O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 655/1097
Heslář
od- -ovat 
 
 
 

Stavba: od- -(ova)(t), kde (ova) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru kupuje.


Cirkumfixem se tvoří od substantiv slovesa s významem zbavit něco nebo někoho toho, co je pojmenováno základovým substantivem: odpeckovat ,zbavit pecky‘, odzátkovat ‚zbavit zátky‘, podobně odšpuntovat, odstopkovat, odminovat, odplynovat. U sloves se základem cizího původu lze chápat prefix od- jako náhradu cizího prefixu de-: odkódovat dekódovat; odšifrovatdešifrovat. V některých případech je sporné, zda bylo základem tvoření substantivum (kód), sloveso s cizím prefixem (dekódovat) nebo sloveso bez prefixu (kódovat), a zda jde tedy o výsledek cirkumfixace, reprefixace či prosté prefixace. Slovesa vykazující řetězec od- -it často vstupují do významově protikladných dvojic se slovesy s předponou ► za- (zašpuntovat/odšpuntovat; zavirovat/odvirovat), což také motivačně-fundační vztahy komplikuje.


SYN2010

Dotaz [lemma="od.*ovat" & tag="V.*"] dává 225 lemmat, z toho platných 13.

Všech 13 lemmat: odzátkovat 49, odšpuntovat 10, odlakovat 6, odkódovat 5, odminovat 3, odstopkovat 2, odvíčkovat 2, odtlakovat 1, odplynovat 1, odpeckovat 1, odšifrovat 1, oddrátovat 1, odheslovat 1.


Většina sloves vykazujících řetězec od- -ovat je utvořena buď pouhým prefixem od nepředponového slovesa hlasovatodhlasovat; maturovatodmaturovat, nebo naopak pouze sufixem, resp. resufixací předponových sloves dokonavých: odstavitodstavovat; odbarvitodbarvovat. Řetězec od- -ovat obsahují i obecně česká slova cizího původu odpalírovat ‚odbýt‘ (přejato přes něm. z fr.) a odkráglovat ‚odpravit‘ (z něm. abkrageln).

JB

Heslo 655/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018