.612, odpustit (↖1b) 3.476, odhadnout (↖1) 3.372, odvrátit (↖1) 3.048, odvážit (↖1b) 2.794, odvětit (↖3) 2.522, odstartovat (↖1e) 2.446, odebrat (↖1a) 1.983.

Z dalších: odebrat (↖1b) 2.421, odměnit (↖5) 1.160, odpoutat (↖1c) 699, odkoupit (↖4) 564, odpracovat (↖2) 305.


Prefix od(e)- je součástí celé řady sekundárních imperfektiv: odpovídat, odsuzovat. Slovesa odvozená prefixem od(e)- jsou východiskem pro tvoření substantiv a adjektiv: odhalení, odsouzení, odměna; odpálený.


Předpona od-/ode- vystupuje také jako součást několika cirkumfixů. Maximálně deseti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:

od- se / ode- se: doložena jsou lemmata odhodlat se, odvděčit se, odmlčet se;

od- -nout / ode- -nout: relevantní jsou lemmata odběhnout, odhadnout;

od- -u / ode- -u: jsou jím utvořena adverbia odspodu, odzadu, odpředu;

Samostatná hesla mají tyto cirkumfixy: ► od- -(n)it/ode- -(n)it, ► od- -ovat, ► od- -a/ode- -a.

VV

Heslo 652/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018